Skip to Content

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Миодраг Хрнић, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање На основу члана 28. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске" број 8/08, 34/09 и 92/09) и члана 87. став 1. и 2. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 71/05), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће:

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о рјешавању спора у скраћеном поступку

 

Поднеском насловљеним као „Жалба“ од 03.09.2009. године, а који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) запримљен дана 10.09.2009. године и заведен под бројем 01-744-1/09, Хрнић Миодраг из Бања Луке, заступан по пуномоћнику адвокату Радић Лазу из Бања Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо је поступак за рјешавање спора пред Регулаторном комисијом против МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција“ Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује. У захтјеву је наведено да му је на рачуну за електричну енергију за мјесец април 2004. године наметнута обавеза плаћања дуга у износу од 1.088,00 КМ, а који дуг је настао у току 2001. године на другом мјерном мјесту које није било регистровано на његово име. У поднеску је даље наведено да је у неколико наврата покушао да са представницима противне стране ријеши спорни дуг на начин да исправе грешку и избришу задужење за плаћање електричне енергије коју подносилац није потрошио. Како није постигнут договор, почетком априла 2009. године подносилац захтјева је добио Обавјештење о искључењу након чега се обратио противној страни са молбом али прије одговора на молбу обустављена му је испорука електричне енергије. Одговор на наведену молбу добијен је тек 19.08.2009. године и то негативан у коме је поучен да се може жалити Регулаторној комисији. Подносилац сматра да није одговоран за настали пренесени дуг.

 

Дана 16.09.2009. године, Регулаторна комисија је захтјев подносиоца са прилозима доставила на одговор противној страни, ради изјашњења и достављања доказа којима располаже. Након ургенције од 19.10.2009. године, противна страна је дана 01.12.2009. године доставила Регулаторној комисији изјашњење са расположивом документацијом. У наведеном изјашњењу противна страна је навела да је на основу захтјева за прикључење од 22.01.2004. године, подносилац захтјева регистрован као крајњи купац електричне енергије на мјерном мјесту у Бањој Луци у Улици Старог Вујадина број 88 (ЕДБ:103054580), са датумом пријеве 24.02.2004. године. На основу Записника Министарства за избјегла и расељена лица сачињеног дана 13.08.2001. године у коме је констатовано да је тражитељ извршења Јањић Младен уведен у посјед објекта у улици Васа Пелагића број 58, а извршеник ( Хрнић Драгица и Миодраг) се обавезао да ће напустити стан до 17.08.2001. године. На основу овог записника, а по пријави крајњег купца електричне енергије Хрнић Миодрага извршен је пренос дуговања у износу од 1.008,22 КМ са валутом плаћања 24.02.2004. године са мјерног мјеста ЕДБ: 105287170 регистрованог на име Хрнић Драгице у Улици Васа Пелагића број 58/186. Н а основу истог Записника мјерно мјесто ЕДБ: 105287170 регистрованог на име Хрнић Драгице у Улици Васа Пелагића број 58/186 је одјављено дана 13.08.2001. године. На мјерном мјесту подносиоца дана 17.08.2009. године извршена је обустава испоруке електричне енергије искључењем на бројилу, према Обавјештењу о искључењу од 29.07.2009. године, а приложено је и Обавјештење о искључењу од 29.09.2009. године уз напомену у извјештају монтера да крајњи купац ''не дозвољава искључење''.

 

Увидом у достављену документацију Регулатор је оцијенио да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног извођења доказа, па је на другој редовној сједници одржаној 29.01.2010. године донио закључак о рјешавању овог спора у складу са чланом 87. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.

 

На наведени закључак странке у поступку и заинтересована лица могу поднијети коментаре Регулаторној комисији, у писаној форми, у року од 5 дана од дана објављивања овог обавјештења.

 

Предсједник

Миленко Чокорило