Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права - „Ћорић Денарт“ д.о.о. Прњавор

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-394-7/18
Датум: 01.11.2018.

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о  подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/13 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у хидроелектрани

 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, 11.10.2018. године од привредног друштва „Ћорић Денарт“ д.о.о. Прњавор, примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МХЕ „Дренова“. У обрасцу захтјева наведено је да се хидроелектрана гради на ријеци Вијаки, да је номинална активна снага производног постројења на прагу 105 kW, планирана нето годишња производња 929.400 kWh, те да је планирани почетак рада електране 9.10.2019. године.

Захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај је, након обавјештења о некомплетности, допуњен 25.10.2018. године, када је достављена недостајућа документација путем поште, гдје је предата 24.10.2018. године,  што се сматра датумом комплетирања овог захтјева.

Према пратећој документацији за МХЕ „Дренова“, а која је саставни дио овог захтјева, планирана годишња производња наведена је у износу 830.000 kWh до 929.400 kWh, што зависи од начина управљања акумулацијом, како је наведено у Главном пројекту на страни 10/10.

Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о додјели прелиминарног права на подстицај у форми рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић