Skip to Content

Одлука о тарифним ставовима за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање Број: Р-01-1054-121/09

Датум: 30.12.2009.

На основу члана 23. алинеја 4. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'' број: 8/08, 34/09 и 92/09), члана 10. став 1. тачка 4. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 41/04, 67/07, 113/07 и 109/09) члана 37. став 1. тачка 3. Пословника о раду Регулаторне комисије за електричну енергију Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске" број 96/04), члана 54. Правилника о тарифној методологији и тарифном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број 61/05) и члана 72.став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'' број 71/05), у тарифном поступку покренутом на захтјев електродистрибутивних предузећа у Републици Српској за одобрење тарифa за кориснике дистрибутивних система, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 1. (првој) редовној сједници одржаној 30.12.2009. године у Требињу,  донијела je

 

О Д Л У К У

 

о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској

 

I

Овом одлуком Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) утврђује тарифне ставове за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској како слиједи:

 

ОПИС

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система

Обрачунска снага

Активна електрична енергија

Прекомјерно преузета реактивна електрична енергија

Категорије потрошње и групе купаца

Јед. мјере

KM/kW/мјесец

КМ/kWh

КМ/kVArh

Сезона

ВС
(зима)

НС
(љето)

ВС (зима)

НС (љето)

ВС (зима)

НС (љето)

Назив  категорије

Назив групе

Доба
дана

35 kV

 

ВТ

3,9473

0,0130

0,0240

МТ

-

0,0065

-

10 kV

 

ВТ

6,8065

0,0157

0,0302

МТ

-

0,0078

-

0,4 kV - остала потрошња

са мјерењем снаге

ВТ

13,5238

0,0222

0,0422

МТ

-

0,0111

-

једнотарифни

СТ

4,5993

3,5378

0,0518

0,0398

-

-

двотарифни

ВТ

4,5993

3,5378

0,0636

0,0489

0,0500

0,0385

МТ

-

-

0,0318

0,0245

-

-

0,4 kV - јавна расвјета

 

СТ

-

0,0954

-

0,4 kV - домаћинства

једнотарифни

СТ

2,4730

1,9022

0,0540

0,0415

-

-

двотарифни

ВТ

2,4730

1,9022

0,0648

0,0498

-

-

МТ

-

-

0,0324

0,0249

-

-

 

Тарифни ставови наведени у горњој табели не садрже порез на додату вриједност.

II

За тарифне групе купаца из категорије потрошње на 0,4 kV напону којима се обрачунска снага не утврђује мјерењем, обрачунска снага износи:

Остала потрошња са једнотарифним бројилом: 5 kW

Остала потрошња са двотарифним бројилом: 5 kW

Домаћинства са једнотарифним бројилом: 3,3 kW

Домаћинства са двотарифним бројилом: 5,2 kW.

 

III

Тарифни ставови у вишој сезони (ВС) примјењују се у периоду од 1. октобра до 31. марта.

Тарифни ставови у нижој сезони (НС) примјењују се у периоду од 1. априла до 30. септембра.

Већи дневни тарифни ставови (ВТ) примјењују се у времену од 06,00 - 22,00 часа за зимско рачунање времена, односно од 07,00 до 23,00 часа за љетно рачунање времена.

Мањи дневни тарифни ставови (МТ) примјењују се у времену од 22,00 - 06,00 часова за зимско рачунање времена, односно од 23,00 до 07,00 часова за љетно рачунање времена и у дане викенда непрекидно од петка у 22,00 (23,00) до понедељка у 06,00 (07,00) часова.

IV

Прекомјерно преузета реактивна енергија, обрачунава се у периоду примјене већих дневних тарифних ставова.

За обрачун прекомјерно преузете реактивне енергије крајњим купцима из друге и шесте тарифне групе у категорији "остала потрошња на ниском напону" којима се повременим мјерењем утврди да преузимају прекомјерну реактивну електричну енергију, примјењују се тарифни ставови за прекомјерно преузету реактивну енергију треће, односно седме тарифне групе из те категорије.

 

V

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система примјењују се за обрачун и фактурисање услуге кориштења електроенергетске мреже квалификованим купцима чији су објекти прикључени на  дистрибутивну мрежу ради надокнаде трошкова кориштења дистрибутивне мреже, пренесених трошкова кориштења преносне мреже, Независног оператора система, преносних губитака и пренесених трошкова обезбјеђења помоћних услуга на предузећа - кориснике дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије.

VI

Електроенергетска предузећа, корисници дозволе за обављање дјелатности дистрибуције електричне енергије дужна су објавити тарифне ставове за кориснике дистрибутивних система и релевантне одредбе ове Одлуке и учинити их доступним свим корисницима.

 

VII

Ова одлука ступа на снагу данoм доношења, а примјењује се од 01.01.2010. године.

Ступањем на снагу ове одлуке престаје примјена Одлуке о утврђивању тарифних ставова за кориснике дистрибутивних система у Републици Српској број Р-19-666-174/07 од 21.12.2007. године ("Службени гласник Републике Српске", број 114/07).

Ова одлука објављује се у "Службеном гласнику Републике Српске", на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

Тарифни ставови за кориснике дистрибутивних система утврђени су на основу трошкова дистрибуције електричне енергије, према Рјешењу Регулаторне комисије о утврђивању цијене за дистрибуцију електричне енергије у Републици Српској број 01-966-26/09 од 30.12.2009. године и припадајућег алоцираног дијела трошкова који се преносе на дистрибутивна предузећа по основу преузимања електричне енергије из преносне мреже у складу са тарифама Државне регулаторне комисије за електричну енергију БиХ (у даљем тексту: ДЕРК) и трошкова помоћних услуга прорачунатих у складу са тарифном методологијом ДЕРК-а.

 

Трошкови дистрибутивне мреже, укључујући трошкове губитака електричне енергије у дистрибутивној мрежи, алоцирани на тарифне елементе и  категорије потрошње, утврђени  су  у сљедећим износима:

 

Категорија потрошње

Дистрибутивна мреже

Дистрибутивни губици

Цијене  дистрибуције

 

 

 

 

 

 

KM

КМ

KM/kW

KM/kWh

 

 

 

 

 

Корисници на 35 kV

621.502

359.310

2,7224

0,0027

Корисници на 10 kV

9.481.431

2.099.338

6,0628

0,0043

Корисници на 0,4 kV са мјерењем снаге

10.452.554

1.990.719

12,8930

0,0094

Јавна расвјета

3.978.535

565.677

 

0,0754

 

 

 

 

 

Корисници на 0,4 kV без мјерења снаге ("Остала потрошња")

16.583.569

3.265.141

3,4544

0,0344

Домаћинства

82.503.836

16.244.193

1,8574

0,0344

 

 

 

 

 

Укупно

123.621.427

24.524.379

 

 

Трошкови преносне мреже, трошкови рада Независног оператора система, трошкови помоћних услуга и трошкови преносних губитака, односно припадајуће цијене преузете од ДЕРК-а, алоцирани на категорије потрошње по напонским нивоима, заједно са цијенама кориштења дистрибутивне мреже из става 2. овог образложења, чине цијене кориштења електроенергетске мреже (мрежарину) за купце електричне енергије у Републици Српској.

Учешће цијене преноса за кориснике дистрибутивних система одређено је на бази јединичних цијена од 0,00566 КМ/kWh и 1,454 КМ/kW за преузету електричну енергију из мреже преноса, као и на бази јединичне цијене од 0,0087 КМ/kWh за декларисани извоз утврђене Одлуком ДЕРК-а број 04-28-396-35/07 од 19.12.2007. године.

Учешће цијене услуга Независног оператора система у тарифи за кориснике дистрибутивних система одређује се на бази јединичне цијене од 0,000399 КМ/kWh преузете активне електричне енергије из мреже преноса, утврђене Одлуком Државне регулаторне комисије за електричну енергију БиХ од 25.03.2008. године ("Службени гласник БиХ" број 25/09).

Учешће трошкова обезбјеђења резерве снаге за секундарну и терцијарну регулацију у тарифи за кориснике дистрибутивних система одређена је на бази цијене коју је одредила Државна регулаторна комисија за електричну енергију БиХ Одлуком о измјенама одлуке о одређивању тарифа за помоћне услуге ("Службени гласник БиХ" број 50/09) од 0,002187 КМ/kWh преузете активне електричне енергије из преносне мреже.

Учешће цијена преносних губитака у тарифи за кориснике дистрибутивних система утврђује се на бази просјечне пондерисане цијене електричне енергије на прагу електрана у Републици Српској, а у складу са Одлуком Државне регулаторне комисије о одређивању тарифа за помоћне услуге ("Службени гласних БиХ" број 25/09) и износи 0,0586 КМ/kWh за електричну енергију изгубљену у преносној мрежи, тј. 0,001851 КМ/kWh за електричну енергију преузету из преносне мреже.

Укупни трошкови и цијене електроенергетске мреже алоцирани на категорије потрошње корисника дистрибутивних система по тарифним елементима су сљедећи:

 

Категорија потрошње

Трошкови мреже

Укупна цијена мреже

 

 

 

 

 

 

КМ

KM/kW

KM/kWh

KM/kVArh

 

 

 

 

 

Корисници на 35 kV

3.191.045

1,4540

0,0101

0,0201

Корисници на 10 kV

18.721.862

3,9473

0,0103

0,0240

Корисници на 0,4 kV са мјерењем снаге

16.031.836

6,8065

0,0126

0,0302

Јавна расвјета

5.751.523

13,5238

0,0179

0,0422

 

 

 

 

 

Корисници на 0,4 kV без мјерења снаге
("остала потрошња")

25.890.662

4,0685

0,0472

0,0439

Домаћинства

127.824.922

2,1876

0,0472

0,0000

 

 

 

 

 

Укупно трошкови за кориснике
на дистрибутивној мрежи

197.411.851

 

 

 

 

Тачка VII ове одлуке, у дијелу који се односи на ступање на снагу, темељи се на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске" број 49/09), с обзиром на објављивање рјешења у "Службеном гласнику Републике Српске" и на одредби члана 21. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, с обзиром на ступање на снагу овог рјешења.

 

Предсједник 

Миленко Чокорило