Skip to Content

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу ел. енергије у МХЕ "Бочац 2"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-362-8/18/Р-98-283
Датум: 14.12.2018.


На основу одредби члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка д. и члана 35. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), члана 5. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) и члана 17. став 4. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13),  Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 98. редовној сједници, одржаној 14.12.2018. године, у Требињу, донијела је

 

З А К Љ У Ч А К
о одржавању опште расправе

I

Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "Бочац 2" (у даљем тексту: Нацрт дозволе), утврђен у поступку по захтјеву подносиоца Мјешовити холдинг ''ЕРС'' - МП а.д. Требиње - ЗП ''Хидроелектране на Врбасу'' а.д. Мркоњић Град, упућује се на јавну расправу.

У поступку јавног разматрања Нацрта дозволе, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) ће одржати општу расправу у Мркоњић Граду, дана 24.12.2018. године, у просторијама Општине Мркоњић Град, Трг Краља Петра I Карађорђевића број 1, са почетком у 13.00  часова.

II

Циљ опште расправе из тачке I овог закључка је анимирање заинтересованих лица и јавности да узму активно учешће на расправи изношењем усмених коментара на расправи или подношењем коментара у писаној форми на нацрт дозволе.

III

Регулаторна комисија објављује обавјештење за јавност о мјесту и термину одржавања опште расправе у дневним новинама које су доступне на територији Републике Српске, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије.

Регулаторна комисија позива заинтересована лица да учествују на расправи и да доставе своје коментаре у писаној форми на нацрт дозволе, те евентуални захтјев за стицање статуса умјешача у поступку, најкасније до 24.12.2018. године, на начин прописан у обавјештењу за јавност.

Нацрт дозволе ставља се на располагање јавности, ради увида, у просторијама Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7 и на интернет страници Регулаторне комисије www.reers.ba.

IV

За водитеља опште расправе именује се Жељко Ковач, инжењер за дозволе специјалиста за производњу електричне енергије. 

За замјеника водитеља поступка именује се Мирко Вулетић, стручни сарадник за правне послове.

Водитељ поступка руководи расправом и има сва права, обавезе и одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, Пословника о раду Регулаторне комисије и другим актима Регулаторне комисије.                                       

V

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.

Предсједник
Владислав Владичић