Skip to Content

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Подивич“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-569-38/16/Р-80-128 
Датум: 01.06.2018. 

На основу одредбe члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 33. став (4) Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), одлучујући по захтјеву привредног друштва „Бук“ д.о.о. из Источног Сарајева, са сједиштем на адреси Војводе Радомира Путника број 38/1, Источно Сарајево, за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока Касиндолске ријеке, као обновљивог извора енергије у производном постројењу Мaла хидроелектрана „Подивич“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 80. редовној сједници, одржаној 1. јуна 2018. године, у Требињу, донијела
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мaла хидроелектрана „Подивич“

1. Усваја се захтјев привредног друштва „Бук“ д.о.о. из Источног Сарајева за продужење трајања прелиминарног права на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Мала хидроелектрана „Подивич“ номиналне активне снаге производног постројења на турбинама 995 kW, која се гради на Касиндолској ријеци, на територији општина Источно Ново Сарајево и Трново, како је одређено рјешењима о одобрењу грађења, број 15.03-360-71/16 од 14. јуна 2016. године и од 21. јула 2016. године, а које је одређено Рјешењем о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Мaлој хидроелектрани „Подивич“ број, 01-569-25/16/Р-63-269 од 7. децембра 2017. године.
2. Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у планираном годишњем износу од 4.750.000 kWh у складу са Потврдом за енергију број 1.1/04/1-85-482/16 од 1. децембра 2016. године. 
3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења продужава се до 30. октобра 2018. године до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу.
4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за усклађивање/закључивање предуговора о подстицању којим продужава период резервације количина у систему подстицаја и да прије усклађивања/закључивања предуговора о подстицању у складу са овим рјешењем уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију у висини од 2% од вриједности инвестиције, чиме резервише количине у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени у складу са овим рјешењем.
5. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 30. априла 2019. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора.
6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицања за закључење предуговора. 
7. Ово рјешење је коначно и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво „Бук“ д.о.о. из Источног Сарајева (у даљем тексту: подносилац захтјева) је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) поднијело Захтјев за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај број 9-3/18 од 27. марта 2018. године.
Подносиоцу захтјева је рјешењем Регулаторне комисије, број 01-569-10/16/Р-33-347 од 8. децембра 2016. године одобрено прелиминарно право на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Мaла хидроелектрана „Подивич“. Тачком 3. наведеног рјешења утврђено је трајање прелиминарног права на подстицај на период до 31. октобра 2017. године. Регулаторна комисија је, на 63. редовној сједници, одржаној 7. децембра 2017. године, размотрила захтјев подносиоца за продужење трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије, те је, на основу увида у достављени захтјев и пратећу документацију, као и на основу записника о обиласку локације, сачињеног од стране овлаштеног тима Регулаторне комисије и представника подносиоца захтјева, утврђено да је реализовано више од 50% планиране инвестиције за Малу хидроелектрану „Подивич“ чиме су испуњени услови за продужење прелиминарног права на подстицај у трајању од шест мјесеци, а у складу са одредбом члана 33. став 4. Правилника, тако да је прелиминарно право на подстицај, рјешењем број 01-569-25/16/Р-63-269 од 7. децембра 2017. године продужено до 30. априла 2018. године.
Подносилац захтјева је Регулаторној комисији поднио Захтјев за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај број 9-3/18 од 27. марта 2018. године. Захтјев је у Регулаторној комисији примљен 30. марта 2018. године, а на пошту је предат 28. марта 2018. године, што се сматра и датумом подношења захтјева за продужење прелиминарног права на подстицај.
Увидом у расположиву документацију, утврђено је да је, на основу члана 27. став (5) и (6) Закона и члана 30. став (2) Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасаној когенерацији (у даљем тексту: Правилник), подносилац захтјева закључио предуговор о подстицању са Оператором система подстицаја, број 1.1/04/1-99-24/17 од 25. јануара 2017. године, као и Анекс овог уговора, број 1.1/04/1-30-45/18 од 31. јануара 2018. године и на тај начин је резервисао количине у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп. 
Одредбом члана 27. став 4. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, прописано је да Регулаторна комсија доноси рјешење о прилиминарном праву на подстицај на период који не може бити дужи од три године од дана доношења рјешења. Дакле, према овој одредби максимални период прелиминарног права на подстицај је три године, а дужина трајања овог периода у конкретним случајевима утврђује се рјешењем, због чега је овај период продужив у смислу одредбе члана 87. став 3. Закона о општем управном поступку. Након протека законског рока од три године губи се прелиминарно право на подстицај. С обзиром да је досадашње трајање прелиминарног права на подстицај било краће од три године, то је било неопходно размотрити оправданост разлога за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај.
На основу расположиве документације и прикупљених података, утврђено је да је изградња производног постројења Мaла хидроелектрана „Подивич“ у току, да је реализована исплата за наручену електро-машинску опрему, да су грађевински радови значајним дијелом завршени, те је утврђено да вриједност реализоване инвестиције превазилази 50% износа назначеног у студији економске оправданости. На основу наведених чињеница оцијењено је да су разлози за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај оправдани. 
Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај за нето произведену електричну енергију у планираном годишњем износу од 4.750.000 kWh у складу са Потврдом за енергију за Малу хидроелектарну „Подивич“, број 1.1/04/1-85-482/16 од 1. децембра 2016. године, а на основу које има могућност да оствари право на подстицај од 2017. године.
Имајући у виду да укупни период важења прилиминарног права на подстицај, укључујући и продужење према овом рјешењу, не може прелазити три године, у смислу одредбе члана 27. став 4. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, да је захтјев за продужење благовремено поднесен, те да су разлози за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије оправдани, одлучено је да се одобри продужење трајање прелиминарног права на подстицај за додатних шест мјесеци, колико је подносилац и тражио у захтјеву. С обзиром на напријед наведено одлучено је као у тачки 1, 2. и 3. диспозитива овога рјешења.
Чланом 27. став (5) и (6) Закона, те чланом 30. став (2) и (7) Правилника о подстицању, прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о подстицању са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 15 дана од пријема рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање/усклађивање предуговора о подстицању. Прије потписивања предуговора о подстицању, произвођач електричне енергије у постројењу инсталисане снаге веће од 250 kW, у складу са чланом 27. став (6) Закона, дужан је да уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију у висини од 2% од вриједности инвестиције. С обзиром на наведено, одлучено је као у тачки 4. диспозитива овог рјешења. 
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 33. став (5) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 30. априла 2019. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицања. У противном, након истека овог рока губи право на количине резервисане овим рјешењем. 
Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.
Чланом 34. став (3) Правилника прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење, односно усклађивање предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицања, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицања. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те на одредби члана 20. став (5) Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске – Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање.
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић