Skip to Content

Закључак о исправци рјешења о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у МХЕ "Главица"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-391-23/17/Р-99-297
Дана: 26.12.2018.        


На основу члана 207. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске" број број 13/02, 87/07, 50/10 и 66/18), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 99. редовној сједници, одржаној 26.12.2018. године, донијела је

 

З А К Љ У Ч А К
о исправци рјешења

 

1.  У образложењу Рјешења о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани "Главица" број 01-391-18/17/Р-92-218 од 13. септембра 2018. године, на страници 4. у предзадњем пасусу исправља се грешка у писању, тако да умјесто датума "01. марта 2019. године" треба да стоји датум "01. јануара 2019. године".

2. Биљешка о исправци рјешења уписује се у изворник рјешења, а производи  правно  дејство од истог дана од кога производи правно дејство рјешење које се исправља.

 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за електричну енергију Републике Српске је, на 92. редовној сједници, одржаној 13. септембра. 2018. године, донијела Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани "Главица" број 01-391-18/17/Р-92-218.

Накнадно је утврђено да је при изради овог рјешења и то у образложењу рјешења грешком у писању нетачно уписан датум "01. марта 2019. године" умјесто кога треба да стоји датум "01. јануар 2019. године", па је на основу члана 207. став 1. и 2. Закона о општем управном поступку, одлучено као у диспозитиву овога закључка.

Правна поука се заснива на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).

Правна поука:                            

Овaj закључак је коначан. Против овог закључка може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић