REERS

FAQs

У Вашем допису обратили сте нам се за информацију о „могућим субвенцијама за финансирање соларне електране“. Прије свега напомињемо да Регулаторна комисија није надлежна за субвенционисање изградње електрана већ за подстицање производње електричне енергије кроз обезбјеђење обавезног откупа по гарантованој откупној цијени или премији. За евентуалне финансијске или друге погодности за изградњу објекта морате се обратити локалној заједници на чијем подручју намјеравате градити електрану или банкама које су спремне да под повољним условима кредитирају овакве пројекте.

Када је у питању надлежност Регулаторне комисије и остварење права на подстицај за соларну електрану, сматрамо да је важно да вас упутимо на подзаконске акте који правно уређују ову област, а то су:

·         „Уредба о производњи и потрошњи електричне енергијије из обновљивих извора“, акт који је усвојила Влада Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“ број 028/11 и 039/11) и који између осталог прописује количинска ограничења за електричну енергију из обновљивих извора која ће се подстицати у периоду до 2020. године. Овдје напомињемо да се  количинска ограничења из Уредбе не односе на постројења која остварују подстицај по принципу нето мјерења, већ само на постројења која намјеравају остварити подстицај кроз гарантовану откупну цијену и премију.

·         „Правилник о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију користећи обновљиве изворе енергије или у ефикасној когенерацији“(„Службени гласник Републике Српске“ број 25/11), акт који је усвојила Регулаторна комисија и који се примјењује у поступку добијања сертификата тј. документа који се издаје произвођачу електричне енергије за појединачно производно постројење којим се потврђује да то постројење испуњава прописане критеријуме за производњу електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије на економски примјерен начин и у складу са прописима из области заштите животне средине. Овај акт, као и образац захтјева за издавање сертификата можете наћи на нашој интернет страници у секцији „обновљиви извори“. Дакле, да би остварили право на подстицај неопходно је да прибавите сертификат. Правилником и у обрасцу захтјева је прописано коју документацију уз захтјев треба да доставите.

·         „Правилник о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији“ („Службени гласник Републике Српске“ број 128/11), акт који је усвојилаРегулаторна комисија и који се примјењује у поступку рјешавања захтјева произвођача за утврђивање права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора. Правилник садржи одредбе које прописују поступак за остварење овог права, као и услове и критеријуме за остварење подстицаја. Регулаторна комисија издаје Рјешење о праву на подстицај којим се потврђује да тај произвођач испуњава услове за остварење захтјеваног подстицаја и на основу кога произвођач закључује уговор са Оператором система подстицања (ОСП).

·          „Одлука о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора или у ефикасној когенерацији“, („Службени гласник Републике Српске“ број 128/11),примјењује се код издавања рјешења о праву на подстицај и код закључивања купопродајног уговора са Оператором система подстицаја. Ова одлука не примјењује се код остварења права на подстицај по принципу нето мјерења.

·         „Правила рада за спровођење система подстица“, акт који је утврдио Оператор система подстицања (ОСП) и на који је Одлуком од 26. јануара 2012. године Регулаторна комисија дала сагласност.  Овај акт се примјењује у поступку оперативног спровођења права на подстицај које је остварено у поступку пред Регулаторном комисијом, а односи се на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој цијени, на подстицај у виду премије или на подстицај за стара постројења у експлоатацији.

Напомињемо да све наведене акте можете наћи и на нашој интернет страници у секцији „ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ“.

Укратко, при реализацију пројекта изградње и експлоатације постројења за добијање енергије из обновљивих извора, те приликом продаје електричне енергије у систему нето мјерења, инвеститор може да оствари сљедећа права:

1.      Право на изградњу;

2.      Право на обављање дјелатности производње електричне енергије;

3.      Право на подстицај.

За стицање права на изградњу потребно се додатно информисти код јединице локалне самоуправе или надлежног министарства у вези дозвола које локална самоуправа издаје и поступака које је потребно провести за објекте какви се намјеравају градити.

Право на изградњу углавном обухвата сљедеће дозволе, уколико је примјенљиво и на објекат који се намјерава изградити.

·           Информацију о локацији (јединица локалне смоуправе);

·           Енергетску дозволу (издаје Регулаторна комисија уз напомену да за објекте снаге мање од 1 МW није потребна ова дозвола);

·           Електроенергетска сагласност, издаје оператор система тј. надлежно дистрибутивно предузеће;

·           Акт о условима за прикључење (издаје оператор система тј. надлежна дистрибуција)

·           Локацијска дозвола (министарство/јединица локалне смоуправе);

·           Грађевинска дозвола, ако је потребна (министарство/јединица локалне смоуправе);

·           Уговор о прикључењу са оператором система, тј. надлежном дистрибуцијом;

·           Употребна дозвола, ако је потребна (јединица локалне смоуправе).

Право на обављање дјелатности производње електричне енергије остварује се у поступку пред Регулаторном комисијом уз напомену да за објекте снаге мање од 1 МW, није потребна ова дозвола.

Право на подстицај, у вашем случају за обавезан откуп по гарантованим откупним цијенама („Службени гласник Републике Српске“ број 128/11), остварује се пред Регулаторном комисијом након изградње објекта и обухвата сљедеће поступке:

·          Подношење захтјева Регулаторној комисији за додјелу Сертификата у складу са Правилником о додјели сертификата;

·          Регулаторна комисија у поступку одлучивања доноси одлуку у форми рјешења о додјели Сертификата;

·          Рјешење о издавању сертификата за производно постројење, заједно са Сертификатом доставља се подносиоцу захтјева;

·          Након прибављања Сертификата слиједи подношење захтјева Регулаторној комисији за остварење права на подстицај у складу са Правилником о подстицању;

·          Регулаторна комисија одлучује о захтјеву за стицање права на подстицај на основу комплетног захтјева;

·          Регулаторна комисија доноси коначну одлуку о додјели права на подстицај у форми рјешењакоје доставља подносиоцу захтјева, оператору система (надлежној дистрибуцији) и Оператору система подстицаја (ОСП) тијелу које оперативно спроводи ову врсту подстицаја.

Ради лакшег разумјевања поступка остварења права на подстицај у даљем тексту дајемо одговоре на нека најчешће постављења питања.

1.         Ко је оператор система?

Оператор система је оператор преносног, односно дистрибутивног система (надлежна дистрибуција) на чију мрежу намјеравате прикључити производно постројење.

2.     Ко је оператор система подстицања (ОСП)?

Административно финансијске и друге оперативне послове система подстицања производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији обавља Оператор система подстицања (ОСП).

Оператор система подстицања (ОСП) је купац електричне енергије произведене у постројењима за која се остварује право на подстицај и обезбјеђује балансну припадност и одговорност за електричну енергију произведену у постројењима која имају право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или право на обавезан откуп за стара постројења.

У прелазном периоду до успостављања оператора система подстицања као посебног правног тијела, Влада РС је овластила Мјешовити холдинг „Електропривреду Републике Српске“, Матично предузеће а.д. Требиње да обавља функцију ОСП-а тј. административно финансијске и друге оперативне послове система подстицања производње електричне енергије из обновљивих извора.

ОСП је усвојио акт „Правила рада за спровођење система подстицања“ који детаљно прописује начин рада ОСП-а у поступку спровођења система подстицања, а такође трећи дио Правилника о подстицању (чланови од 30-40), прописује улогу овог тијела.

3.     Коме се подноси захтјев за електроенергетску сагласност?

Захтјев за електроенергетску сагласност за прикључење објеката на дистрибутивну мрежу подноси се кориснику дозволе за дистрибуцију електричне енергије на дистрибутивном подручју гдје се налазе објекти који се прикључују и они су дужни да вас информишу о поступку, цијенама итд.

4.     Ко врши прикључивање и на основу чега?

Прикључење производног постројења врши надлежно дистрибутивно предузеће, а на основу Правилника о прикључењу малих електрана на мрежу електродистрибуције Републике Српске, који је утврдила МХ „Електропривреда РС“ у којем су дефинисани технички услови за прикључење производног објекта на дистрибутивну мрежу. Што се тиче цијене прикључка надлежно дистрибутивно предузеће утврђује цијену прикључка у складу са Правилником о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу.

5.     Треба ли посебно правити трошкове и тражити урбанистичку и грађевинску дозволу обзиром да то имам за кућу и кров на коме постављам фотонапонске панеле који апсолутно ником и ничем не сметају?

Ово су питања која се рјешавају на нивоу локалне заједнице и органи локалне заједнице на основу Закона о уређењу простора и грађења („Службени гласник Републике Српске“ број 55/10), утврђују да ли су вам потребне ове дозволе да би добили употребну дозволу. Приликом подношења захтјева Регулаторној комисији за прибављање Сертификата потребно је доставити и употребну дозволу која се издаја на основу поменутог закона. Употребна дозвола треба да садржи податке о изведби производног постројења за који се тражи Сертификат или уколико надлежни органи утврде да за ваше производно постројење није потребно прибављати употребну дозволу потребно је да доставите потврду о томе.

6.     Шта представља и како се добија Сертификат који издаје Регулаторна комисија у складу са Правилником о сертификату ?

Посједовање Сертификата је један од услова да би производно постројење остварило право на неки од подстицаја који су прописани Правилником о подстицању. Сертификат за производно постројење означава документ који се издаје произвођачу електричне енергије за појединачно производно постројење којим се потврђује да то постројење испуњава прописане критеријуме за производњу електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије на економски примјерен начин и у складу са прописима из области заштите животне средине. Сертификат издаје Регулаторна комисија у складу са горе наведеним Правилником о издавању Сертификата који детаљно прописује процедуру издавања Сертификата.

7.     Како се резервишу количине с обзиром на количинска ограничења?

У вези остварења прелиминарног права на подстицај, напомињемо да је ово право детаљно прописано Правилником о подстицању (чланови: 22-25) и остварује се у поступку пред Регулаторном комисијом прије завршетка изградње електране. Сврха овог права је да потенцијалним инвеститорима да гаранцију да ће ући у систем подстицања, и омогући резервисање мјеста у систему подстицаја с обзиром на количинска ограничења за енергију која ће се подстицати, те да омогући и закључење предуговора са Оператором система подстицаја. Ово право није обавезно, тј. производно постројење након завршетка изградње може остварити право на подстицај и у случају да претходно није остварио право на прелиминарни подстицај. Инвеститор на добровољној основи и на бази властите процјене одлучује о потреби за прибављањем Рјешења о прелиминарном праву на подстицај.

Copyright © 2024