Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права - "ВИЗ – ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-399-7/18
Датум: 07.11.2018.

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларним електранама
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту Регулаторна комисија) је 15. октобра 2018. године од привредног друштва "ВИЗ – ЗАШТИТА" д.о.о. Бања Лука примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у соларним производним постројењима: "Еко енергетика 1", "Еко енергетика 2", "Еко енергетика 3", "Еко енергетика 4",и "Еко енергетика 5", а које се граде на земљишту у насељу Брезичани у Приједору.
Након обавјештења о некомплетности које је подносиоцу захтјева упутила Регулаторна комисија 24. октобра 2018. године, захтјеви су допуњени 30. октобра 2018. године, када су и предати на протокол Регулаторне комисије, те се овај датум сматра датумом комплетирања ових захтјева.
У обрасцима захтјева наведено је да номинална активна снага на прагу за производна постројења "Еко енергетика 1", "Еко енергетика 2", "Еко енергетика 3" и "Еко енергетика 4 износи 249,98 kW, а за производно постројење "Еко енергетика 5" тај податак износи 170,82 kW.
Планирана нето годишња производња за производна постројења "Еко енергетика 1", "Еко енергетика 2", "Еко енергетика 3" и "Еко енергетика 4" износи појединачно 281.000 kWh, а за производно постројење "Еко енергетика 5" 191.000 kWh.
Прегледом достављене документације утврђено је да су захтјеви за одобрење прелиминарног права на подстицај комплетни, о чему је подносилац обавијештен 7. новембра 2018. године. 
Регулаторна комисија размотриће захтјеве и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на редовној сједници ће донијети коначну одлуку о прелиминарном праву на подстицај у форми рјешења.

Предсједник
Владислав Владичић