REERS

Сектор за тарифе и тржишта

Опште информације

Задатак Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске је да обезбиједи услове да се отвори тржиште за слободну конкуренцију у дјелатностима које по својој природи нису инхерентно монополске, а да у монополским дјелатностима обезбиједи равноправан приступ свих страна, квалитет услуге и правичну цијену уз рентабилно пословање чесника, те спријечавање монополског понашања.

Законом о електричној енергији – пречишћени текст („Службени гласник Републике Српске“ број 8/08) прописано је да Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске припрема, израђује и доноси:

 • методологију и критеријуме за утврђивање цијена коришћења дистрибутивне мреже и цијена снабдијевања неквалификованих купаца електричном енергијом и методологије за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу,
 • тарифни систем за продају електричне енергије и коришћење дистрибутивне мреже,
 • тарифне ставове за кориснике дистрибутивних система и тарифне ставове за неквалификоване купце,
 • структуру и укупан износ накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу,
 • подстицаје за производњу електричне енергије из обновљивих извора, укључујући и отпад, као и комбиновану производњу топлотне и електричне енергије и
 • структуру цијене и укупну цијену електричне енергије на прагу електрана и посебно цијена за дистрибуцију електричне енергије.

 

Законом о гасу („Службени Гласник Републике Српске“ број 86/07) прописано је да Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске:

 • утврђује методологију за обрачунавање трошкова производње, транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом,
 • утврђивање методологије за обрачунавање трошкова прикључења на мрежу,
 • доноси тарифни систем за обрачунавање цијена за коришћење система за производњу, транспорт, дистрибуцију, складиштење природног гаса и тарифни систем за обрачун цијена природног гаса за снабдијевање тарифних купаца,
 • даје сагласности енергетским субјектима на цијене за снабдијевања купаца природним гасом и цијене приступа и коришћења транспортног и дистрибутивног система.


Правни оквир

Правни оквир за одређивање тарифа је постављен:

 1. Законом о електричној енергији Републике Српске,
 2. Законом о гасу,
 3. Закон о нафти и нафтним дериватима,
 4. Директивом ЕУ 2003/54/ЕЦ, Директивом ЕУ 2003/55/ЕЦ
 5. Атинским меморандумима од 2002. и 2003. године
 6. Уговором о оснивању енергетске заједнице Југоисточне Европе из 2005. године.

Циљеви одређивања тарифних методологија и тарифа у енергетском сектору су слиједећи:

 • Правичан и економичан поступак регулације цијена и утврђивање правичне надокнаде регулисаним предузећима,
 • Унапређење ефикасности, поузданости и економичности рада енергетских система,
 • Обезбијеђење сигурности снабдјевања и квалитета услуге крајњим купцима,
 • Стварање услова за развој енергетских система,
 • Увођење тржишних механизама и унапређење конкурентности засновано на међународно прихваћеним принципима равноправног приступа и недискриминације корисника енергетских мрежа према јасним и унапријед познатим условима.

 


Поступак за израду тарифа

Поступци који су везани за израду тарифа у енергетском сектору почињу подношењем захтјева од стране регулисане компаније Регулатору или на иницијативу Регулатора. Након тога Регулатор објављује обавјештење за јавност о покретању тарифног поступка и начину на који заинтересована лица могу добити потребне информације и учествовати у поступку. Након процедуре која је прописана од стране Регулатора у Правилнику о тарифној методологији и тарифном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 61/05), Правилнику о методологији за утврђивање накнаде за прикључење на дистрибутивну мрежу (Службени гласник Републике Српске, број 123/08), Правилнику о тарифној методологији у систему транспорта, дистрибуције, складиштења и снабдијевања природним гасом (Службени гласник Републике Српске, број 9/09), (у даљем тексту: Тарифне методологије) Пословнику о раду Регулатора (Службени гласник Републике Српске, број 96/04), и Правилнику о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник Републике Српске, број 71/05) Регулатор доноси одлуку. Свака одлука треба да садржи довољно доказа и чињеница које ће јавности омогућити да разумије разлоге за такву одлуку.


Тарифне методологије
дефинишу процес по коме ће се утврђивати тарифе у Републици Српској, тј. основне поставке тарифног система: тарифне елементе, категорије потрошње и групе купаца, начин одређивања цијена и тарифних ставова, те начин одређивања накнаде за прикључење. Њима се дефинише:

 • класификација трошкова,
 • алокација трошкова на тарифне елементе, категорије потрошње и групе купаца,
 • одређивање цијена и тарифних ставова, те накнаде за прикључење на мрежу у складу са прописаном тарифном методологијом.

Правилима тарифног поступка Регулатор прописује основе поступка за разматрање захтјева и свих других поднесака у вези тарифа, а које су неопходне да Регулатор испуни своје обавезе у складу са Законом о електричној енергији, Законом о гасу и Пословником о раду Регулатора.

Уз Тарифне методологије Регулатор прописује и садржај и форме захтјева за одобрење тарифа, као и образаца за доставу података и пратеће документације уз захтјев за одобрење тарифа.

Copyright © 2024