Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Стево Ђурић, Модрича

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-271-6/18/Р-93-236
Датум: 27.09.2018. 

На основу члана 33. став 1. тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) у поступку рјешавања спора по захтјеву Ђурић Стева из Модриче, против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 93. редовној сједници, одржаној 27.09.2018. године, у Требињу, донијела 
 

З А К Љ У Ч А К

Спор покренут захтјевом Ђурић Стева из Модриче, против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 28.05.2018. године, захтјев за рјешавање спора Ђурић Стева из Модриче (у даљем тексту: подносилац захтјева) од 19.05.2018. године, против МХ "ЕРС" МП а.д. Требиње, ЗП "Електро Добој" а.д. Добој (у даљем тексту: противна страна) у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са обрачуном неовлаштене потрошње електричне енергије. Подносилац захтјева је приговорио на обрачун неовлаштене потрошње који му је обрачунала противна страна због повреде поломбе, те тврди да су пломбу на "прикључници" бројила одсијекли запослени противне стране. Такође, подносилац захтјева истиче да су радници противне стране, дана 05.10.2017. године, вршили мјерење напона на његовом мјерном мјесту, којом приликом су навели погрешне вриједности измјереног напона, а указао је и да су на његово инсистирање пломбирали ормар за бројилом, како би се избјегле могуће манипулације на бројилу. Поред тога, у захтјеву се истиче да је противна страна извршила обуставу испоруке електричне енергије предметном мјерном мјесту и да је због тога причињена велика материјална штета, с обзиром да је сушница дувана која припада подносиоцу захтјева остала без напајања електричном енергијом. Даље је наведено да се подносилац захтјева више пута безуспјешно обраћао противној страни, захтјевајући да се изврши укључење електричне енергије. С обзиром да се не слаже са обрачуном неовлаштене потрошње, подносилац захтјева тражи да се утврди да ли је у овом случају било неовлаштене потрошње и да му се надокнади материјална штета која је проузрокована искључењем електричне енергије. 
На захтјев Регулаторне комисије за доставу изјашњења о захтјеву подносиоца, противна страна је, дана 19.07.2018. године, доставила тражено изјашњење, као и допуну овог изјашњења, дана 05.09.2018. године. У изјашњењу противне стране се наводи да је подносилац захтјев регистрован као крајњи купац на мјерном месту ЕД број 26002072, које се налази мјесту Гајеви, Општина Шамац. Како противна страна истиче мјерно мјесто је лоцирано на парцелама које су у сувласништву подносиоца захтјева и исто је смјештено у прикључно-мјерном ормару, који се налази на стубу електордистрибутивне мреже. Даље се истиче, да је ормар власништво подносиоца захтјева, који посједује кључ од ормара и који је имао приступ бројилу и пломбама. Противна страна је истакла да је, дана 05.10.2017. године, извршена контрола мјерног мјеста, када је утврђено да је скинута дистрибутивна пломба са мјерне летве број 588740, а чије је постављање констатовано Записником број 007533 од 21.06.2016. године. У изјашњењу се наводи, да су овој контроли присуствовали чланови уже породице подносиоца захтјева, који им се касније придружио, као и да је након констатовања неовлаштене потрошње, извршена обустава испоруке електричне енергије. Како противна страна истиче, обрачун неовлаштене потрошње је сачињен за период од 17.07.2017. године до 05.10.2017. године, односно 120 дана, а што је у складу са одредбом члана 91. став 2. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 90/12) - у даљем тексту: Општи услови. Поред наведеног у изјашњењу се наводи да је на овом мјерном мјесту вршено мјерење напона, којом приликом је утврђена разлика између вриједности које су измјерене на прикључници бројила и на дисплеју мјерног уређаја. Противна страна је истакла да подносилац захтјева није извршио плаћање износа који му је фактурисан по основу неовлаштене потрошње.
Регулаторна комисија је оцијенила да су странке прибавиле довољно доказа на основу којих се може правилно и потпуно утврдити чињенично стање и донијети праведна одлука без посебног саслушања странака на формалној расправи и додатног извођења доказа, па је, на 93. редовној сједници, одржаној 27.09.2018. године, донијела закључак о рјешавању овог спора у скраћеном поступку, а све у складу са чланом 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби.
Правна поука: На овај закључак странке могу поднијети коментаре Регулаторној комисији и то у писменој форми и у року од осам дана од дана достављања.

Предсједник
Владислав Владичић