Skip to Content

Одлука о измјенама и допунама Одлуке о тарифном систему за продају електричне енергије у РС

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

На основу члана 30. Закона о електричној енергији (Службени гласник Републике Српске“, број 66/02, 29/03, 86/03 и 111/04), члана 11. алинеја 12. Статута Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (Службени гласник Републике Српске“, број 41/04) и члана 37. став 1. тачка 3. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (Службени гласник Републике Српске“, број 96/04), Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске на 30. редовној сједници одржаној 27.04.2006. године донијела је

 

 

О Д Л У К У

 

о измјенама и допунама Одлуке о тарифном  систему  за продају електричне енергије  у Републици Српској

 

 

                                                            I

У Одлуци о тарифном систему за продају електричне енергије у Републици Српској ("Службени гласник Републике Српске" број 28/06) у тачки VI у свим алинејама ријеч: "купцу", замјењујe се ријечима: "мјерном мјесту купца".

 

II

 

У тачки XXI испред ријечи: "количине", додаје се ријеч: "измјерене", а послије ријечи: "бројеве", додаје се зарез и ријечи: "осим за обрачунску снагу која се не утврђује мјерењем за групе купаца из тачке VI ове одлуке".

 

 

III

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објављује се у "Службеном гласнику Републике Српске", на огласној табли и веб страници Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске.

 

 

Предсједник

Миленко  Чокорило

 

Број: R-30-232-15/06

27. април 2006.

Требиње