Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Војин Живко, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: Р-15-602-101/10   
Датум: 10.09.2010.

На основу члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10), у поступку рјешавања спора по захтјеву Војин Живка из Бања Луке против МХ ЕРС ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно оспоравањем обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је на 15. редовној сједници одржаној  10.09.2010. године у Требињу, донијела

ЗАКЉУЧАК

Спор покренут захтјевом Војин Живка из Бања Луке против МХ ЕРС ЗП “Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука, рјешаваће се у скраћеном поступку.

О б р а з л о ж е њ е

Поднеском насловљеним као „Захтјев за поништење обрачуна о наводној неовлашћеној потрошњи електричне енергије", који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње (у даљем тексту: Регулаторна комисија) запримљен дана 24.06.2010. године и заведен под бројем 01-471-1/10, Војин Живко из Бања Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо је поступак за рјешавање спора код Регулаторне комисије против МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина“ а.д. Бања Лука, РЈ „Електродистрибуција“ Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује, односно оспоравањем основа за обрачун неовлашћено утрошене електричне енергије. У поднеску је,између осталог навео, да се дана 21.01.1999. године са копијом уговора о замјени некретнина  пријавио као крајњи купац код противне стране, да је дана 17.06.2009. године противна страна извршила пломбирање мјерног уређаја, да је током љета 2006. године инсталирао систем за централно гријање са котлом на електричну енергију које је извршено од стране Милана Сабљића - радника противне стране и којом приликом је поставио три нова осигурача од 35 А, а постојеће панцир осигураче од 25 А замијенио другима од 63 А. Даље је навео да су радници противне стране дана 04.03.2010. године извршили ненајављену контролу мјерног мјеста када су установили крађу електричне енергије, сачинили записник  и извршили обуставу испоруке електричне енергије, те оставили разваљене кутије са мјерним уређајима и осигурачима, а обрачун неовлашћено преузете електричне енергије му је уручен у просторијама противне стране и тражено да изврши уплату у износу од 3.000,00 КМ како би имао поновно напајање електричне енергије. Након тога, 05.03.2010. године је однио потвду о уплати када му је противна страна саопштила да се мора извршити измјештање мјерног уређаја, те да мора платити трошкове измјештања, када је тражио да се изврши и измјештање водова који иду преко његове куће јер је према предрачуну радова противне стране извршио уплату и купио потребан материјал, те да је дана 11.03.2010. године извршено измјештање мјерних уређаја и водова који воде до тих мјерних уређаја на стуб уличне расвјете, али не и  измјештање водова који воде пеко куће уз образложење противне стране да је неопходна сагласност града за такво измјештање. Подносилац сматра да је противна страна извршила обуставу испоруке електричне енергије у супротности са чланом 98. став 4. и 99. став 3. и 4. Општих услова у погледу процедуре која претходи обустави испоруке електричне енергије, те истиче да оставља могућност да нешто није у реду са инсталацијом коју он није постављао, а ако је било неких измјена на водовима оне су извршене прије преузимања објекта. Од Регулаторне комисије тражи да се поништи обрачун неовлашћено преузете електричне енергије и да се уплаћени новац у износу од 3.000,00 КМ на име казне пребаци као уплата за утрошену електричну енергију, те да се изврши измјештање водова који иду преко његове куће за који је платио материјал и услугу или да се изврши поврат новца у вриједности плаћеног материјала и услуге, за који му је противна страна испоставила предрачун.

Дана 05.07.2010. године, Регулаторна комисија је захтјев подносиоца са прилозима доставила на одговор противној страни, ради изјашњења и достављања доказа којима располаже. Противна страна је дана 30.07.2010. године доставила расположиву документацију - финансијску и енергетску картицу за период од 01.07.2004. године  до данас, финансијску картицу са раздвојеним салдом камате и енергије од 31.12.2004. до данас, обрачун неовлашћено преузете електричне енергије, налог за рад број 2350333, записник о извршеној контроли мјерног мјеста од 04.03.2010. године, изјаве контролора који су установили неовлашћену преузету електричну енергију на наведеном мјерном мјесту и фотографије.

Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног извођења доказа, па је на 15. редовној сједници одржаној 10.09.2010. године, донијела закључак о рјешавању овог спора у скраћеном поступку, а све у складу са чланом 71.  Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.

Поука о правном лијеку:

На овај закључак странке могу Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске Требиње поднијети коментаре у писаној форми у року од пет дана од дана пријема овог закључка.

 

Предсједник

Миленко Чокорило