Skip to Content

Обавјештење о одржавању опште расправе - Нацрт одлуке о висини накнаде за подстицање производње ел. ен. из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-366-3/18 
Датум: 17.10.2018.

На основу члана члана 19. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће:
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Регулаторна комсија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, на 94. редовној сједници, оджаној 17. октобра 2018. године, у Требињу, утврдила Нацрт одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији.
У поступку јавног разматрања нацрта ове одлуке, Регулаторна комисија ће, у уторак, 30. октобра 2018. године, одржати општу расправу у Требињу, у просторијама Регулаторне комисије, улица Краљице Јелене Анжујске 7, како слиједи:
o први дио расправе на којем ће се расправљати о трошковима рада Оператора система подстицаја, као једном од елемената накнаде за подстицање производње електричне енeргије из обновљивих извора и ефикасне когенарације, у времену од 10,30 до 11,30 часова и
o други дио расправе на којем ће се расправљати о Нацрту Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији са почетком у 11.30 часова.
Разлози за доношење ове одлуке су прописивање потребног износа накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији за 2019. годину, а у складу са одредбама Закона о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16).
Општа расправа је отворена за присуство јавности и активно учешће заинтересованих лица, у циљу прибављања коментара на нацрт одлуке, непосредно на самој расправи. Вријеме за давање коментара може бити ограничено у складу са инструкцијама датим током расправе од стране водитеља поступка.
Нацрт одлуке и Информација уз нацрт одлуке у којој су дати детаљни разлози за доношење ове одлуке стављени су на располагање јавности на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије www.reers.ba. Заинтересована лица могу доставити коментаре у писаној форми на нацрт одлуке, путем поште на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, улица Краљице Јелене Анжујске 7, 89 101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску пошту: "regulator@reers.ba", најкасније до 30. октобра 2018. године.
Kоментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.
 

Предсједник
Владислав Владичић