Skip to Content

Обавјештење о одржавању 95. редовне сједнице

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-414-2/18
Датум: 31.10.2018.

На основу одредби члана 21. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 15. став 2. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10) и члана 15. став 1. и 2. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

да ће одржати 95. редовну сједницу у петак, 9. новембра 2018. године, са почетком у 9.00 часова, у сали за састанке Регулаторне комисије у Требињу, Улица краљице Јелене Анжујске број 7. 
 

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. Разматрање и усвајање Записника са 94. редовне сједнице Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, одржане 17. октобра 2018. године, у Требињу.
2. Разматрање приједлога Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.
3. Разматрање приједлога закључка о покретању поступака измјене дозвола за обављање дјелатности снабдијевања тарифних купаца природним гасом. 
4. Разматрање захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за производно постојење Мала хидроелектрана ''Подивич'', подносиоца привредно друштво ''БУК'' д.о.о. Источно Сарајево.
5. Разматарање приједлога рјешења у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''АLFA MIX'' д.о.о. Лончари, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина.
6. Разматарање захтјева за рјешавање спора Михал Марије из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука.
7. Разматарање захтјева за рјешавање спора привредног друштва ''ВИЗИОН'' д.о.о. Рогатица, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње ЗП "Електродистрибуција" а.д. Пале.
 

Предсједник
Владислав Владичић