REERS

Набавка услуге осигурања (осигурање радника, имовине и опреме, те комбинованог осигурања путничких моторних возила РЕРС-а)

12.12.2022.

Набавка услуге осигурања (осигурање радника, имовине и опреме, те комбинованог осигурања путничких моторних возила РЕРС-а)

Конкурентски захтјев за набавку услуге осигурања:

  • ЛОТ  1 – Колективно осигурање радника Регулаторне комисије за 2023. годину;
  • ЛОТ 2 – Осигурање опреме Регулаторне комисије за 2023. годину;
  • ЛОТ 3 – Комбиновано осигурање путничких моторних возила Регулаторне комисије за 2023. годину;
  • ЛОТ 4 – Осигурање пословне зграде за 2023. годину

Обавјештење о набавци  је 14. новембра 2022. године објављено на Порталу јавних набавки БиХ под бројем 837-7-2-143-3-5/22

Ознака из Јединственог регистра јавних набавки: 66000000-0 (финансијске и услуге осигурања), 66512100-3 (услуге осигурања од несрећа), 66000000-0 (финансијске и услуге осигурања), 66515200-5 (услуге осигурања имовине), 66514110-0 (услуге осигурања моторних возила)

Одлука о додјели уговора за колективно осигурање радника, ЛОТ 1

Одлука о додјели уговора за осигурање опреме, ЛОТ 2

Одлука о додјели уговора за кoмбинoвaнo oсигурaњe мoтoрних вoзилa (кaскo oсигурaњe и oсигурaњe oд аутоoдгoвoрнoсти), ЛОТ 3

Одлука о додјели уговора за осигурање пословне зграде, ЛОТ 4

Copyright © 2024