Skip to Content

Рјешење о одбијању Захтјева за издавање сертификата за производно постројење - МСЕ "Новаковић 2"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-260-6/18/Р-93-227
Датум: 27.09.2018.

На основу одредби члана 29. став 3. Закона о енергетици ("Службени гласник Републике Српске", број 49/09), члана 190. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 8. став 4. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији ("Службени гласник Републике Српске", број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 21. став 1. тачка а. Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији ("Службени гласник Републике Српске", број 112/13, 60/16 и 112/17), одлучујући о захтјеву за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви извор енергије за Малу соларну електрану "Новаковић 2", подносиоца Ненада Новаковића из Бањe Луке, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 93. редовној сједници, одржаној 27.09.2018. године, у Требињу, донијела
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

1. ОДБИЈА СЕ Захтјев за издавање сертификата за производно постројење, које користи обновљиви извор енергије, Малa соларна електранa "Новаковић 2", подносиоца Ненада Новаковића из Бањe Луке, број 01-05/18 од 07.05.2018. године, као неоснован.
2. Ово рјешење је коначно и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е

Ненад Новаковића из Бањe Луке (у даљем тексту: подносилац захтјева), дана 23.05.2018. године, поднио је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за издавање сертификата за производно постројење које користи обновљиви изворе енергије за Малу соларну електрану "Новаковић 2", инсталисанe снагe 3 kWp (DC), односно 3 kW (AC), број 01-05/18 од 07.05.2018. године (у даљем тексту: захтјев). Захтјев је у Регулаторној комисији заведен под бројем 01-260-1/18.
Прегледом поднесеног захтјева и приложене документације, у смислу члана 15. став 1. Правилника о издавању сертификата за производно постројење које производи електричну енергију из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник), утврђено је да је захтјев непотпун, како би се по истом могло даље поступати. Подносилац захтјева је у обрасцу захтјева за издавање сертификата навео да је намјена производног постројења "производња електричне енергије за властите потребе по систему нето мјерења". С обзиром на чињеницу да је захтјев непотпун, Регулаторна комисија је, на основу члана 16. Правилника, актом број 01-260-2/18 од 19.06.2018. године, обавијестила подносиоца о некомплетности захтјева и затражила достављање недостајуће документације у року од 30 дана. 
Након што је подносилац доставио допуну захтјева, утврђено је да је уз захтјев приложена прописана документација, на основу које се може даље поступати и одлучити о основаности захтјева о чему је обавијештен подносилац захтјева актом број 01-260-4/18. Регулаторна комисија је о поднесеном захтјеву објавила обавјештење за јавност, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије, као и у дневним новинама. У обавјештењу за јавност је наведен и рок за достављање коментара јавности и заинтересованих лица, те су дате информације о могућности подношења захтјева за стицање статуса умјешача. У остављеном року, односно до 13.09.2018. године, није било достављених коментара на поднесени захтјев, нити је било достављених захтјева за стицање статуса умјешача. 
Подносилац је уз захтјев, између осталих доказа, доставио и Рјешење о електроенергетској сагласности број 5590 од 12.12.2016. године, Уговор о прикључењу објекта електране на дистрибутивну мрежу број 5590/16 од 26.04.2017. године, Декларацију о прикључку електране број 5590-01/16 од 17.04.2018. године, Уговор о приступу електране на дистрибутивну мрежу број 5590/16 од 26.06.2017. године, Трополну шему изведеног стања Мале соларне електране "Новаковић 2" од 10.04.2018. године, Декларацију о мјерним мјестима електране број 5590-01/16 од 09.04.2018. године, као и Уговор о снабдијевању од 19.09.2013. године. Анализом ових аката утврђено је:
• да je објекат подносиоца захтјева, као крајњи купац, прикључен на мрежу Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука (у даљем тексту: оператор система) на напонски ниво 0,4 [kV], 
• да производно постројење Мала соларна електрана "Новаковић 2" производи електричну енергију која се потроши за властите потребе (у објекту крајњег купца), а да се вишак испоручи у мрежу оператора система, 
• да је у производном постројењу Мала соларна електрана "Новаковић 2" инсталисан један мјерни уређај (бројило електричне енергије) којим је обезбјеђено мјерење и регистрација произведене електричне енергије која је испоручена у електроенергетску мрежу и мјерење и регистрација преузете електричне енергије из електроенергетске мреже (за потребе рада производног постројења и за потребе објекта крајњег купца) и
• да је намјена производног постројења "производња за властите потребе и испорука у мрежу" уписана у наведени актима, издатим подносиоцу захтјева. 
Имајућу у виду наведене чињенице, у овом случају неусаглашено је Рјешење о електроенергетској сагласности, Трополна шема изведеног стања, Декларација о мјерним мјестима као и остали наведени акти издати и овјерени од стране оператора система који потврђују да је намјена производног постројења "производња за властите потребе и испорука у мрежу", са обрасцем захтјева којим подносилац као крајњи купац захтјева издавање сертификата за постројење чија је намјена производња по принципу "нето мјерења". 
Такође, имајућу у виду наведене чињенице, утврђено је да нису испуњени критеријуми за издање сертификата за производно постројење Мала соларна електрана "Новаковић 2", утврђени одредбом члана 6. став 1. тачка ђ. Правилника. Одредбом овог члана Правилника, прописано је да су у производном постројењу, у зависности од намјене производног постројења, на мјерним мјестима инсталисани мјерни уређаји којима се обезбјеђује мјерење и регистрација електричне енергије и да је једнопола шема и декларација о мјерним мјестима која служи за мјерење електричне енергије овјерена од стране оператора система чиме оператор система потврђује да су обезбјеђена неопходна мјерења електричне енергије која су потребна за издавање сертификата за ту намјену производног постројења, док је одредбом VII-4. Правилника о условима прикључења електрана на електродистрибутивну мрежу Републике Српске прописано да се у електрани која остварује право на примопредају по принципу нето мјерења, врши мјерење бруто произведене електричне енергије на генератору и властите потрошње електране (двосмјерно мјерење) и да се врши мјерење електричне енергије коју електрана испоручи/преузме из дистрибутивне мреже (примопредајно мјерно мјесто). На основу Трополнe шемe изведеног стања, овјерене и потписане од стране оператора система, и Декларације о мјерним мјестима, издате од стране оператора система, потврђује се да, за намјену постројења Мала соларна електрана "Новаковић 2" по принципу "нето мјерења", није у производном постројењу инсталисан двосмјерни мјерни уређај (бројило електричне енергије) којим би било обезбијеђено мјерење и регистрација електричне енергије произведене на стезаљкама генератора (бруто произведене електричне енергије) и властите потрошње електране, односно није обезбијеђено мјерење и регистрација свих токова електричне енергије у производном постројењу за захтјевану намјену производног постројења по принципу "нето мјерења".
На основу неусаглашености намјене постројења у документацији издатој од стране оператора система са намјеном наведеном у обрасцу захтјева, наведеног чињеничног стања и наведеног правног основа утврђено је да ово производно постројење не испуњава прописане критеријуме за издавање сертификата, а који су дефинисани одредбама члана 6. став 1. тачка ђ. Правилника, те је, на основу одредбе члана 21. став 1. тачка а. Правилника, захтјев подносиоца одбијен као неоснован, како је одлучено у тачки 1. диспозитива овога рјешења. 
Тачка 2. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став 1. Закона о енергетици, с обзиром на коначност и одредби члана 5. тачка б. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, с обзиром на објављивање.
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици, те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).
Правна поука: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић