Skip to Content

Рјешење о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Демићка“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-427-14/17/Р-97-273
Датум: 07.12.2018.

На основу члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16) одлучујући по захтјеву привредног друштва „ДСМ Електрус“ д.о.о. Котор Варош, Милоша Обреновића бб, Котор Варош, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Демићке, као обновљивог извора енергије у Малој хидроелектрани „Демићка“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 97. редовној сједници, одржаној 7. децембра 2018. године, у Требињу, донијела

 

Р  Ј  Е  Ш  Е  Њ Е
о продужењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Демићка“

 

1. Усваја се захтјев привредног друштва „ДСМ Електрус“ д.о.о. Котор Варош за продужење прелиминарног права на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у Малој хидроелектрани „Демићка“, инсталисане снаге 249 kW и планиране нето годишње производње од 901.500 kWh,  која се гради на ријеци Демићки, у Шипрагама, општина Котор Варош, на земљишту означеном као к.ч. 1723 к.о. Радохова (водозахват), дијелови парцела к.ч. број 3 и 959 к.о. Ћорковићи и к.ч. број 1723 к.о. Радохова (цјевовод), те к.ч. број 3 к.о. Ћорковићи (машинска зграда), одређеног Рјешењем о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електрине енергије у Малој хидроелектрани „Демићка“ број 01-427-7/17/Р-60-245 од 25. октобра 2017. године.

2.  Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у укупном планираном годишњем износу од 901.500 kWh у складу са Потврдом за енергију број 1.1/04/1-99-282/17 од 3. октобра 2017. године, а на основу које има могућност да оствари право на подстицај у 2018. години.

3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овог рјешења даје се на период до 30. маја 2019. године, до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу за производно постројење.

4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање/усклађивање предуговора о подстицању којим резервише количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.

5. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 30. новембра 2019. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора.

6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац захтјева губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицаја за закључење предуговора.

7. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.

 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, 5. новембра 2018. године, примила захтјев, број 08/18 од 30.10.2018. године од привредног друштва „ДСМ Електрус“ д.о.о. Котор Варош (у даљем тексту: подносилац захтјева) за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, коришћењем водотока ријеке Демићке, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала хидроелектрана „Демићка“, инсталисане снаге 249 kW и планиране нето годишње производње од 901.500 kWh,  која се гради на ријеци Демићки, у Шипрагама, општина Котор Варош, на земљишту означеном као к.ч. 1723 к.о. Радохова (водозахват), дијелови парцела к.ч. број 3 и 959 к.о. Ћорковићи и к.ч. број 1723 к.о. Радохова (цјевовод), те к.ч. број 3 к.о. Ћорковићи (машинска зграда), Котор Варош.

Подносиоцу захтјева је, рјешењем Регулаторне комисије рјешењем број 01-427-7/17/Р-60-24 од 25. октобра 2017. године, одобрено прелиминарно право на подстицај производње електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана „Демићка“, којим је одређен период прелиминарног права на подстицај до 30. новембра 2018. године.

У складу са издатим рјешењем о одобрењу прелиминарног права на подстицај, подносилац захтјева је са Оператором система подстицаја закључио Предуговор о праву на подстицај, број 1.1/04/1-99-320/17 од 29. новембра 2017. године којим су резервисане количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.

Захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај је благовремено поднесен, односно поднесен је у периоду трајања прелиминарног права на подстицај утврђеног напријед наведеним рјешењем Регулаторне комисије, а у складу са одредбом члана 87. став 3. Закона о општем управном поступку и члана 33. став 5. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању). Уз захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај подносилац захтјева је навео разлоге за кашњење грађевинских радова и приложио потребну документацију којом се потврђује испуњеност услова за продужење прелиминарног права на подстицај, односно да је рeлизовао 50% вриједности инвестиције, која је утврђена у Студији економске оправданости. Као доказе да је рализовано 50% вриједности инвестиције за овај производни објекат, подносилац захтјева је приложио:

-  уговор  о испоруци, монтажи и пуштању у рад турбине за МХЕ Демићка са добављачем АТБ Север Суботица, од 15. септембра 2017. године, предрачуне и одговарајуће овјерене изводе са банке о извршеним плаћањима,  као и доказ о набављеној и плаћеној осталој хидро-механичкој опреми у укупном износу који чини 94% од укупне вриједности опреме предвиђене студијом економске оправданости и

-  овјерене изводе са банке о извршеним плаћањима за грађевинске радове у укупном износу који чини 64% вриједности која је наведена у студији економске оправданости, при чему се појединачни износи препознају у достављеним предрачунима, као и пратећим уговорима са извођачима радова.

У циљу сагледавања стања на локацији производног постројења, Регулаторна комисија је, рјешењем број 01-427-11/17 од 16. новембра 2018. године, именовала тим за обилазак локације на којој се гради Мала хидроелектрана "Демићка", а имајући у виду да је хидроелектрана (проточна) деривационог типа, записником од 22. новембра 2018. године, констатовано је сљедеће:

-  да је изграђен приступни пут до машинске зграде и водозахвата;

- да су у ријеци на локацији водозахвата изведени грађевински радови у цјелости, укључујући рибљу стазу. На изграђеној брани водозахвата су постављене водилице за затварач, постоље за главну решетку, док се решетка налази на локацији и није уграђена, а изграђен је таложник са припадајућим преливом. У изграђеној згради водозахвата су постављене вођице за главну решетку, док се решетка налази унутар објекта и није постављена, као и машинска основа за муљни затварач и за главни затварач. Такође, видљив је излазак главног цјевовода, са одушком. У сали се налази и ожичен разводни ормар са свом потребном опремом и провучене су инсталације за машинску опрему. 

-  да је положен цјевовод у дужини од око 1.800 m.

-  машинска зграда је изграђена у цјелости, а у току су радови на околном уређењу. Унутар зграде је монтирана сва хидромеханичка опрема, ормари управљања и кровна дизалица. Ормари управљања, генераторска и водна ћелија су монтирани и ожичени у цјелости. Генератор и турбина су на позицији спрегнути, ожичени и на њима се налази сва потребна хидраулична опрема и моторни погони као и усмјеравајући апарати који су такође ожичени и повезани у одговарајуће ормаре. Потребно је још да се ураде завршни радови на енергетском повезивању водне ћелије и трансформатора. Са вањске стране у трафо поље је постављен и енергетски повезан енергетски трансформатор. На вањској фасади објекта налази се мјерно разводни ормар без уграђених мјерних уређаја за примопредају електричне енергије у мрежу, мјерног уређаја за сопствену потрошњу и мјерног уређаја за мјерење производње на генератору;

-  да је кабловски дио прикључкног вода положен (према изјави подносиоца захтјева у дужини од око 800 m). Предстоји још да се постави завршни стуб и уради прикључење преко одговарајуће опреме на дистрибутивну мрежу;

- приликом обиласка фотографисано је производно постројење у цјелини, а фотографије су саставни дио наведеног записника.

На основу напријед наведеног, те оцјеном приложених доказа како појединачно, тако и свеобухватном анализом у њиховој међусобној повезаности, укључујући и степен изграђености објеката, оцијењено je да је реализовано више од 50% инвестиције за Малу хидроелектрану „Демићка“, чиме су испуњени услови за продужење прелиминарног права на подстицај у трајању од шест мјесеци, односно до 30. маја 2019. године, а у складу са одредбом члана 33. став 4. Правилника о подстицању, те је одлучено као у тачки 1. и 3. диспозитива овога рјешења. 

Оператор система подстицаја је издао Потврду за енергију за Малу хидроелектрану „Демићка“, број 1.1/04/1-99-282/17 од 3. октобра 2017. године на основу које је потврђено да ово производно постројење, с обзиром на вријеме подношења захтјева за прелиминарно право на подстицај и количине прописане Акционим планом Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије (Службени гласник Републике Српске, број 111/15, 5/16 и 97/18) (у даљем тексту: Акциони план), испуњава услов прописан чланом 21. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон), те је одлучено као у тачки 2. диспозитива овог рјешења.

Чланом 27. став (5) Закона, те чланом 30. став (2) Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 15 дана од дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање/усклађивање предуговора о подстицају. На основу наведених одредби, одлучено као у тачки 4. диспозитива овог рјешења.

Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 30. став (6) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 30. новембра 2019. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицаjа. У противном, након истека овог рока, губи право на количине резервисане на основу овога рјешења.

Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.

Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицања, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицања. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.

Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог закона и на одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.

Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).

Поука о правном лијеку:   Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се   покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић