Skip to Content

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Млађен Сирар, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: Р-02-55-7/10

Датум: 29.01.2010.

 

На основу члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број: 8/08, 34/09 и 92/09) и члана 87. став 1. и 2. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 71/05), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње издаје

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о рјешавању спора у скраћеном поступку

 

Поднеском насловљеним као „Жалба“ од 08.09.2009. године, а који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) запримљен дана 10.09.2009. године и заведен под бројем 01-747-1/09, Сирар Млађен из Бања Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренуо је поступак за рјешавање спора пред Регулаторном комисијом против МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција“ Бања Лука (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује. У захтјеву је навео да му је на рачуну за електричну енергију за мјесец јули 2009. године поред износа од 27,00 КМ достављена и књижна обавијест од 1.404,00 КМ за који је одласком код противне стране сазнао да се ради о дугу његовог оца Сирар Ђорђа док је користио муслиманску кућу, а који је пренесен са ЕД броја 100039320 на његов ЕД број 100039320. Даље је навео да је након доласка са ратишта са оцем био смјештен у избјегличком колективном центру, да са оцем од 1997. године није живио у заједничком домаћинству, већ је посао добио у Рибнику, да је његов отац из колективног центра одселио 1997. године у неку муслиманску кућу, да је 2003. године саградио кућу у Бања Луци, а 2006. године извршио њено прикључење на електро мрежу, те да је након тога умро његов отац. Подносилац сматра да није одговоран за настали пренесени дуг.

 

На тражење Регулаторне комисије, противна страна је дана 02.12.2009. године доставила изјашњење са расположивом документацијом. У изјашњењу је навела да је на основу захтјева за прикључење од 01.06.2006. године, подносилац захтјева регистрован као крајњи купац на мјерном мјесту у Бања Луци у Улици Краља Александра бр. 239, са датумом пријаве 01.06.2006. године. Уз захтјев за прикључење, подносилац је приложио уговор о даровању некретнина закључен дана 01.06.2006. године у Бања Луци између Сирар Ђорђа, као дародавца и Сирар Млађена, као купца. Даље је навела да је на основу пријаве обрачунског бројила за домаћинство, са датумом 02.04.1996. године у улици Манастир Гомионица бр. 100/64 извршена промјена корисника – као крајњи купац електричне енергије пријављен је Сирар Ђорђо, а одјављен ранији купац електричне енергије Ичагић Ибрахим. На мјерном мјесту Манастир Гомионица бр. 100/64  је дана 31.07.2009. године, а на основу пријаве обрачунског бројила за домаћинство извршена промјена корисника и регистрација Ичагић Мустафе као крајњег купца. Дуговања Сирар Ђорђа са овог мјерног мјеста су пренесена на мјерно мјесто регистровано на име Сирар Млађена (салдо енергије 617,11 КМ и салдо камата 367,13 КМ).

 

Анализом достављене документације, Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног извођења доказа, па је на 2. редовној сједници одржаној дана 29.01.2010. године донио закључак о рјешавању овог спора у скраћеном поступку, а све у складу са чланом 87. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.

Заинтересована лица могу добити детаљније информације о предмету спора у пословним просторијама Регулаторне комисије у Требињу, Улица Српска број 2.

 

Предсједник

Миленко Чокорило