Skip to Content

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производно постројење МСЕ "ЕФТ Солар"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-363-7/18/Р-93-229 
Датум: 27.09.2018. 

На основу члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16) одлучујући по захтјеву „ЕФТ Рудник и термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала соларна електрана ЕФТ Солар, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 93. редовној сједници, одржаној 27. септембрa 2018. године, у Требињу, донијела
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана ЕФТ Солар


1. Подносиоцу захтјева, привредном друштву „ЕФТ Рудник и термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду премије за властите потребе, за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Мала соларна електрана ЕФТ Солар, инсталисане снаге 405,4 kW, укупне планиране нето годишње производње 480.000 kWh, а која се гради на крову постојећег објекта машинске радионице у оквиру комплекса термоелектране Станари, изграђене на земљишту означеном као к.ч. број 2514 (нови премјер) к.о. Драгаловци, општина Станари.
2. Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења у складу са Потврдом за енергију број 1.1/04/1-30-272/18 oд 24. септембра 2018. године према сљедећој динамици:
- током 2019. године за произведену електричну енергију у количини од 70.555 kWh, а
- у 2020. години и надаље за укупну произведену електричну енергију у планираном годишњем износу од 480.000 kWh. 
3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овог рјешења даје се на период до 30. јуна 2019. године, до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу за производно постројење.
4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицању којим резервише количине у систему подстицаја, ради остварења права на премију за властите потребе и да, прије потписивања предуговора о подстицању, уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију Оператору система подстицаjа у висини од 2% од вриједности инвестиције, чиме резервише количине у систему подстицаја ради остварења премије за властите потребе. 
5. Право на подстицај може се остварити најкасније до 30. децембра 2019. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора. 
6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац захтјева губи резервацију количина у систему подстицаја уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицаја за закључење предуговора. 
7. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, 7. септембра 2018. године, од привредног друштва „ЕФТ Рудник и термоелектрана Станари“ д.о.о. Станари (у даљем тексту: подносилац захтјева), примила захтјев број 1660, од 5. септембра 2018. године, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, у виду права на премију за потрошњу електричне енергије за властите потребе, која ће се производити коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала соларна електрана ЕФТ Солар. Уз захтјев је достављена сва прописана документација која се обавезно прилаже.
Производно постројење гради се на територији општине Станари, на крову постојећег објекта машинске радионице у оквиру комплекса термоелектране Станари, изграђене на земљишту означеном као к.ч. број 2514 (нови премјер) к.о. Драгаловци, како је наведено у рјешењу о грађевинској дозволи, број 15.03-360-102/18 од 29. августа 2018. године, које је издало Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију. У обрасцу захтјева је наведено да је инсталисана снага производног постројења 405,4 kW, планирана нето годишња производња износи 480.000 kWh, а планирани датум прикључења и пуштања у погон објекта је 30. јун 2019. године. 
Регулаторна комисија је, у складу са чланом 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању), 13. септембра 2018. године, обавијестила подносиоца захтјева и јавност о пријему комплетног захтјева и, у складу са чланом 39. Правилника о подстицању, упутила захтјев за издавање потврде за енергију МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матичном предузећу, а.д. Требиње, као вршиоцу дужности Оператора система подстицаја, којом треба да се потврди испуњеност услова из члана 21. Закона о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) у погледу количинских ограничења енергије планиране за подстицање која се утврђују Акционим планом Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије (у даљем тексту: Акциони план).
Оператор система подстицаја је издао Потврду за енергију за Малу соларну електрану ЕФТ Солар, број 1.1/04/1-30-272/18 oд 24. септембра 2018. године на основу које подносилац захтјева има могућност да оствари прелиминарно право на подстицај према сљедећој динамици: 
- током 2019. године за произведену електричну енергију у количини од 70.555 kWh, а
- у 2020. години и надаље за укупну произведену електричну енергију у планираном годишњем износу од 480.000 kWh. 
С обзиром на достављену потврду од стране Оператора система подстицаја, Регулаторна комисија је, на 93. редовној сједници, одржаној 27. септембрa 2018. године, размотрила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у производном постројењу Мала соларна електрана ЕФТ Солар.
У складу са чланом 27. Закона и чланом 32. Правилникa о подстицању подносиоцу захтјева је одобренo прелиминарно право на подстицај за произведену електричну енергију, у складу са Потврдом за енергију, број 1.1/04/1-30-272/18 oд 24. септембра 2018. године, односно одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења. 
Чланом 33. став (3) Правилника о подстицању прописано је да се период трајања прелиминарног права на подстицај утврђује на основу планираног почетка рада производног постројења, врсте извора и технологије рада производног постројења. Подносилац захтјева је у свом захтјеву навео да је планирани датум прикључења и пуштања у погон објекта 30. јун 2019. године, те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.
Чланом 27. став (5) и (6) Закона, те чланом 30. став (2) и (7) Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 15 дана од дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицају, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор у постројењу инсталисане снаге веће од 250 kW дужан да, прије потписивања предуговора о подстицању, уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију Оператору система подстицаја у висини од 2% од вриједности инвестиције. Према достављеној студији економске оправданости вриједност инвестиције за Малу соларну електрану ЕФТ Солар износи 749.961 КМ. На основу наведених одредби, одлучено као у тачки 4. диспозитива овог рјешења. 
Оператор система подстицаја приликом закључења уговора води рачуна о редослиједу издавања рјешења Регулаторне комисије о праву на подстицај и прелиминарном праву на подстицај, који је у сагласности са редослиједом издавања потврда за енергију, тј. редослиједом подношења комплетних захтјева за одобрење права на подстицај и прелиминарног права на подстицај.
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 33. став (5) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на подстицај односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 30. децембра 2019. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор са Оператором система подстицаjа. У противном, након истека овог рока, губи право на количине резервисане на основу овога рјешења. 
Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о подстицају примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.
Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицаја, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицања. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.
Поред наведеног, одредбом члана 33. став (4) и (5) Правилника о подстицању је прописано да произвођач/инвеститор, који је остварио прелиминарно право на подстицај краћи од три године, може да поднесе захтјев за продужење периода трајања прелиминарног права на подстицај, најдуже за шест мјесеци у случају да је реализовано 50% планиране инвестиције из студије економске оправданости, с тим да укупан период трајања прелиминарног права на подстицај не може износити дуже од три године од дана издавања овог рјешења, те да се захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај подноси најкасније 30 дана прије истека периода прелиминарног права на подстицај који је утврђен рјешењем Регулаторне комисије.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те на одредби члана 20. став (3) истог закона и на одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање. 
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).
Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић