Skip to Content

Закључак о одбацивању захтјева привредног друштва „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука за одобрење прелиминарног права на подстицај

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-258-4/18/Р-98-284
Датум: 14.12.2018.

 

На основу члана 208. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 27. став 2. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 33. став (1) тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 у 43/16), одлучујући по захтјеву привредног друштва „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца као обновљивог извора енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „ЕТМаx 2“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 98. редовној сједници, одржаној 14. децембра 2018. године, у Требињу, донијела

 

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ захтјев привредног друштва „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца као обновљивог извора енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „ЕТМаx 2“, због некомплетности.

 

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво „ЕТМаx“ д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца као обновљивог извора енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „ЕТМаx 2“, инсталисане снаге 700 kW, планиране годишње производње електричне енергије од 824.238 kWh, који је у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примљен дана 23.05.2018. године.

Након прегледа поднесеног захтјева и приложене документације, утврђено је да је захтјев непотпун да би се по истом могло даље поступати. С обзиром на чињеницу да је захтјев подносиоца непотпун, Регулаторна комисија је на основу члана 56. став 1. Закона о општем управном поступку, актом број 01-258-3/18 од 30.05.2018. године обавијестила подносиоца о некомплетности захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај и затражила достављање прописане документације и то: студије економске оправданости, потврде о упису пројекта у Регистар пројеката, одобрење за грађење, као и доказ да је у току изградња производног постројења. Подносиоцу захтјева је остављен рок од 30 дана за отклањање наведених недостатака, а упозорен је и на посљедице пропуштања овога рока, односно да ће захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај бити закључком одбачен као некомплетан.

У остављеном року подносилац није допунио поднесени захтјев према обавјештењу Регулаторне комисије о некомплетности захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај. Имајући у виду ове чињенице Регулаторна комисија је, на 98. редовној сједници, одржаној 14.12.2018. године, утврдила да су се испунили услови за одбацивање захтјева у смислу одредбе члана 56. став 2. Закона о општем управном поступку, те је одлучено као у диспозитиву овога закључка.

Поука о правном лијеку заснива се на одредби члана 25. Закона о енергетици (Службени гласник Републике Српске, број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).

Поука о правном лијеку:

Против овог закључка може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема закључка.

Предсједник

Владислав Владичић