Skip to Content

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Главица“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-391-18/17/Р-92-218
Датум: 13.09.2018.

На основу члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16) одлучујући по захтјеву привредног друштва „БББ“ д.о.о. Шипово, са адресом Лубово бб у Шипову, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Пливе, као обновљивог извора енергије у Малој хидроелектрани „Главица“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 92. редовној сједници, одржаној 13. септембра 2018. године, у Требињу, донијела
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Главица“

1. Усваја се захтјев привредног друштва „БББ“ д.о.о. Шипово, за продужење трајања прелиминарног права на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у Малој хидроелектрани „Главица“, инсталисане снаге 1.473 kW и планиране нето годишње производње од 9.452.500 kWh, која се гради на ријеци Пливи, на земљишту означеном као дио к.ч. 37/1/1 к.о. Сарићи, дио к.ч. 15/29/1 и дио к.ч. 15/29/7 к.о. Соколац, на територији општине Шипово.
2. Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења у периоду од 1. јануара 2019. године па надаље, за укупну планирану нето годишњу производњу електричне енергије у количини од 9.452.500 kWh, у складу са Потврдом за енергију број 1.1/04/1-30-116/18 од 16. априла 2018. године.
3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овог рјешења даје се на период до 1. јануара 2019. године, до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу за производно постројење.
4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за усклађивање/закључивање предуговора о подстицању којим резервише количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени и да, прије потписивања предуговора о подстицању, уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију Оператору система подстицаjа у висини од 2% од вриједности инвестиције, чиме резервише количине у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени у складу са овим рјешењем. 
5. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 1. јула 2019. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора. 
6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац захтјева губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицаја за усклађивање/закључење предуговора у складу са овим рјешењем. 
7. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштвo „БББ“ д.о.о. Шипово (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је 26. јуна 2018. године (документација је евидентирана на протоколу 29. јуна 2018. године) Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај које је одобрено рјешењем број 01-391-13/17/Р-82-142 од 7. јуна 2018. године, као и допунску документацију достављену 20. августа 2018. године.
Подносиоцу захтјева је рјешењем Регулаторне комисије број 01-391-10/17/Р-60-246 од 25. октобра 2017. године и рјешењем број 01-391-13/17/Р-82-142 од 7. јуна 2018. године одобрено прелиминарно право на подстицај производње електричне енергије у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, коришћењем енергије водотока ријеке Пливе, као обновљивог извора енергије у Малој хидроелектрани „Главица“, која се гради на територији општине Шипово, како је наведено у рјешењу о грађевинској дозволи, број 15.03-360-204/12 од 10. јуна 2014. године, које је издало Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе Републике Српске. Инсталисана снага производног постројења је 1.473 kW, планирана нето годишња производња 9.452.500 kWh, а планирани датум прикључења и пуштања у погон објекта је 1. јул 2018. године. 
У складу са издатим рјешењем о одобравању прелиминарног права на подстицај, подносилац захтјева је са Оператором система подстицаја закључио Предуговор о праву на подстицај, број 1.1/04/1-30-33/18 од 31. јануара 2018. године којим су резервисане количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени.
Захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај је благовремено поднесен, односно поднесен је у периоду трајања прелиминарног права на подстицај утврђеног напријед наведеним рјешењем Регулаторне комисије, а у складу са одредбом члана 33. став 4. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању). У захтјеву за продужење прелиминарног права на подстицај наведени су разлози за подношење овог захтјева, као и описано тренутно стање радова на Малој хидроелектрани „Главица“ у укупном износу од 3.644.329 КМ за шта су достављене скениране фотографије, неовјерене фотокопије извода (код Уникредит банке, а.д. Бања Лука број: 62, 48, 23, 8, 1, 55, 49, 39, 35, 25, 17, 11 и 10) неовјерена копија 11. привремене ситуације од 31.5.2018. године од МГ Минд д.о.о. Мркоњић Град, два предрачуна фирме „Kossler“ Аустрија на износ 703.600 ЕУР и 102.300 ЕУР, рачун, број 12/18 од 28.11.2017. године од фирме „Гангес“ д.о.о. Добој, те предрачуни број 17005/1/1 од 3.8.2017. године и број 17006/1/1 од 2.10.2017. године од фирме „Advensys engineering“ д.о.о. Загреб, Хрватска. 
Пошто достављена документација није била адекватно овјерена, о чему је подносилац захтјева обавијештен дописом број 01-391-16/17, подносилац захтјева је 20. августа 2018. године доставио документацију и образложење са наведеним степеном извршених грађевинских и осталих радова, као и набавке опреме, овјерен примјерак уговора са „Kossler“ Аустрија од 9. августа 2017. године на енглеском језику, те овјерене уговоре, како слиједи:
- „Advensys engineering“ д.о.о. Загреб, Хрватска за израду, испоруку и монтажу опреме за МХЕ Главица од 26.7.2017. године и од 24. јануара 2018. године, 
- МХ „ЕРС“ МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука – Уговор о заједничком улагању за изградњу – реконструкцију преласка на 20 kV напонски ниво и изградњу прикључног вода, 
- МИГ Електро д.о.о. Мркоњић Град, за извођење и инсталацију расвјете, уземљења и громобранске заштите према Главном пројекту МХЕ Главица, Књига 02,
- Уговор број 01/17 од 2.8.2017. године за активности на пројекту МХЕ Главица, као и Анекс 1 уговора бр. 01/17 од 2. августа 2017. године са ЕНКОС д.о.о. Сарајево за обраду Изведеног пројекта МХЕ Главица,
- „Тодинг“ д.о.о. Загреб, уговори број 07/17 и број 07-1/17 за израду Главног Архитектонског грађевинског пројекта „Стројарнице“ за МХЕ Главица, Шипово, 
- Група понуђача: „Routing“ д.о.о. Бања Лука и „ИГХ“ д.о.о. Мостар за услуге стручног надзора, од 7. јуна 2017. године,
- „Гангес“ д.о.о. Добој, од 28. новембра 2017. године за набавку дијелова опреме и 
- „MG MIND“ д.о.о. Мркоњић Град за изградњу објета МХЕ Главица. 
Такође је достављена овјерена 12. привремена ситуација од 30. јуна 2018. године од „МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град, као и овјерени изводи код Уникредит банке, а.д. Бања Лука број: 32, 29, 43, 64, 57, 62, 64, 80, 48, 23, 8, 1, 55, 49, 39, 35, 25, 17, 11 и 10, те изводи банке SPARKASSE, пословница Мостар под бројевима 1, 4 и 3. 
На основу достављене документације, као и на основу фотодокументације коју су представници Регулаторне комисије обезбиједили у току поступка издавања дозволе за изградњу Мале хидроелектране „Главица“, односно приликом одржавања опште расправе по Нацрту дозволе за изградњу Мале хидроелектране „Главица“, која је обављена 9. јула 2018. године у Шипову, утврђено је да су грађевински радови које је потребно извести према студији изводљивости и главном пројекту реализовани у значајном обиму, да је електромашинска опрема плаћена у износу већем од 50% вриједности планиране главним пројектом, односно уговорене са произвођачем опреме и да су разлози за продужење прелиминарног права на подстицај оправдани. На основу претходно наведеног одлучено је да се одобри продужење трајање прелиминарног права на подстицај у трајању од шест мјесеци, односно до 1. јануара 2019. године, те је одлучено као у тачки 1. и 3. диспозитива овога рјешења.
Оператор система подстицаја је 16. јуна 2018. године, ради усклађивања расположивих количина за подстицање у 2018. години, издао нову Потврду за енергију за Малу хидроелектрану „Главица“, број 1.1/04/1-30-116/18 од 16. априла 2018. године, према којој је подносилац захтјева могао резервисати дјелимичне количине електричне енергије и у 2018. години. Међутим, имајући у виду да је прелиминарно право на подстицај овим рјешењем продужено до 1. марта 2019. године, те да је извјесно да се неће подстицати производња електричне енергије у овом производном постројењу у току 2018. године, то је одлучено да се количине електричне енергије за подстицање за ово производно постројење резервишу у 2019. години. Дакле, у току 2019. године и надаље, подносилац захтјева може остварити право на подстицај за укупну планирану нето годишњу производњу електричне енергије у количини од 9.452.500 kWh. С обзиром на наведено одлучено као у тачки 2. диспозитива овог рјешења.
Чланом 27. став (5) и (6) Закона, те чланом 30. став (2) и (7) Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 15 дана од дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицају, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор у постројењу инсталисане снаге веће од 250 kW дужан да, прије потписивања предуговора о подстицању, уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију Оператору система подстицаја у висини од 2% од вриједности инвестиције. На основу наведених одредби, одлучено као у тачки 4. диспозитива овог рјешења.
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 33. став (5) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 1. јула 2019. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицаjа. У противном, након истека овог рока, губи право на количине резервисане на основу овога рјешења. Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.
Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицаја, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање. 
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења. 
 

Предсједник
Владислав Владичић