Skip to Content

Рјешење о утврђивању планиране нето годишње производње ел. енергије за МХЕ „Грабовичка ријека“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-315-12/14/Р-93-228 
Датум: 27.09.2018. 

На основу одредби члана 14. став 1. тачка е) Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 112. и 190. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10), члана 40. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (''Службени гласник Републике Српске'', број 114/13, 88/14 и 43/16), поступајући по службеној дужности ради утврђивања планиране годишње производње електричне енергије у систему подстицаја у производном постројењу Мала хидроелектрана „Грабовичка ријека“, привредног друштва „Е-промет“ д.о.о. Котор Варош, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 93. редовној сједници, одржаној 27. септембра 2018. године, у Требињу, донијела 
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е

1. УТВРЂУЈЕ СЕ да планирана нето годишња производња електричне енергије за производно постројење Мала хидроелектрана „Грабовичка ријека“, инсталисане снаге 785 kW, износи: "1.840.800", умјесто: "2.990.000 kWh", како је утврђено Рјешењем број 01-315-5/14/Р-87-202, од 10. јула 2014. године.
2. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се у на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, поступајући по службеној дужности, на 93. редовној сједници, одржаној 27. септембра 2018. године, размотрила стање количина у систему подстицаја производње електричне енергије из обновљивих извора. Претходно је привредном друштву „Е-промет“ д.о.о. Котор Варош, Рјешењем о одобрењу права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана „Грабовичка ријека“ број 01-315-5/14/Р-87-202, од 10. јула 2014. године, одобрено право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за нето произведену електричну енергију која се испоручује у мрежу у планираном годишњем износу од 2.990.000 kWh. Ово привредно друштво је са Оператором система подстицаја, на основу наведеног рјешења, закључило Уговор о обавезном откупу по гарантованој откупној цијени за електричну енергију произведену из обновљивих извора енергије, број 1.1/04/1-26-241/14 од 18. јула 2014. године. 
У периоду након издавања рјешења о одобрењу права на подстицај, на основу документације коју је доставио Оператор систем подстицаја, утврђено је да просјечна остварена нето годишња производња у овом производном постројењу у периоду 2015.-2018. године износи 1.840.800 kWh. 
Одредбом члана 14. став 1. тачка е) Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији, прописано је да Оператор система подстицаја анализира остварење планиране производње електричне енергије за коју се остварује право на подстицај, док је одредбом члана 40. став 1. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању), прописано да, у циљу остварења циљева из Акционог плана Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије (у даљем тексту: Акциони план) и реалног планирања и функционисања система подстицаја, Оператор система подстицаја врши нормализацију планиране годишње производње, у случају да је у периоду од три године, за поједино производно постројење, одступање просјечно остварене производње од планиране производње, на основу које је издата потврда за енергију, веће од 20%, те да о томе извјештава Регулаторну комисију ради усклађивања рјешења о праву на подстицај, како је прописано одредбом члана 40. став 2. Правилника о подстицању. Имајући у виду наведене одредбе, Оператор система подстицаја је издао нову Потврду за енергију за Малу хидроелектрану „Грабовичка ријека“, број 1.1/04/1-30-237/18, од 15. августа 2018. године, на основу које подносилац захтјева има могућност да оствари право на подстицај за планирану нето годишњу производњу електричне енергије од 1.840.000 kWh. 
С обзиром на извршену нормализацију планиране годишње производње електричне енергије, односно новоиздату Потврду за енергију за Малу хидроелектрану „Грабовичка ријека“, број 1.1/04/1-30-237/18, од 15. августа 2018. године од стране Оператора система подстицаја, Регулаторна комисија, по службеној дужности, а у складу са одредбом члана 40. став 2. Правилника о подстицању, утврђује нову планирану нето годишњу производњу у производном постројењу Мала хидроелектрана „Грабовичка ријека“, која за ово производно постројење износи 1.840.000 kWh умјесто раније утврђених 2.990.000 kWh, како је одлучено тачком 1. диспозитива овог рјешења. На основу овог рјешења Оператор система подстицаја ће издавати нове потврде за енергију на основу расположивих количина електричне енергије у систему подстицаја, а које су утврђене Акционим планом.
Тачка 2. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те на одредби члана 20. став (3) истог закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање. 
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић