REERS

Обавјештење о одржавању 103. редовне сједнице

15.02.2019.

Број: 01-84-2/19
Датум: 15.02.2019.

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“, број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 103. редовну сједницу у сриједу, 20. фебруара 2019. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7.

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 102. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 7. фебруара 2019. године у Требињу.

2. Разматрање нацрта Правилника о цертификацији оператера транспортног система за природни гас.

3. Разматрање нацрта Правилника о измјенама и допунама Правилника о снабдијевању квалификованих купаца електричном енергијом и поступку промјене снабдјевача.

4. Разматрање захтјева за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану “ТОРИЧ 1“, привредног друштва “СОЛАР ТОРИЧ“ д.о.о. Бања Лука.

5. Разматрање захтјева за одобрење права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана “Бочац 2“, подносиоца Мјешовити холдинг “ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП “Хидроелектране на Врбасу“ а.д. Мркоњић Град.

6. Разматрање Извјештаја са редовне надзорне провјере у привредном друшту “РАФИНЕРИЈА НАФТЕ“ а.д. Брод и приједлога рјешења о преузимању мјера након обављене надзорне провјере.

7. Разматрање захтјева за рјешавање спора Дакић Драгоје из Градишке, против Мјешовитог холдинга „ЕРС – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024