Skip to Content

Рјешење - "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-171-2/06

Датум: 30.03.2006.  

                                                                      

На основу члана 23. алинеја 1., члана 24. алинеја 10. и члана 66. став 1. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'' број 66/02, 29/03 и 86/03 и 111/04), члана 10. алинеја 1. и члана 11. алинеја 10. Статута Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 41/04), члана 37. став 1. тачка 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске" број 96/04) и члана 38. став 1. тачка а. Правилника о издавању дозвола и сагласности ("Службеник гласник Републике Српске" број 52/05), након извршене ванредне надзорне провјере у предузећу "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње,  Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске на 3. ванредној сједници одржаној 30.03.2006. године донијела је

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

 

1.     Утврђује се да је предузеће "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње, као корисник почетне дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом начинио повреду тачке 6.4.1., 6.4.3., 6.4.5., Услова почетне дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, као и тачке 6.1.1. на тај начин што је неправилно примјенио одредбу члана 279. Закона о облигационим односима и члана 45. став 1. Закона о заштити потрошача у Босни и Херцеговини.

2.      Кориснику дозволе изриче се писмена опомена као санкција за утврђене неправилности и повреде услова дозволе.

3.      Налаже се "Електро-Херцеговини" а.д. Требиње, дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, да у циљу усклађивања рада са условима почетне дозволе,  предузме слиједеће радње:

-          Изврши формирање услужног центра за крајње купце према условима почетне дозволе почев од 05.05.2006. године;

-          Континуирано врши евидентирање приговора према врсти: приговори у вези очитања, приговори у вези обрачуна утрошене електричне енергије, приговори у вези камата, као и других приговора, почев од 05.04.2006. године;

-          Донесе правила којима се регулише пријем, евидентирање и рјешавање приговора крајњих купаца у поступку који ће омогућити крајњим купцима да дају своје коментаре, најкасније три мјесеца од дана ступања на снагу општих услова;

-          Обезбиједи услове за благовремено издавање и достављање исправног рачуна крајњим купцима, укључујући и услове за исправно функционисање софтвера, који се користи за ову намјену, најкасније за обрачунски период 01.03.2006. до 31.03.2006. год;

-          Изврши корекције испостављених погрешних рачуна за јануар и фебруар текуће године, најкасније до 01.05.2006. године; 

-          Обавијести крајње купце о наведеним неусаглашеностима и предузетим мјерама за отклањање недостатака, путем средстава информисања, најкасније до  04.04.2006. године.

4.  Корисник дозволе је дужан доставити Регулаторној комисији за електричну енергију Републике Српске извјештај у писаној форми о благовременом извршењу наложених радњи из тачке 3. диспозитива  овог рјешења у року од седам дана од дана истека наведеног рока.

     5.  Кориснику дозволе ставља се на знање да свако поновљено кршење услова издате дозволе, као и других правила и прописа може резултирати изрицањем строжије санкције.

6   Ово рјешење је коначно.

7.  Диспозитив овог рјешења објављује се у "Службеном гласнику Републике Српске", а рјешење са образложењем на огласној табли и веб стпаници Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске (у даљем тексту: РЕЕРС) је добила информацију да дистрибутивна предузећа у Републици Српској неправилно врше обрачун и фактурисање утрошене електричне енергије, као и обрачун камата тарифним купцима. Такође је у средствима јавног информисања објављено да велики број грађана приговора на начин обрачуна утрошене електричне енергије.

Имајући у виду податке који указују на неправилности обрачуна и фактурисања утрошене електричне енергије крајњим купцима, а на основу члана 23. алинеја 1. и члана 24. алинеја 10. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', број: 66/02, 29/03 и 86/03 и 111/04), члана 37. став 1. тачка 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске" број 96/04), РЕЕРС је рјешењем број 01-171/06 од 17.03.2006. године именовао тим за спровођење ванредне надзорне провјере, у "Електро-Херцеговини" а.д. Требиње, као кориснику почетне дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом рег. број 01-1061-04/16/05 издате Рјешењем број 01-1061-6/05 од дана 27.12.2005 године. Провјером је требало утврдити на који начин се врши очитавање и фактурисање утрошене електричне енергије, као и обрачун камата тарифним купцима у периоду јануар-фебруар 2006 године. У складу са рјешењем ванредна надзорна провјера у "Електро-Херцеговини" а.д. Требиње је извршена дана 17.03.2006. године.

Предмет и циљ провјере је био непосредно упознавање са приговорима крајњих купаца електричне енергије, који се односе на испостављене рачуне за јануар и фебруар текуће године (структура, тачност, достава и наплата рачуна, укључујући и обрачун камата) и у том смислу провјера придржавања важећих закона, прописа и услова почетне дозволе за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом, а све у циљу заштите интереса потрошача електричне енергије.

Тим за надзор је утврдио да не постоје евиденције о пријему, обради и рјешавању приговора крајњих купаца електричне енергије. Већина приговора се подноси усменим путем, без евидентирања од стране корисника дозволе. Тим је усмено упознат да се приговори односе на: обрачун камате, пренос салда, износ тарифе, очитања итд, те да су погрешке у обрачуну потрошње узроковане имплементацијом новог софтвера за обрачун и фактурисање електричне енергије, која се врши у складу са активностима на нивоу ЕРС-а које су имале за циљ увођење јединственог програма у свим дистрибутивним предузећима унутар мјешовитог холдинга. Софтверски пакет до сада је примијењен у два дистрибутивна предузећа: "Електрокрајина" и "Електро-Херцеговина", практично израдом рачуна за мјесец јануар, уз врло кратак временски период за тестирање програма. Софтверски пакет још увијек није у потпуности функционалан. Приликом израде рачуна за мјесец јануар често се јављао различит износ за уплату на обрачунском дијелу рачуна и на уплатници. Овај проблем је ријешен приликом израде рачуна за фебруар, на начин да није исказан износ за уплату на уплатници.

Констатовано је да се обрачун затезне камате врши по стопи од 1.4067% на мјесечном нивоу, те да је иста као и 2005. године, према Закону о висини стопе затезне камате ("Службени гласник Републике Српске" број 19/01). У прошлој години примјењена је сложена конформна метода, а у 2006. години линеарни метод обрачуна затезне камате.

Методом случајног узорка из презентиране групе рачуна установљено је сљедеће:

- камата је обрачуната и тамо гдје је евидентно да нема основа за обрачун, јер купац  редовно и у року измирује своје обавезе,

- код категорије домаћинства уочена је неусаглашеност каматног листа и картице, датумски и  вриједносно,

- код категорије остала потрошња није био могућ увид у каматни лист због нефункционалности софтвера.

Међутим све описано је начин обрачуна затезних камата, који је прописан Законом о висини стопе затезне камате ("Службени гласник РС" број 19/01) чијом одредбом члана 2. је прописано да се одредбе овог закона примјењују на све случајеве у којима затезна камата није регулисана другим законом. Одредбом члана 279. став 1. Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и Закон о измјенама и допунама Закона о облигационим односима („Службени Гласник РС 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04)  прописано је да "на доспјелу а неисплаћену уговорну или затезну камату, као и на друга доспјела повремена новчана давања не тече затезна камата, изузев када је то законом одређено", а одредбом члана 372. став 1. прописано је да "потраживања повремених давања која доспијевају годишње или у краћим одређеним размацима времена (повремена потраживања)" застарјевају за три године од доспјелости сваког појединог давања, док је одредбом члана 378. тачка 1. прописано да застарјева за једну годину између осталих и "потраживање накнаде за испоручену електричну и топлотну енергију"... "када је испорука односно услуга извршена за потребе домаћинства". Закон о облигационим односима (основни текст) се примјењује на основу одредаба Уставног Закона за провођење Устава Републике Српске „Службени Гласник РС“ 21/92)

Увидом у рачуне установљено је да се велики број грешака односи на погрешан износ пренесеног салда из претходне године. Према наводима корисника дозволе проблеми су се јављали у сљедећим случајевима:

-          немогућност раздвајања главнице дуга и обрачунате камате по закључном салду за 2005. годину,

-          случај када је крајњи купац имао позитиван салдо.

Неисправан рачун се коригује путем књижне обавјести, која се доставља купцу заједно са рачуном за мјесец у којем је недостатак учињен.

Констатовано је да на читачкој листи није наведен датум очитања бројила. Датум очитања исказан на рачуну је јединствен за све кориснике, без обзира којег је датума очитање извршено.

Констатовано је кашњење у достави рачуна за мјесец јануар, што је узроковано проблемима са софтвером за обрачун, како су истакли представници корисника дозволе. Корисник дозволе је обавијестио чланове тима да је достава рачуна за мјесец фебруар извршена благовремено, до 10-ог у мјесецу, што ће бити пракса и убудуће.

Имајући у виду утврђено и описано чињенично стање, као и чињеницу да је корисник дозволе једини снабдјевач електричном енергијом на овом подручју, да сваки купац треба бити снабдјевен електричном енергијом по разумним цијенама и разумним условима у систему обавезе јавне услуге, да му је та обавеза прописана чланом 40. став 3. Закона о електричној енергији и тачком 6.5.1. Услова дозволе, да је чланом 45. Закона о заштити потрошача у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ 17/02) прописано да „продаја енергије (електрична енергија, гријање, плин и сл.) и воде потрошачима треба бити обрачуната на основу стварних испорука очитаних на бројилу потрошача“, а да Регулатор између осталог мора да води рачуна и о интересима купаца, на основу члана 23. алинеја 1. и 24. алинеја 10. Закона о електричној енергији одлучено је као у тачки 1. и 3. диспозитива овог рјешења. Провјеру благовременог извршења наложених радњи, Регулатор ће обавити приликом редовног надзора над радом корисника дозволе.

Тачка 2. и 5. диспозитива овог рјешења темељи се на одредби члана 66. став 1. Закона о електричној енергији и члана 38. став 1. тачка а. Правилника о издавању дозвола и сагласности ("Службеник гласник Републике Српске" број 52/05), а имајући у виду да је ово први пут да је Регулаторна комисија утврдила да је корисник дозволе повриједио услове дозволе, изречена санкција сматра се примереном.

На основу члана 32. став 1. и 2. и члана 113. став 1. Закона о електричној енергији,  Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске је одлучила као у тачки 4. диспозитива овог рјешења.

На основу члана 29. Закона о електричној енергији ово рјешење је коначно, а објавиће се на основу члана 34. истог Закона

 

Правна поука: Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

  

                                                                                               Предсједник
Миленко Чокорило