Skip to Content

Закључак о покретању поступка измјене дозвола за oбављање дјелатности у сектору природног гаса

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-488-1/18/Р-99-296
Датум: 26.12.2018.

На основу одредби члана 112. и члана 208. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике српске, број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), члана 21. став 1. Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске" број 22/18), члана 33. став 1. тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 63. и 65. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске" број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 99. редовној сједници, одржаној 26.12.2018. године, у Требињу, донијела је

 

З А К Љ У Ч А К

I

ПОКРЕЋE СЕ поступaк измјене дозвола за oбављање дјелатности у сектору природног гаса, у погледу периода важења, и то сљедећих дозвола:

  • Дозвола за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса, издата Рјешењем број 01-238-11/14/Р-88-222 од 30.07.2014. године, Акционарском друштву за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале,
  • Дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса, издата Рјешењем број 01-239-5/14/Р-88-223 од 30.07.2014. године, Акционарском друштву за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале и
  • Дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса, издата Рјешењем број 01-234-10/14/Р-88-218 од 30.07.2014. године, Акционарском друштву за транспорт и дистрибуцију природног гаса „САРАЈЕВО-ГАС“ Источно Сарајево.

II

У овом поступку се неће проводити јавне расправе, а о покретању овог поступка, Регулаторнa комисија за енергетику Републике Српске објављује Обавјештење за јавност у једним дневним новинама, на огласној табли и на интернет страници Регулаторне комисије.

III

Корисници дозвола за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и дјелатности транспорта природног гаса и заинтересована лица могу доставити своје коментаре у писаној форми, те евентуални захтјев за стицање статуса умјешача у поступку у вези са покретањем поступака из тачке I овог закључка, најкасније до 10.01.2019. године, на начин утврђен у Oбавјештењу за јавност.

IV

Овај закључак се објављује на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.

 

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво Акционарско друштво за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале је корисник дозволе за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса, која је издата Рјешењем Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) број 01-238-11/14/Р-88-222 од 30.07.2014. године, на период важења од пет година.

Привредна друштва Акционарско друштво за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса „ГАС ПРОМЕТ“ Пале и Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију природног гаса „САРАЈЕВО-ГАС“ Источно Сарајево су корисници дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса, које су издате Рјешењима Регулаторне комисије број 01-239-5/14/Р-88-223 и 01-234-10/14/Р-88-218 од 30.07.2014. године, на период важења од пет година.

Имајући у виду да период важења наведених дозвола истиче 31.07.2019. године, те да је у међувремену ступио на снагу нови Закон о гасу, а руководећи се принципом сигурности снабдијевања ради задовољења потреба купаца природног гаса и расположивости, доступности и приступачности коришћења гасне инфраструктуре и природног гаса, указала се потреба за продужење важења наведених дозвола. Дозволе би се продужиле до рока када се очекује испуњење услова за издавање нових дозвола утврђених Законом о гасу, односно док се не донесу нови подзаконски акти који уређују област издавања дозвола у сектору природног гаса и цертификације оператера транспортног система прородног гаса, док енергетски субјекти ускладе своје пословање у погледу раздвајања дјелатности и изврши цертификација оператера транспортног система у Републици Српској од стране Регулаторне комисије. Чланом 4. став 1. тачка 2. и 6. Закона о гасу су као општи принципи уређења и организације енергетских дјелатности у сектору природног гаса дефинисани сигурност снабдијевања ради задовољења потреба купаца природног гаса и расположивости, доступности и приступачности коришћења гасне инфраструктуре и природног гаса. Чланом 137. став 2. Закона о гасу прописано је да је енергетски субјект, који на дан ступања на снагу овог закона има дозволу за обављање дјелатности транспорта и управљања транспортним системом природног гаса, дужан да усклади своје пословање са захтјевима за цертификацију оператера транспортног система у року од двије године од дана ступања на снагу овог закона, односно до 23.03.2020. године. Такође, чланом 139. став 3. Закона о гасу прописано је да Регулаторна комисија у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона доноси подзаконске акте у складу са законом, а овај рок траје до 23.03.2019. године.

Поред наведеног, одредбом члана 63. и одредбом члана 65. став 1. Правилника о издавању дозвола, прописано је да се поступак продужења и измјена или допуна дозволе може покренути и на иницијативу Регулаторне комисије. Одредбом члана 65. став 2. овог правилника утврђени су разлози за измјене или допуне дозволе, међу којима су и:

•          тачка а. - законски оквири, судске одлуке, уговори или неки други догађаји који суштински утичу на обављање дјелатности и

•          тачка г. - случај да Регулаторна комисија може започети процедуру измјене или допуне дозволе како би одговорила на промјене у законској или властитој регулативи, као и промјене услова да би се заштитио општи јавни интерес.

Имајући у виду наведене околности и наведене одредбе Закона о гасу и Правилника о издавању дозвола утврђено је да постоје оправдани разлози да се продужи период важења дозволе за обављање дјелатности управљања системом за транспорт природног гаса и дозвола за обављање дјелатности транспорта природног гаса у Републици Српској, те да се покрене овај поступак по службеној дужности, како је одлучено у тачки 1. диспозитива овога закључка.

С обзиром да Регулаторна комисија у овом случају располаже са довољно чињеница и података на основу којих се може утврдити стање ствари и без посебног саслушања корисника дозволе, ови поступци ће се провести без одржавања јавних расправа, на основу одредбе члана 70. став 2. Правилника о издавању дозвола, уз објављивање обавјештења за јавност у смислу одредбе члана 15. овог правилника, како је и одлучено у тачки 2. и 3. диспозитива овога закључка.

Тачка 4. диспозитива овога закључка, с обзиром на објављивање на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије, заснива се на одредби члана 20. став 3. алинеја 4. и члана 20. став 5. Статута Регулаторне комисије ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10).

Предсједник
Владислав Владичић