REERS

Обавјештење о ​пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај – „Табаковић“ д.о.о. Билећа

13.03.2019.

Број: 01-442-8/18
Датум: 13.03.2019.

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е З А Ј А В Н О С Т
о пријему захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларној електрани

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је од подносиоца захтјева, привредног друштва „Табаковић“ д.о.о. Билећа, Торич бб, Билећа примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу Мала соларна електрана „Торич 3“. Овај захтјев је допуњен 11. марта 2019. године, када је достављена недостајућа документација. У достављеној документацији наведено је да се захтјев односи на соларну електрану која се гради у општини Билећа, на крову постојећег пословног објекта које се налази на земљишту означеном као к.ч. бр. 478 к.о. Билећа, да је инсталисана снага постројења 49,5 kW, планирана годишња производња 65.000 kWh, а да је планирани почетак рада 30. децембар 2019. године.

Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о додјели прелиминарног права на подстицај у форми рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић

Copyright © 2024