Skip to Content

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-366-2/18/Р-94-240
Датум: 17.10.2018.

На основу члана 18. став 1. и члана 19. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), члана 33. став 1. тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 5. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (Службени гласник Републике Српске, број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 94. редовној сједници, одржаној 17. октобра 2018. године, у Требињу, донијела је
 

ЗАКЉУЧАК
о одржавању опште расправе

I

Нацрт Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији упућујe се на јавну расправу.
У поступку јавног разматрања ове одлуке, Регулаторна комисија за енерегетику Републике Српске одржаће општу расправу у Требињу, у уторак 30. октобра 2018. године у сједишту Регулаторне комисије, улица Краљице Јелене Анжујске 7, а која ће се одржати у два дијела.

II

Први дио расправе на којем ће се расправљати о трошковима рада Оператора система подстицања, као једном од елемената накнаде за подстицање производње електричне енeргије из обновљивих извора и у ефикасној когенарацији, одржаће се дана 30. октобра 2018. године у периоду од 10.30 до 11.30 часова.
Други дио расправе на којем ће се расправљати о Нацрту Одлуке о висини накнаде за подстицање производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији одржаће се истога дана са почетком у 11.30 часова.

III

Циљ опште расправе из тачке I овог закључка је анимирање заинтересованих лица и јавности да узму активно учешће на расправи изношењем усмених коментара на расправи или подношењем коментара у писаној форми на нацрт одлуке.

IV

Регулаторна комисија објављује обавјештење за јавност о мјесту и термину одржавања опште расправе у дневним новинама које су доступне на територији Републике Српске, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије.
Регулаторна комисија позива заинтересована лица да учествују на расправи и/или да доставе своје коментаре у писaној форми на нацрт одлуке, најкасније до 30. октобра 2018. године, на начин прописан у обавјештењу за јавност.
Нацрт одлуке ставља се на располагање јавности у просторијама Регулаторне комисије у Требињу, улица Краљице Јелене Анжујске 7 и на интернет страници Регулаторне комисије www.reers.ba.

V

За водитеља опште расправе именује се Гордана Мичета, стручни сарадник за праћење и анализу тржишта.
За замјеника водитеља поступка именује се Изолда Капор, тарифни аналитичар за производнју електричне енергије.
Водитељ поступка руководи расправом и има сва права, обавезе и одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске и другим актима Регулаторне комисије. 

VI

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.

Предсједник 
Владислав Владичић