Skip to Content

Рјешење о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у ХЕ "Богатићи Нова"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-469-5/18/Р-100-298
Датум: 27.12.2018.                                                  

На основу одредбe члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 18. став (2) Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), у поступку по захтјеву привредног друштва Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично предузеће а.д. Требиње, Зависно предузеће „Електродистрибуција“ а.д. Пале за одобрење права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Жељезнице, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Хидроелектрана „Богатићи Нова“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 100. редовној сједници, одржаној 27. децембра 2018. године, у Требињу, донијела

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е
о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Хидроелектана "Богатићи Нова"

 

1. Подносиоцу захтјева, привредном друштву Мјешовити холдинг „Електропривреда Републике Српске“ – Матично Предузеће а.д. Требиње, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале, Николе Тесле 12, Пале, одобрава се право на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Хидроелектрана „Богатићи Нова“, инсталисане снаге 9.960 kW, укупне планиране нето годишње производње 40.541.633 kWh, изграђеном на ријеци Жељезници, на земљишту означеном к.ч. број 908, 907, 905/3, 1340, 1179, 1338, 1238 и 1239/1 к.о. Јабланица, општина Трново.

2. Подносилац захтјева на основу овог рјешења стиче право да закључи уговор са Оператором система подстицаја о остваривању подстицаја из тачке 1. овога рјешења за 72% нето годишње произвoдње електричне енергије у укупном планираном годишњем износу од 29.189.976 kWh.

3. Право на подстицај у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени из тачке 1. овог рјешења даје се на период од петнаест (15) година почев од дана почетка продаје електричне енергије у систему подстицаја по гарантованој откупној цијени на основу закљученог уговора са Оператором система подстицаја.

4. Приликом закључења уговора о откупу електричне енергије по гарантованој откупној цијени са Оператором система подстицаја примјењују се цијене за хидроелектране инсталисане снаге од 5 МW до укључиво 10 МW, утврђене Одлуком о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора.

5. Подносилац захтјева обавезан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање уговора о подстицању, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.

6. Уколико подносилац захтјева не поднесе захтјев за закључење уговора са Оператором система подстицаја у року прописаном у тачки 5. овог рјешења, престаје да важи рјешење о праву на подстицај.

7. Обрачун електричне енергије коју подносилац захтјева испоручује у електроенергетску мрежу и за коју има право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени врши се на основу очитања на мјерном мјесту смјештеном у производном постројењу са карактеристикама мјерних уређаја како je наведено у Сертификату за производно постројење, Декларацији о мјерном мјесту и како је означенo на једнополној шеми. На мјерном мјесту за пријем/предају електричне енергије у мрежу, које је лоцирано у мјерном ормару у машинској хали Хидроелектране „Богатићи Нова“, инсталисана је индиректна двосмјерна мјерна група која се састоји од:

•  три струјна мјерна трансформатора произвођача ALCE, типа: AK 36-30, класе тачности 0,5, преносног односа 250/1-1-1 А, серијских бројева: 2017-1002418022, 2017-1002418023, 2017-1002418024;

•  три напонска мјерна трансформатора произвођача ALCE, типа: VB 36, класе тачности 0,5, преносног односа 35000/√3/100/√3-100/3 V/V/V, серијских бројева:  2017-1002419112,  2017-1002419113, 2017-1002419114;

• мјерног уређаја на коме се врши мјерење и регистрација електричне енергије испоручене у електроенергетску мрежу произвођача Meter & Control, типа: ST300FV-12A33R55-SN2020-pbdqfw; серијског броја: 00163213, године производње 2015., називног напона 3x58/100 V и називне струје 1 (2) А, при чему се активна електрична енергија мјери са класом тачности 0,5, реактивна електрична енергија са класом тачности 2 и вршно оптерећење са класом тачности 0,5. Датум уградње мјерног уређаја је 17.04.2018. годинe, а датум важења жига је 2024. година. Константа бројила је 40000 imp/kWh; 40000 imp/kVarh и

•  обрачунска константа је 87500.

8. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу даном доношења, а објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је 14. децембра 2018. године од привредног друштва Мјешовити холдинг „ЕРС“ - МП а.д. Требиње, ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале примила захтјев за одобрење права на подстицај, у виду обавезног откупа по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у Хидроелектрани „Богатићи Нова“, инсталисане снаге 9,96 MW и планиране годишње производње за коју се захтијева подстицај у износу 29.295.090 kWh, која је изграђена на ријеци Жељезници, општина Трново. Захтјев за одобрење права на подстицај комплетиран је 19. децембра 2018. године, када је подносилац захтјева доставио допуну документације.

Регулаторна комисија је, на 98. редовној сједници, одржаној 14. децембра 2018. године, донијела Рјешење о издавању Сертификата за производно постројење за Хидроелектрану „Богатићи Нова" број 01-374-9/18/Р-98-282 (у даљем тексту: Сертификат), којим се потврђује да се у овом постројењу производи електрична енергија користећи обновљиви извор енергије, а што је један од услова за одобрење права на подстицај.

Регулаторна комисија је, 21. децембра 2018. године, обавијестила подносиоца и јавност о пријему комплетног захтјева за одобрење права на подстицај, у складу са чланом 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасаној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању).

Подносиоцу захтјева је, рјешењем Регулаторне комисије број 01-219-8/17/Р-77-100 од 19. априла 2018. године одобрено прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Хидроелектрана „Богатићи Нова". Уз захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај подносилац захтјева је доставио и Уговор о регулисању међусобних обавеза по основу експлоатације, одржавања и расподјеле електричне енергије из хидроенргетског објекта ХЕ „Богатићи Нова“, закљученог између Мјешовитог холдинга „Електропривреда Републике Српске“ Матично предузеће а.д. Требиње ЗП „Електродистрибуција“ а.д. Пале,  број  04-6490/17 од 29.11.2017. године и  Јавног предузећа Електропривреда БиХ д.д. Сарајево, број 01-02-38398/17 од 15. децембра 2017. године. Чланом 8. наведеног уговора дефинисано је да 72% произведене електричне енергије у Хидроелектрани „Богатићи Нова“ припада подносиоцу захтјева, а 28% Јавном предузећу Електропривреда Босне и Херцеговине, д.д. Сарајево. Сходно наведеном, утврђено је да је предмет подстицаја 72% од укупне нето годишње производње електричне енергије, а што износи 29.189.976 kWh. На основу рјешења о прелиминарном праву на подстицај за Хидроелектрану „Богатићи Нова" подносилац захтјева је закључио предуговор о подстицају са Оператором система подстицаја, број 1.1/04/1-30-164/18 од 4. јуна 2018. године, чиме су резервисане количине електричне енергије намијењене за подстицај.

У складу са одредбама чланова 6, 14. и 23. Правилника о подстицању размотрен је захтјев подносиоца и утврђено је да подносилац захтјева испуњава све критеријуме и услове у погледу извора енергије, снаге постројења, планиране годишње производње и количина које су Акционим планом Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије - у даљем тексту: Акциони план (Одлука о усвајању Акционог плана објављена је у Службеном гласнику Републике Српске број 111/15, 5/16 и 97/18) одређене за подстицање. С обзиром на напријед наведено подносиоцу захтјева одобрено је право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за нето произведену електричну енергију која се испоручује у мрежу у укупном планираном годишњем износу од 29.189.976 kWh, односно одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења.

Приликом утврђивања трајања права на подстицај Регулаторна комисија је поступила у складу са чланом 21. став (1) и чланом 25. став (1) и (2) Правилника о подстицању који се односи на нова производна постројења по коме се право на обавезан откуп електричне енергије по гарантованој откупној цијени остварује на период од петнаест (15) година од дана почетка остваривања права на подстицај, односно, почев од дана почетка продаје електричне енергије у систему подстицаја по гарантованој откупној цијени на основу закљученог уговора са Оператором система подстицаја, те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.

На основу члана 5, 21. и 26. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) и члана 26. и 29. Правилника о подстицању производно постројење подносиоца захтјева се сврстава у хидроелектране, инсталисане снаге од 5 МW до укључиво 10 MW, те се приликом закључења уговора о обавезном откупу по гарантованој откупној цијени са Оператором система подстицаја примјењује цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључења уговора за ту врсту производног постројења, те је одлучено као у тачки 4. диспозитива овога рјешења. Гарантована откупна цијена се не мијења у периоду важења уговора, осим у случају доношења посебне одлуке због већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра.

На основу члана 27. став (5) Закона и на основу члана 26. став (2) Правилника о подстицању, произвођач електричне енергије дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе захтјев за закључење уговора о подстицању са Оператором система подстицаја, те је одлучено у тачки 5. диспозитива овог рјешења.

Одредбама члана 27. став (8) Правилника о подстицању дефинисани су разлози за губитак права на подстицај, те је одлучено као у тачки 6. диспозитива овог рјешења.

Тачкa 7. диспозитива овог рјешења заснива се на Сертификату, Декларацији о мјерном мјесту издатој од стране оператора система број 181-ДММ/18 од 31.08.2018. године и једнополној шеми овог постројења.

Тачка 8. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог Закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).

Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може  се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

 

Предсједник
Владислав Владичић