Skip to Content

Рјешење о измјени дозвола за снабдијевање тарифних купаца природним гасом

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-420-7/18/P-98-280
Датум: 14.12.2018.

На основу одредби члана 21. став 1. Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске", број 22/18), члана 18. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 65. став 1. и 2. и члана 70. став 1. Правилника о издавању дозвола ("Службени гласник Републике Српске", број 39/10 и 65/13), у поступку измјенe дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 98. редовној сједници, одржаној 14.12.2018. године, у Требињу, донијела је

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о измјени дозвола за oбављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом

 

1.         МИЈЕЊАЈУ СЕ дозволе за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом у погледу продужења периода важења дозвола до 31.12.2019. године, а које су издате рјешењима Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске како слиједи:

         Рјешењима број 01-236-3/14/Р-88-220 од 30.07.2014. године и број 01-263-7/17/Р-51-171 од 13.07.2017. године привредном друштву Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију природног гаса ''САРАЈЕВО-ГАС'' Источно Сарајево и

         Рјешењима број 01-243-5/14/Р-88-225 од 30.07.2014. године и број 01-263-7/17/Р-51-171 од 13.07.2017. године привредном друштву Акционарско друштво ''ЗВОРНИК СТАН'' Зворник.

2.         Ово рјешење је коначно и објављује се у "Службеном гласнику Републике Српске", на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е

Привредна друштва Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију природног гаса ''САРАЈЕВО-ГАС'' Источно Сарајево и Акционарско друштво ''ЗВОРНИК СТАН'' Зворник су корисници дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом, које су издате Рјешењима Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) број 01-236-3/14/Р-88-220 и 01-243-5/14/Р-88-225 од 30.07.2014. године на период важења од три године. Рјешењем Регулаторне комисије број 01-263-7/17/Р-51-171 од 13.07.2017. године продужен је период важења дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом до 31.01.2019. године, због потребе да се продужи обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца, односно јавног снабдијевања природним гасом као дјелатности од општег интереса.

Имајући у виду да период важења наведених дозвола истиче 31.01.2019. године, те да је у међувремену ступио на снагу нови Закон о гасу, руководећи се принципом сигурности снабдијевања ради задовољења потреба купаца природног гаса, указала се потреба за продужењем периода важења наведених дозвола до испуњења услова за издавање нових дозвола у складу са Законом о гасу и док се не издају дозволе за обављање дјелатности снабдјевања природним гасом у обавези јавне услуге, односно док се не донесу нови подзаконски акти који уређују област издавања дозвола у сектору природног гаса и док се не одреде снабдјевачи са обавезом јавне услуге на тржишту природног гаса у Републици Српској и издају дозволе. Наиме, одредбом члана 97. Закона о гасу прописано је да Влада Републике Српске одређује снабдјевача са обавезом јавне услуге који ће снабдијевати домаћинства природним гасом, на њихов захтјев, по истим цијенама и једнаким условима. Чланом 4. став 1. тачка 2. Закона о гасу је, као један од општих принципа уређења и организације енергетских дјелатности у сектору природног гаса дефинисана сигурност снабдијевања ради задовољења потреба купаца природног гаса. Такође, чланом 139. став 3. Закона о гасу прописано је да Регулаторна комисија у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона доноси подзаконске акте у складу са законом, а што укључује и нови правилник о издавању дозвола. Овај рок траје до 23.03.2019. године, док дозволе истичу 31.01.2019. године.

Поред наведеног, одредбом члана 63. и одредбом члана 65. став 1. Правилника о издавању дозвола (у даљем тексту: Правилник), прописано је да се поступак продужења и измјена или допуна дозволе може покренути и на иницијативу Регулаторне комисије. Одредбом члана 65. став 2. овог правилника утврђени су разлози за измјене или допуне дозволе, међу којима су и:

•          тачка а. - законски оквири, судске одлуке, уговори или неки други догађаји који суштински утичу на обављање дјелатности и

•          тачка г. - случај да Регулаторна комисија може започети процедуру измјене или допуне дозволе како би одговорила на промјене у законској или властитој регулативи, као и промјене услова да би се заштитио општи јавни интерес.

Имајући у виду наведене околности и наведене одредбе Закона о гасу и Правилника утврђено је да постоје оправдани разлози да се продужи период важења дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом у Републици Српској, те да се покрене поступак измјене дозвола по службеној дужности.

Регулаторна комисија је, на 95. редовној сједници, одржаној 09.11.2018. године, донијела Закључак о покретању поступака измјена дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом број 01-420-1/18/Р-95-246. О покретању поступака измјена дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом Регулаторна комисија је обавијестила кориснике дозвола и објавила обавјештење за јавност на својој интернет страници, огласној табли и дневним новинама, одредивши рок за достављање коментара јавности, те су дате информације о подношењу захтијева за стицање статуса умјешача. До истека рока остављеног у обавјештењу за јавност, односно дана 19.11.2018. године, није било коментара у вези са покретањем поступака измјена дозвола, нити је било поднесених захтјева за стицање статуса умјешача.

На основу одредби члана 21. став 1. Закона о гасу и члана 65. Правилника, Регулаторна комисија је, на 96. редовној сједници, одржаној 28.11.2018. године, у Требињу, утврдила Нацрт рјешења о измјени дозвола којим се продужава важност ових дозвола до 31.12.2019. године, до ког би се рока испунили сви потребни услови и издале дозволе за обављање дјелатности снабдјевања природним гасом у обавези јавне услуге. Регулаторна комисија је о утврђеном нацрту обавијестила кориснике дозвола и издала обавјештење за јавност, при чему је остављен рок за достављање коментара заинтересованих лица на Нацрт рјешења о измјени дозвола, те захтјева за стицање статуса умјешача. До истека рока остављеног у обавјештењу за јавност, односно до 10.12.2018. године, Регулаторној комисији нису достављени коментари на Нацрт рјешења о измјени дозвола, нити захтјеви за стицање статуса умјешача. С обзиром да је Регулаторна комисија у овом случају располагала са довољно чињеница и података на основу којих се може утврдити стање ствари и без посебног саслушања корисника дозвола, поступак измјене дозвола је спроведен без одржавања јавне расправе у смислу одредбе члана 70. став 2. Правилника.

Имајући у виду да се у свим дозволама за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом врши иста измјена, само у погледу измјене периода важења дозвола, Регулаторна комисија је једним рјешењем извршила измјену свих дозвола.

Регулаторна комисија је, на 98. редовној сједници, одржаној 14.12.2018. године, размотрила приједлог рјешења о измјени дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом, те је на основу одредбе 21. став 1. Закона о гасу и одредби члана 65. Правилника, одлучила као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.

Тачка 2. диспозитива рјешења заснива се на одредби члана 20. став 3. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09) и члану 21. став 5., а у вези са чланом 65. Правилника.

Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 25. став 2. Закона о енергетици и одредбама члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10).

Правна поука:  Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић