Skip to Content

Одлука о тарифним ставовима за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: Р-01-1054-122/09

Датум: 30.12.2009. године

  

На основу члана 23. алинеја 4. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'' број: 8/08, 34/09 и 92/09), члана 10. став 1. тачка 4. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 41/04, 67/07, 113/07 и 109/09) члана 37. став 1. тачка 3. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске" број 96/04), члана 49, 73. и 74. Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број 61/05) и члана 72. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'' број 71/05), у тарифном поступку за одобрење цијене на прагу електране, за утврђивање тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система и тарифних ставова за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 1. (првој) редовној сједници одржаној 30.12.2009. године у Требињу, донијела je

 

 

О Д Л У К У

о тарифним ставовима за неквалификоване купце
електричне енергије у Републици Српској

 

I

Овом одлуком Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) утврђује цијене електричне енергије,  изражене кроз тарифне ставове, који служе за обрачун и наплату електричне енергије од неквалификованих купаца.

Тарифни ставови за неквалификоване купце по категоријама потрошње и групама купаца одређени су у зависности од трошкова производње, преноса и дистрибуције електричне енергије које те категорије и групе купаца стварају својим начином и временом потрошње електричне енергије, уважавајући начело постепености промјена.

II

Тарифни ставови за испоручену електричну енергију за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској су сљедећи:

ОПИС

Тарифни ставови за
неквалификоване купце електричне енергије

Обрачунска снага

Активна електрична енергија

Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија

Категорије потрошње и групе купаца

Јед. мјере

KM/kW/мјесец

КМ/kWh

КМ/kVArh

Сезона

ВС
(зима)

НС
(љето)

ВС (зима)

НС (љето)

ВС (зима)

НС (љето)

Назив  категорије

Назив групе

Доба
дана

110 kV

 

ВТ

1,4546

0,0842

0,0201

МТ

-

0,0421

-

35 kV

 

ВТ

3,9498

0,0820

0,0240

МТ

-

0,0410

-

10 kV

 

ВТ

6,8136

0,0854

0,0302

МТ

-

0,0427

-

0,4 kV - остала потрошња

1 ТГ

ВТ

13,5613

0,0924

0,0422

МТ

-

0,0462

-

2 TГ

СТ

4,9399

3,7998

0,1712

0,1317

-

-

3 TГ

ВТ

4,9399

3,7998

0,2061

0,1585

0,0500

0,0385

МТ

-

-

0,1030

0,0793

-

-

6 TГ

СТ

4,9399

3,7998

0,1171

0,0901

-

-

7 TГ

ВТ

4,9399

3,7998

0,1408

0,1083

0,0481

0,0370

МТ

-

-

0,0704

0,0542

-

-

0,4 kV - јавна расвјета

 

СТ

-

0,1508

-

0,4 kV - домаћинства

1 TГ

СТ

2,0352

1,5655

0,1172

0,0902

-

-

2 TГ

ВТ

2,0352

1,5655

0,1410

0,1083

-

-

МТ

-

-

0,0705

0,0541

-

-

Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додату вриједност.

III

Oбрачунска снага за тарифне групе купаца из категорије потрошње на 0,4 kV напону којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем износи:

Остала потрошња 2. и 3. тарифна група: 5 kW

Остала потрошња 6. и 7. тарифна група:          7 kW

Домаћинства 1. тарифна група: 3,3 kW

Домаћинства 2. тарифна група: 5,2 kW.

 

Електроенергетска предузећа - корисници дозволе за обављање дјелатности снабдијевања неквалификованих купаца електричном енергијом могу за групе купаца из става 1. ове тачке одредити укупну мјесечну накнаду за обрачунску снагу и мјерно мјесто купца која је једнака износу који се добије множењем обрачунске снаге из става 1. ове тачке и припадајућег тарифног става из тачке 2. ове одлуке и исказати у фиксном мјесечном износу по купцу како слиједи:

 

Групе купаца

Виша сезона

Нижа сезона

 

КМ мјесечно

КМ мјесечно

Остала потрошња 2. и 3. тарифна група:

24,6995

18,9990

Остала потрошња 6. и 7. тарифна група:

34,5793

26,5986

Домаћинства 1. тарифна група:

6,7162

5,1662

Домаћинства 2. тарифна група:

10,5830

8,1406

IV

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењује се у периоду од 1. октобра до 31. марта.

Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.

Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 - 22,00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена.

Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 - 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова.

 V

Обрачун прекомјерно преузете реактивне енергије крајњим купцима из друге и шесте тарифне групе у категорији "остала потрошња на ниском напону" којима се повременим мјерењем утврди да преузимају прекомјерну реактивну електричну енергију, врши се примјеном тарифних ставова за прекомјерну преузету реактивну енергију треће, односно седме тарифне групе из те категорије потрошње.

VI

Електроенергетска предузећа, корисници дозволе за  обављање дјелатности снабдијевања неквалификованих купаца електричном енергијом дужна су на одговарајући начин објавити тарифне ставове, релевантне одредбе ове Одлуке и тарифни систем и учинити их доступним свим неквалификованим купцима.

VII

Ова одлука ступа на снагу данoм доношења, а примјењује се за обрачун утрошене електричне енергије од 01.01.2010. године.

Даном почетка примјена ове  Одлуке престаје примјена Одлуке о тарифним ставовима за неквалификоване купце електричне енергије у Републици Српској број Р-19-666-175/07 од 21.12.2007. године ("Службени гласник Републике Српске", број 114/07).

Ова одлука објављује се у "Службеном гласнику Републике Српске", на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Тарифни ставови за неквалификоване купце су утврђени алокацијом трошкова производње електричне енергије, трошкова коришћења преносне мреже (трошкови Електропреноса БиХ, Независног оператора система у БиХ и трошкови обезбјеђења помоћних услуга), трошкова коришћења дистрибутивне мреже и трошкова снабдијевања електричном енергијом, на категорије потрошње и групе купаца и на тарифне елементе, укључујући сезонско и дневно временско диференцирање.

Учешће цијене производње електричне енергије у тарифи за неквалификоване купце утврђује се на бази просјечне пондерисане цијене за неквалификоване купце у износу од 0,0541 КМ/kWh електричне енергије на прагу свих електрана производних предузећа у Републици Српској која учествују у снабдијевању тарифних купаца у систему обавезе јавне услуге. Удио сваког производног предузећа у Републици Српској у производњи електричне енергије за снабдијевање тарифних купаца у систему обавезе јавне услуге, који се користи за утврђивање тарифа за неквалификоване купце, одређује се на основу производње којом се обезбјеђује снабдијевање свих тарифних купаца у Републици Српској и обима производње електричне енергије који је послужио као основ за одређивање цијена на прагу електрана.

Учешће трошкова кориштења дистрибутивне мреже у тарифи за неквалификоване купце у износу 148.145.806 КМ, којег чине трошкови дистрибутивног капацитета у износу 123.621.427 КМ и трошкови губитака електричне енергије у дистрибутивној мрежи у износу 24.524.379 КМ, засновано је на Рјешењу о утврђивању цијене дистрибуције електричне енергије број 01-966-26/09 од 30.12.2009. године.

Учешће цијене преноса у тарифи за неквалификоване купце одређује се на бази јединичних цијена од 1,454 KM/kW за постигнуте вршне снаге на мјестима преузимања и 0,00566 КМ/kWh преузете активне електричне енергије из мреже преноса, утврђене Одлуком Државне регулаторне комисије за електричну енергију БиХ од 19.12.2007. године ("Службени гласник БиХ" број 99/07).

Учешће цијене услуга Независног оператора система у тарифи за неквалификоване купце одређује се на бази јединичне цијене од 0,000399 КМ/kWh преузете активне електричне енергије из мреже преноса, утврђене Одлуком Државне регулаторне комисије за електричну енергију БиХ од 25.03.2008. године ("Службени гласник БиХ" број 25/09).

Учешће трошкова обезбјеђења резерве снаге за секундарну и терцијарну регулацију у тарифи за неквалификоване купце одређена је на бази цијене коју је одредила Државна регулаторна комисија за електричну енергију БиХ Одлуком о измјенама одлуке о одређивању тарифа за помоћне услуге ("Службени гласник БиХ" број 50/09) од 0,002187 КМ/kWh преузете активне електричне енергије из преносне мреже.

Учешће цијена преносних губитака у тарифи за неквалификоване купце утврђује се на бази просјечне пондерисане цијене електричне енергије на прагу електрана у Републици Српској, а у складу са Одлуком Државне регулаторне комисије о одређивању тарифа за помоћне услуге ("Службени гласних БиХ" број 25/09) и износи 0,0586 КМ/kWh за електричну енергију изгубљену у преносној мрежи, тј. 0,001851 КМ/kWh за електричну енергију преузету из преносне мреже.

Учешће трошкова услуге снабдијевања у тарифи за неквалификоване купце у износу од 14.246.857 КМ засновано је на Рјешењу о утврђивању цијене снабдијевања неквалификованих купаца електричном енергијом у Републици Српској број 01-966-27/09 од 30.12.2009. године.

Приликом утврђивања тарифних ставова за крајње купце из категорије  потрошње домаћинства и 2. и 3. групе остала потрошње на 0,4 kV напону  примијењено је начело постепености промјена у циљу избјегавања драстичних промјена тарифа у једном тарифном поступку, на тај начин што је износ процијењеног унакрсног субвенционисања између категорија потрошње на ниском напону смањен са досадашњих 9,1% на 7,3%. Иако у овом тарифном поступку није дошло до повећања тарифних ставова за купце из 2. и 3. групе остале потрошње на 0,4 kV напону они још увијек субвенционишу  7,3% потрошње домаћинстава.  

Дизајн тарифа утврђен овом одлуком темељи се на одредби чланa 7. став 2, члана 73. и члана 74. Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку.

Тачка VII ове одлуке темељи се на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици (Службени гласник Републике Српске, број 49/09), с обзиром на објављивање рјешења у "Службеном гласнику Републике Српске" и на одредби члана 21. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, с обзиром на ступање на снагу овог рјешења. Датум почетка примјене је усклађен са почетком нове пословне године. Нове тарифе ће се примјењивати за електричну енергију која се испоручује од 01. 01.2010 године, а прва практична примјена ће услиједити по истеку првог обрачунског периода 31.01.2010. годинe, односно приликом обрачуна и испоставе рачуна купцима за утрошену електричну енергију у јануару мјесецу 2010. године.

 

Предсједник
Миленко Чокорило