Skip to Content

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Вера Десић, Прњавор

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: Р-02-55-5/10

Датум: 29.01.2010.

 

На основу члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', број: 8/08, 34/09 и 92/09) и члана 87. став 1. и 2. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 71/05), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње издаје

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о рјешавању спора у скраћеном поступку

 

Поднеском насловљеним као „Жалба на обрачун kWh“ од 23.10.2009. године и допуном поднеска од 13.11.2009. године, Десић Вера из Прњавора (у даљем тексту: подносилац захтјева) покренула је поступак за рјешавање спора пред Регулаторном комисијом за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија), против МХ ЕРС ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција“ Прњавор (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се електрична енергија испоручује. У захтјеву је навела да јој је након куповине пословног простора и извршене регистрације код дистрибутера/снабдјевача дана 09.02.2009. године достављен рачун за мјесец фебруар 2009. године према којем је дужна платити износ од 357,66 КМ, за  који сматра да не представља њену потрошњу, јер одражава стање мјерног уређаја према обавјештењу о искључењу од 19.10.2005. године, а које је затекла на мјерном мјесту. Од Регулаторне комисије тражи да јој дистрибутер/снабдјевач изврши обрачун електричне енергије од дана њене регистрације, тј. од 09.02.2009. године.

 

Дана 01.12.2009. године, Регулаторна комисија је захтјев подносиоца са прилозима доставила на одговор противној страни, ради изјашњења и достављања доказа којима располаже. Противна страна је дана 16.12.2009. године доставила Регулаторној комисији изјашњење са расположивом документацијом. У изјашњењу је навела да је подносилац захтјева регистрована као крајњи купац дана 05.02.2009. године са стањем мјерног уређаја ВТ 00001 и МТ 00001, да је купила нови локал у пословном центру „CITY“ од инвеститота „ГРАДИП“ а.д. Прњавор, који је завршен 2005. године, да су у свим локалима инсталирани термо блокови (гријање) које је инвеститор укључивао током извођења радова у свим локалима, да је контролним прегледом овог пословног центра утврђено да поједини локали нису имали електроенергетску сагласност и искључени су са мреже, као и мјерни уређај  подносиоца са стањем ВТ 775 и МТ 823. Надаље наводи да је подносилац захтјева 22.01.2009. године поднијела захтјев дистрибутеру/снабдјевачу за издавање електриенергетске сагласности, а приликом прикључења локала стање мјерног уређаја је било ВТ 775 kWh и МТ 823 kWh. Даље је навела да је поводом приговора подносиоца у писаној форми од 05.05.2009. године, у одговору на приговор навела да подносилац захтјева са инвеститорм локала „ГРАДИП“ а.д. Прнајвор ријеши начин уплате утрошених kWh у њеном локалу, јер је за дистрибутера/снабдјевача битно да се утрошени kWh наплате и није им познато да ли је kWh до обуставе испоруке електричне енергије утрошио инвеститор или власник локала.

 

Анализом достављене документације, Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног извођења доказа, па је на 2. редовној сједници одржаној дана 29.0.2010. године донио закључак о рјешавању овог спора у скраћеном поступку, а све у складу са чланом 87. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.

Заинтересована лица могу добити детаљније информације о предмету спора у пословним просторијама Регулаторне комисије у Требињу, Улица Српска број 2.

 

Предсједник

Миленко Чокорило