Skip to Content

Рјешење - "Електрокрајина" а.д. Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-172-3/06

Датум: 30.03.2006.

 

На основу члана 23. алинеја 1., члана 24. алинеја 10. и члана 66. став 1. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'' број 66/02, 29/03 и 86/03 и 111/04), члана 10. алинеја 1. и члана 11. алинеја 10. Статута Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'' број 41/04), члана 37. став 1. тачка 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске" број 96/04) и члана 38. став 1. тачка а. Правилника о издавању дозвола и сагласности ("Службеник гласник Републике Српске" број 52/05), након извршене ванредне надзорне провјере у предузећу "Електрокрајина" а.д. Бања Лука,  Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске на 3. ванредној сједници одржаној 30.03.2006. године донијела је

 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

 

1.      Утврђује се да је предузеће "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, као корисник почетне дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом начинило повреду тачке 6.4.1., 6.4.3., 6.4.5., Услова почетне дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, као и тачке 6.1.1. на тај начин што је неправилно примјенио  одредбу члана 279. Закона о облигационим односима и члана 45. став 1. Закона о заштити потрошача у Босни и Херцеговини.

2.      Кориснику дозволе изриче се писмена опомена као санкција за утврђене неправилности и повреде услова дозволе.

3.      Налаже се, кориснику дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом, да у циљу усклађивања рада са условима почетне дозволе, предузме слиједеће радње:

-          Изврши формирање услужног центра за крајње купце према условима почетне дозволе најкасније до 05.05.2006. године;

-          Континуирано врши евидентирање приговора према врсти: приговори у вези очитања, приговори у вези обрачуна утрошене електричне енергије, приговори у вези камата, као и других приговора, почев од 05.04.2006. године;

-          Донесе правила којима се регулише пријем, евидентирање и рјешавање приговора крајњих купаца у поступку који ће омогућити крајњим купцима да дају своје коментаре, најкасније три мјесеца од дана ступања на снагу општих услова;

-          Обезбиједи услове за благовремено издавање и достављање исправног рачуна крајњим купцима, укључујући и услове за исправно функционисање софтвера који се користи за ову намјену, најкасније за обрачунски период 01.03.2006. до 31.03.2006. године;

-          Изврши корекције испостављених погрешних рачуна за јануар и фебруар текуће године, најкасније до 01.05.2006. године; 

-          Обавијести крајње купце о наведеним неусаглашеностима и предузетим мјерама за отклањање недостатака, путем средстава информисања, најкасније до  04.04.2006. године;

4.  Корисник дозволе је дужан доставити Регулаторној комисији за електричну енергију Републике Српске извјештај у писаној форми о благовременом извршењу наложених радњи из тачке 3. диспозитива овог рјешења у року од седам дана од дана истека задатог рока.

5.  Кориснику дозволе се ставља на знање да свако поновљено кршење услова издате дозволе, као и других правила и прописа може резултирати изрицањем строжије санкције.

6.  Ово рјешење је коначно.

7.  Диспозитив овог рјешења објављује се у "Службеном гласнику Републике Српске", а рјешење са образложењем на огласној табли и веб страници Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске (у даљем тексту: РЕЕРС) је добила информацију да дистрибутивна предузећа у Републици Српској неправилно врше обрачун и фактурисање утрошене електричне енергије, као и обрачун камата тарифним купцима. Такође је у средствима јавног информисања објављено да велики број грађана приговора на начин обрачуна утрошене електричне енергије.

Имајући у виду податке који указују на неправилности обрачуна и фактурисања утрошене електричне енергије крајњим купцима, а на основу члана 23. алинеја 1. и члана 24. алинеја 10. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', број: 66/02, 29/03 и 86/03 и 111/04), члана 37. став 1. тачка 4. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске" број 96/04), РЕЕРС је рјешењем број 01-172/06 од 17.03.2006. године именовао тим за спровођење ванредне надзорне провјере, у "Електрокрајини" а.д. Бања Лука, као кориснику почетне дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца електричном енергијом рег. број 01-1059-04/17/05 издате Рјешењем број 01-1059-8/05 од дана 27.12.2005 године. Провјером је требало утврдити на који начин се врши очитавање и фактурисање утрошене електричне енергије, као и обрачун камата тарифним купцима у периоду јануар-фебруар 2006 године. У складу са рјешењем ванредна надзорна провјера у "Електрокрајини" а.д. Бања Лука је извршена 21. и 22.03.2006. године.

Предмет и циљ провјере је био непосредно упознавање са приговорима крајњих купаца електричне енергије, који се односе на испостављене рачуне за јануар и фебруар текуће године (структура, тачност, достава и наплата рачуна, укључујући и обрачун камата) и у том смислу провјера придржавања важећих закона, прописа и услова почетне дозволе за снабдијевање тарифних купаца електричном енергијом, а све у циљу заштите интереса потрошача електричне енергије.

Након провјере утврђено је да је софтверски пакет за обрачун утрошене електричне енергије који је израдила фирма "ЛАНАЦО" Бања Лука, први пут примијењен, без претходног тестирања, приликом израде рачуна за мјесец јануар 2006. године. Имплементација је извршена са закашњењем, ако се узме у обзир допис Министарства привреде, енергетике и развоја број 05-312-950/05 од 18.08.2005. године којим се препоручује предузећима из система Електропривреде РС да изврше набавку софтвера, који ће бити прилагођен захтјевима, који се јављају због примјене ПДВ-а. Истим дописом се препоручује да Електропривреда РС формира заједничку Комисију која ће приступити изради пројектног задатка и пратити реализацију свих активности и сам избор најповољнијег понуђача. Уважавајући све чињенице које су установљене током вршења надзорне провјере предузећа "Електро-Херцеговина" а.д. Требиње дана 17.03.2006. године и предузећа "Електрокрајина" а.д. Бања Лука дана 21.03.2006. године, закључено је да препоручене активности нису чак ни дјелимично проведене. Увидом у документацију, која се односи на регулисање односа са фирмом "ЛАНАЦО" Бања Лука, установљено је да постоје уговори о одржавању постојећег софтвера до 31.12.2005. године. Израда и одржавање новог софтверског пакета нису регулисани уговором у писменој форми, који би кориснику дозволе обезбиједио сигурност. Није добијено образложење због чега није закључен одговарајући уговор.

С обзиром на вријеме када је отпочела имплементација софтвера, те чињеницу да је са почетком 2006. године отпочела примјена ПДВ-а, измијењен је начин обрачуна камате за неблаговремено плаћање, те потребе усклађивања начина обрачуна и фактурисања са "Корисничким захтевима подршке примени Закона о ПДВ-у у акционарским друштвима Електропривреде Републике Српске" консултанта фирме "Делоитте", приликом чега је констатовано да је имплементација извршена у најкраћем могућем року и са квалитетом који се могао осигурати у почетном периоду. Наведену констатацију потврђује чињеница да је увидом у приговоре крајњих купаца установљено да се већина проблема јављала због погрешног очитања, уноса података или преузимања података из старе базе. Проблеми код имплементације софтвера су се јавили код обрачуна камата, због чињенице да нису располагали механизмом за прецизно раздвајање главнице дуга и камате закључно са 31.12.2005. године, тако да је неоправдано долазило до приписивања камате главном дугу и на тај начин до обрачуна камате на укупан дуг, што је недопустиво према одредби члана 279. Закона о облигационим односима. Установљено је и да фактура издата за мјесец јануар није структурисана на начин који би био разумљив просјечном потрошачу. Одређене корекције су извршене приликом обрачуна за мјесец фебруар.

Значајан број приговора крајњих купаца односио се на тачност достављених рачуна. Овај проблем је нарочито био изражен током фебруара, а након доставе рачуна за мјесец јануар 2006. године. Према наводима корисника дозволе, постојао је значајан број "пречитаних" потрошача, међутим због непостојања одговарајуће евиденције, корисник дозволе није био у могућности доставити тачан податак о броју таквих потрошача. 

Обрачун камате за мјесец јануар извршен је простом конформном методом, а за мјесец фебруар линеарном методом. Начин обрачуна камате је измијењен у складу са дописом број 03-139-1/06 од 17.01.2006. године достављеног од стране Електропривреде РС. Због датума када је достављена додатна препорука, није било могуће прилагодити софтвер тако да обрачун камате за мјесец јануар буде извршен линеарном методом, према изјавама представника корисника дозволе.

Обрачун камате за крајње купце из категорије домаћинства врши се за текући мјесец, док се обрачун за осталу потрошњу врши мјесец уназад, што на рачуну није назначено. Разлика у времену обрачуна камате за осталу потрошњу је образложена од стране корисника дозволе очекиваном потребом за усклађивањем основице са растом цијена на мало, у складу са Законом о висини стопе затезне камате.

Предузеће до сада није вршило корекцију основице за обрачун камате за раст цијена на мало, разлог је недефинисаност метода који се користи за корекцију основице. Фирма "ЛАНАЦО" је од министарства финансија захтијевала тумачење наведеног закона, на основу чега је Министарство доставило мишљење дописом број 04-05-7267/05 од 05.12.205. године, гдје се наводи да би требало примијенити конформни метод. Међутим, Министарство је упутило подносиоца захтјева на законодавца, Народну скупштину РС, као јединог аутентичног тумача закона.  

Према изјавама представника корисника дозволе, приликом преноса салда из претходне године није било могуће извршити раздвајање главнице дуга од обрачунатих камата. Због тога је у периоду јануар-фебруар практично извршен обрачун камате на камату. 

Међутим све описано је начин обрачуна затезних камата, који је прописан Законом о висини стопе затезне камате ("Службени гласник РС" број 19/01) чијом одредбом члана 2. је прописано да се одредбе овог закона примјењују на све случајеве у којима затезна камата није регулисана другим законом. Одредбом члана 279. став 1. Закона о облигационим односима („Службени лист СФРЈ 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и Закон о измјенама и допунама Закона о облигационим односима („Службени Гласник РС 17/93, 3/96, 39/03 и 74/04)  прописано је да "на доспјелу а неисплаћену уговорну или затезну камату, као и на друга доспјела повремена новчана давања не тече затезна камата, изузев када је то законом одређено", а одредбом члана 372. став 1. прописано је да "потраживања повремених давања која доспијевају годишње или у краћим одређеним размацима времена (повремена потраживања)" застарјевају за три године од доспјелости сваког појединог давања, док је одредбом члана 378. тачка 1. прописано да застарјева за једну годину између осталих и "потраживање накнаде за испоручену електричну и топлотну енергију"... "када је испорука односно услуга извршена за потребе домаћинства". Закон о облигационим односима (основни текст) се примјењује на основу одредаба Уставног Закона за провођење Устава Републике Српске „Службени Гласник РС“ 21/92).

Предузеће је до августа 2005. године вршило обрачун позитивне камате на преплаћена средства, по стопи од 0,17% на мјесечном нивоу. Корисник дозволе није предвидио обрачун позитивне камате у 2006. години.

Достава рачуна за  мјесец јануар извршена је са закашњењем. Обрачун за купце, према наводима представника фирме "ЛАНАЦО" из категорије домаћинства је завршен до 10.02, а израда рачуна до 13.02. Представници корисника дозволе су навели да је израда рачуна за категорију домаћинства трајала до 18.02, уз уважавање чињенице да је дошло до кашњења приликом доставе рачуна корисницима, те су рачуни појединим корисницима достављени након рока наведеног за плаћање на рачуну, што је недопустиво, да у оваквим околностима и роковима, датум доспјећа на рачуну буде 20.02.

У досадашњој пракси датум очитања наведен на рачуну није се подударао са стварним датумом очитања. Обрачун утрошене електричне енергије за купце код којих није било могуће извршити очитање бројила из различитих разлога (нпр. бројило унутар објекта) извршено је на основу забиљешке очитача. Уколико је процјена да се објекат користи, путем остављеног обавјештења на прописаном обрасцу од купца се захтијева достављање стања бројила; уколико купац достави стање бројила благовремено, потрошња се обрачунава на основу стварног стања, у супротном,  потрошња се обрачунава процјеном која је базирана на потрошњи из претходног периода. Уколико је процјена да се објекат не користи, очитач понавља стање бројила из претходног периода.

Период очитања за мјесец јануар 2006. године је био краћи од једног мјесеца, због помјерања рокова за очитање како би се испоштовали захтјеви који се јављају промјеном пореског система, чиме је проценат дистрибутивних губитака електричне енергије значајно увећан, према изјави представника корисника дозволе.

Приликом интерне контроле, коју је провео корисник дозволе, утврђен је погрешан обрачун узрокован погрешним уносом мјерне константе и погрешним утврђивањем обрачунске снаге на ниском напону.

На основу мањег броја приговора од стране крајњих купаца који су се тицали погрешно обрачунате мјерне константе, извршена је контрола константе од стране корисника дозволе за остале крајње купце, при чему је утврђен погрешан пренос података из старе базе у 80 случајева. Према изјавама присутних представника корисника дозволе, уочени недостатак је коригован у бази података, извршена је корекција путем књижне обавијести и иста је достављена купцу на увид уз фебруарски рачун. Од стране корисника дозволе уочена је неправилност утврђивања обрачунске снаге код крајњих купаца чија је потрошња била 200, 400, 600, 800 или 1000 кWх, при чему софтвер није утврђивао обрачунску снагу по наведеним тарифним јединицама, него у фиксном износу од 5 кW. Ова неправилност ће се кориговати путем књижне обавјести, која ће бити достављена купцу уз мартовски рачун, према изјави представника корисника дозволе.

Извршен је увид у типске примјере приговора крајњих купаца и то:

1.      Погрешан рачун из 2005. године, приговор достављен у 2006. години.

2.      Нејасан изглед рачуна, приговор на износ на уплатници.

3.      Пренос салда из претходне године и примјер обрачуна по сложеној конформној методи, нераздвајање основице дуга и камате.

4.      Примјер обрачуна по простој конформној методи.

5.      Грешка у обрачуну због погрешног уноса обрачунске константе.

6.      Неиспостављање рачуна, очитање редовно извршено, али рачун грешком није израђен,

7.      Обрачун камате остала потрошња,

8.      Пречитање из категорије остала потрошња.

Приликом надзора, чланови тима су се кориштењем методе случајног узорка информисали о разлозима за подношење приговора, непосредно у сали за пријем приговора. Случајним узорком изузето је 10 приговора, од којих је 50% неосновано.

Утврђено је да корисник дозволе поступа по примљеним приговорима, да се врше неопходне корекције у најкраћем временском периоду.

Иако је корисник дозволе реаговао на повећани број приговора отварањем двије додатне шалтер службе, уз двије постојеће, не постоји систематичност у евидентирању приговора крајњих купаца. Већина приговора се подноси усменим путем, без евидентирања од стране корисника дозволе.

Приговори се не евидентирају на начин који би омогућио увид у обим, врсту и учесталост рекламација за поједине категорије потрошње, а и следљивост од подношења приговора до рјешења по истом од стране корисника дозволе.

Од стране корисника дозволе на видном мјесту су истакнута два документа са одговорима на најчешће постављана питања.

Иако су представници корисника дозволе изјавили да су се обраћали јавности директно путем медија и путем саопштења за јавност, констатовано је да купци нису били благовремено, односно унапријед и у довољној мјери информисани о измјенама које су извршене, усљед чега је додатно повећан број приговора.

Имајући у виду утврђено и описано чињенично стање, као и чињеницу да је корисник дозволе једини снабдјевач електричном енергијом на овом подручју, да сваки купац треба бити снабдјевен електричном енергијом по разумним цијенама и разумним условима у систему обавезе јавне услуге, да му је та обавеза прописана чланом 40. став 3. Закона о електричној енергији и тачком 6.5.1. Услова дозволе, да је чланом 45. Закона о заштити потрошача у Босни и Херцеговини („Службени гласник БиХ“ 17/02) прописано да „продаја енергије (електрична енергија, гријање, плин и сл.) и воде потрошачима треба бити обрачуната на основу стварних испорука очитаних на бројилу потрошача“, а да Регулатор између осталог мора да води рачуна и о интересима купаца, на основу члана 23. алинеја 1. и 24. алинеја 10. Закона о електричној енергији одлучено је као у тачки 1. и 3. диспозитива овог рјешења. Провјеру благовременог извршења наложених радњи, Регулатор ће обавити приликом редовног надзора над радом корисника дозволе.

 

Тачка 2. и 5. диспозитива овог рјешења темељи се на одредби члана 66. став 1. Закона о електричној енергији и члана 38. став 1. тачка а. Правилника о издавању дозвола и сагласности ("Службеник гласник Републике Српске" број 52/05), а имајући у виду да је ово први пут да је Регулаторна комисија утврдила да је корисник дозволе повриједио услове дозволе, изречена санкција сматра се примереном.

На основу члана 32. став 1. и 2. и члана 113. став 1. Закона о електричној енергији, Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске је одлучила као у тачки 4. диспозитива овог рјешења.

На основу члана 29. Закона о електричној енергији ово рјешење је коначно, а објавиће се на основу члана 34. истог Закона и члана 20. Статута.

 

Правна поука: Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана достављања рјешења.

 

  

                                                                                               Предсједник
Миленко Чокорило