REERS

Обавјештење о одржавању 101. редовне сједнице

16.01.2019.

Број: 01-20-2/19
Датум: 16.01.2019.

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици („Службени гласник Републике Српске“, број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број: 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 101. редовну сједницу у уторак, 22. јануара 2019. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске број 7.

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање:

 Записника са 99. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 26. децембра 2018. године, у Требињу и

 Записника са 100. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 27. децембра 2018. године, у Требињу.

2. Разматрање приједлога рјешења о привременој регулаторној накнади за 2019. годину.

3. Разматрање нацрта рјешења о измјенама дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса и дозволе за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса.

4. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана “ТЕСЛА 4“, привредног друштва “ТЕСЛА“ д.о.о. Модрича.

5. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала соларна електрана “СУНЦЕ 1“, привредног друштва “BUILDing“ д.о.о. Требиње.

6. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана “КЛОБУЧАРИЦА“, привредног друштва „СТРАЈКО – ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Требиње.

7. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана “МИЉАЦКА“, привредног друштва “GREEN ENERGY“ д.о.о. Пале.

8. Разматрање захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора енергије и у ефикасној когенерацији у производном постројењу Мала хидроелектрана “KРУПАЦ“, привредног друштва “САС“ д.о.о. Прибој.

9. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Бабић Радмиле из Бање Луке против Мјешовитог холдинга „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука.

10. Разматрање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву Ђукић Мићa из Бијељине, заступаног по пуномоћнику Драгану Гаврићу, адвокату из Бијељине, против МХ „ЕРС“ – МП а.д. Требиње – ЗЕДП „Електро-Бијељина“ а.д. Бијељина.

11. Разматрање захтјева за омогућавањем располагања основним средствима привредног друштва “ЉБИЉЕ“ д.о.о. Љубиње, а која се користе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије од стране Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње – ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

12. Разматрање захтјева мјештана села Изгори, Мјесна заједница Врба, општина Гацко, за предузимање активности на развоју дистрибутивне мреже и омогућавања приступа дистрибутивној мрежи, на дистрибутивном подручју Мјешовитог холдинга „ЕРС“- МП а.д. Требиње – ЗП „Електро-Херцеговина“ а.д. Требиње.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024