Skip to Content

Техничка расправа - Институт застарјелости потраживања

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: Р-26-66-1 /06

Требиње, 31.01.2006.

 

На основу члана 34. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске" број: 66/02, 29/03, 86/03 и 111/04), члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 41/04), члана 37. став 1. тачка 3. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске  ("Службени гласник Републике Српске" број 96/04) и члана 27. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'' број 71/05), Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске на XXVI (двадесетшестој) редовној сједници одржаној  31.01.2006. године у Требињу, донијела је сљедећу          

 

 

О Д Л У  К У

о одржавању техничке расправе уз учешће стручњака

 

 

Члан 1.

 

Регулаторна комисија за  електричну енергију Републике Српске (у даљем тексту: РЕЕРС) ће одржати техничку расправу уз учешће стручњака.

 

Техничка расправа ће се одржати у другој половини мјесеца фебруара у Требињу, у сали Прес центра, улица Српска бр. 2.

 

Члан 2.

 

Предмет техничке расправе је институт застарјелости потраживања са становишта позитивноправних прописа и његова примјена у области снабдијевања купаца електричном енергијом у поступцима пред РЕЕРС-ом. 

 

У оквиру предмета ове расправе посебно ће се расправљати о сљедећим питањима:

 

  1. Однос застарјелости потраживања  и обуставе  испоруке електричне енергије.
  2. Могућност утврђивања застарјелости потраживања у поступцима рјешавања  спорова пред РЕЕРС-ом.

Члан 3.

 

За водитеља поступка техничке расправе именује се Милан Ковачина, правник специјалиста.

Водитељ поступка предсједава расправом и има сва права, обавезе и одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске и других аката РЕЕРС-а.

 

Члан  4.

 

РЕЕРС објављује Обавјештење за јавност са датумом одржавања техничке расправе уз учешће стручњака у једном писаном медију, на својој wеб страници и огласној табли.

 

Члан 5.

 

Стручна лица могу пријавити учешће на расправи  и своје писане коментаре  доставити  РЕЕРС-у  путем поште  на адресу   улица Српска број 2 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску адресу РЕЕРС-а: regulator@reers.ba, најкасније до 15.02.2006. године.

 

Коментари у писаној форми могу се приложити и на расправи с тим да морају бити потписани, у противном РЕЕРС није обавезан да их разматра.

 

                                                                         Члан 6.

 

Техничка  расправа је отворена за јавност, с тим да јавност може присуствовати расправи, а учешће у расправи ограничено је на стручњаке из области која је предмет расправе, позвана лица, чланове и запослене РЕЕРС-а.

 

Члан 7.

 

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ''Службеном гласнику Републике Српске'', на огласној табли и wеб страници РЕЕРС-а.

 

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Регулаторна комисији за електричну енергију Републике Српске запримила  је више поднесака потрошача, чији је предмет  утврђивање застарјелости потраживања  дистрибутивних предузећа за испоручену електричну енергију.

Подносиоци су се у својим поднесцима позвали на  одредбе чланова Закона о облигационим односима (387-393) који регулишу институт застарјелости потраживања. У једној групи поднесака се захтијева да РЕЕРС у оквиру законом утврђених надлежности предузме активности ради спречавања очитог кршења законских одредби од стране дистрибутера, јер је у својој опомени пред искључење упозорио потрошаче да ће им бити искључена електрична енергија због спорног дуга. Такође, у другој групи поднесака од РЕЕРС-а се захтијева отпис дуговања по основу утрошене електричне енергије, јер се потрошачима доставља опомена пред искључење електричне енергије по основу дуга који је застарио, иако они редовно плаћају садашњу потрошњу електричне енергије у задњих годину дана.

Мада су надлежности РЕЕРС-а поводом рјешавања спорова по захтјевима подносилаца наведене у члану 28. Закона о електричној енергији,  из наведеног се може закључити да се ради о поднесцима који се заснивају на истом или сличном чињеничном  и правном основу који се односе на питања која захтијевају додатне стручне информације и њихову размјену са стручњацима из ове области у циљу прибављања стручних коментара што је и сврха ове техничке расправе како би се утврдило, да ли РЕЕРС треба рјешавати овакве случајеве или је за њихово рјешавање надлежан суд или неки други орган.

 

Члан 6. Одлуке у дијелу, који се односи на ступање на снагу темељи се на одредби члана 33. став 4. Закона о електричној енергији, а у дијелу, који се односи на објављивање на одредби члана 34. истог Закона.

 

 

Предсједник

МиленкоЧокорило, дипл.инж.ел.

 

 

Достављено:

-’’Службени гласник Републике Српске“

-   web страница

-  огласна табла

-  а/а