Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај - МСЕ „Павићевић 1“ и МСЕ „Павићевић 2“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-396-7/18
Датум: 06.11.2018. 

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о пријему комплетних захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларним електранама


Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 29. октобра 2018. године од подносиоца Драгослава Павићевића примила захтјеве за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Малој соларној електрани „Павићевић 1“ и Малој соларној електрани „Павићевић 2“.
У достављеним обрасцима захтјева наведено је да је инсталисана снага код оба производна постројења, појединачно, 46,8 kW, а појединачна планирана годишња производња 72.500 kWh. Производна постројења се граде на крову пословног објекта, на земљишту означеном као к.ч. број 2052/1 СП КО Чичево у општини Требиње, како је наведено у рјешењу о грађевинској дозволи, а планирани почетак рада постројења је 31. новембар 2019. године. 
Регулаторна комисија размотриће захтјеве и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај, на једној од наредних редовних сједница ће донијети коначну одлуку у форми рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић