Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - "Alfa Mix" д.о.о. Лончари

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-324-4/18/Р-94-242 
Датум: 17.10.2018.

На основу члана 33. став 1. тачка д). Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) у поступку рјешавања спора по захтјеву привредног друштва ''Alfa Mix" д.о.о. Лончари, заступаног од стране Славице Ристић, адвоката из Брчког, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 94. редовној сједници, одржаној 17.10.2018. године, у Требињу, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К

Спор покренут захтјевом привредног друштва ''Alfa Mix" д.о.о. Лончари, заступаног од стране Славице Ристић, адвоката из Брчког, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је дана 06.07.2018. године захтјев за рјешавање спора привредног друштва ''Alfa Mix" д.о.о. Лончари (у даљем тексту: подносилац захтјева) од 29.06.2018. године, заступаног од стране Славице Ристић, адвоката из Брчког, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са корекцијом обрачуна електричне енергије. Подносилац захтјева је истакао да је противна страна на његовом мјерном мјесту ЕД број 0041921090009009, извршила корекцију обрачуна испоручене електричне енергије за мјесеце децембар 2017. године и јануар 2018. године, јер је дошло до квара уклопног сата на бројилу. Даље се наводи, да је замјена бројила на овом мјерном мјесту извршена дана 06.02.2018. године. Подносилац захтјева је истакао, да се није могао утврдити тачан датум квара уклопног сата, због чега је корекцију обрачуна електричне енергије требало изршити за период од годину дана, а на основу одредбе члана 79. став 7. тачка в) Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови. С обзиром да се не слаже са периодом за који је сачињена корекција обрачуна, подносилац захтјева тражи да се корекција обрачуна електричне енергије изврши за период од 12 мјесеци, те да му се надокнаде трошкови заступања у износу од 300,00 КМ.
Дана 05.09.2018. године Регулаторна комисија је примила изјашњење противне стране о захтјеву подносиоца, у коме је наведено да је подносилац захтјева регистрован као крајњи купац на мјерном мјесту ЕД број 0041921090012002 са мјерењем активне енергије и ЕД број 0041921090012013 са мјерење реактивне енергије, у категорији потрошње ''остала потрошња на ниском напону'', прва тарифна група, а ова мјерна мјеста се налазе у мјесту Лончари-Ђуричићи, Доњи Жабар. Напоменуто је и да је мјерно мјесто ЕД број 0041921090012002 до 01.01.2010. године било пријављено као мјерно мјесто ЕД бројем 041921090009009. У свом изјашњењу противна страна наводи, да је дана 29.03.2016. године донесено Рјешење о издавању електроенергетске сагласности којом је подносиоцу одобрена прикључна снага од 28 kW и да је он тада још увијек био разврстан у трећу тарифу групу. Такође, противна страна је указала да је на захтјев подносиоца, дана 12.12.2017. године донесено Рјешење о електроенергетској сагласности, којом је подносиоцу одобрена прикључна снага од 78 kW и којим је разврстан у прву тарифну групу категорије потрошње "остала потрошња на ниском напону" и након чега је са подносиоцем захтјева закључен уговор о снабдијавању. Даље је наведено, да је подносилац након пријема рачуна за децембар 2017. године, приговорио на овај рачун, те да је дана 06.02.2018. године од стране овлаштених лица противне стране извршена контрола мјерног мјеста и бројила број 001643, којом приликом је утврђена његова неисправност. Како противна страна наводи, замјена бројила број 001643 је извршена због неисправности уклопног сата, те је дана 31.07.2018. године извршена корекција обрачуна испоручене електричне енергије за децембар 2017. године и јануар 2018. године, а на основу одредби члана 79. став 6. Општих услова. Том приликом је како истиче противна страна извршено сторнирање фактурисаних рачуна у износу од 4.526,34 КМ, те је подносилац захтјева за децембар 2017. године и јануар 2018. године задужен за износ од 3.066,77 КМ. Противна страна истиче, да је корекција обрачуна електричне енергије извршена само за период од два мјесеца, с обзиром да је подносилац захтјева раније био разврстан у другу тарифну групу, без мјерења вршног оптерећења, гдје је активна електричне енергије мјерена једнотарифним бројилом. Имајући у виду напријед наведено изјашњење на захтјев подносиоца, противна страна је предложила да се захтјев подносиоца у вези са корекцијом обрачуна утрошене електричне енергије одбије као неоснован. 
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног извођења доказа, па је на 94. редовној сједници одржаној 17.10.2018. године, донијела закључак о рјешавању овог спора у скраћеном поступку, а све у складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.
Правна поука: 
На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној комисији и то у писаној форми и у року од осам дана од дана достављања.

Предсједник
Владислав Владичић