Skip to Content

Рјешење о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Медош“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-285-18/17/Р-92-219 
Датум: 13.09.2018.

На основу члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16) одлучујући по захтјеву привредног друштва „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука, Булевар војводе Степе Степановића 181Б, ПП13, Бања Лука, за продужење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Дрињаче, као обновљивог извора енергије у Малој хидроелектрани „Медош“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 92. редовној сједници, одржаној 13. септембра 2018. године, у Требињу, донијела
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о продужењу трајања прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Медош“


1. Усваја се захтјев привредног друштва „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука за продужење трајања прелиминарног права на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у Малој хидроелектрани „Медош“, номиналне активне снаге на турбинама 4.920 kW и планиране нето годишње производње од 18.040.000 kWh, која се гради на ријеци Дрињачи у мјесту Дуга Њива, на земљишту означеном као к.ч. бр. 1/2, 836 к.о. Гобеље, општина Власеница, те к.ч. бр. 10193/2, 10328/1, 10328/2, 10332, 10333, 10329, 10330, 10331, 10335, 10336 и 13713/3 к.о. Каменица, град Зворник.
2. Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у планираном годишњем износу од 18.040.000 kWh у складу са Потврдом за енергију, број 1.1/04/1-30-114/18 од 16.4.2018. године, а на основу које има могућност да у 2019. години оствари право на подстицај за укупну планирану годишњу производњу. 
3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овог рјешења даје се на период до 1. марта 2019. године, до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу за производно постројење.
4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за усклађивање/закључивање предуговора о подстицању, којим резервише количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени и да, прије потписивања предуговора о подстицању, уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију Оператору система подстицаjа у висини од 2% од вриједности инвестиције, чиме продужава резервацију количинa у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени. 
5. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 1. септембра 2019. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора. 
6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац захтјева губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицаја за усклађивање/закључење предуговора. 
7. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво за производњу електричне енергије „MEDOŠ ONE“ д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) поднијело је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) Захтјев за продужење периода важења прелиминарног права на подстицај од 26. јула 2018. године, као и допуну документације, достављену 24. августа 2018. године.
Подносиоцу захтјева је рјешењем Регулаторне комисије број 01-285-10/17/Р-50-155 од 29. јуна 2017. године и рјешењем број 01-285-13/17/Р-82-143 од 7. јуна 2018. године одобрено прелиминарно право на подстицај производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, коришћењем обновљивог извора енергије у производном постројењу Мала хидроелектрана „Медош“, на ријеци Дрињачи, планиране номиналне активне снаге на турбинама 4.920 kW и планиране нето годишње производње 18.040.000 kWh. Електрана се гради у мјесту Дуга Њива, на земљишту означеном као к.ч. бр. 1/2, 836 к.о. Гобеље, општина Власеница, те к.ч. бр. 10193/2, 10328/1, 10328/2, 10332,10333, 10329, 10330, 10331, 10335, 10336 и 13713/3 к.о. Каменица, град Зворник, како је наведено у рјешењу о грађевинској дозволи, број 15.03-360-142/16 од 24. јануара 2017. године, које је издало Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију Владе Републике Српске. 
У складу са издатим рјешењем о одобрењу прелиминарног права на подстицај, подносилац захтјева је са Оператором система подстицаја закључио Предуговор о праву на подстицај, број 1.1/04/1-99-255/17 од 29. августа 2017. године којим су резервисане количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени и то у 2018. години за дјелимичне количине, а почев од 1. јануара 2019. године за укупну планирану годишњу производњу електричне енергије.
Захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај је благовремено поднесен, односно поднесен је у периоду трајања прелиминарног права на подстицај утврђеног напријед наведеним рјешењем Регулаторне комисије, а у складу са одредбом члана 33. став 4. Правилника. У захтјеву за продужење прелиминарног права на подстицај, Информацији о обављеним активностима на изградњи МХЕ Медош и Прегледу утрошених средстава за изградњу МХЕ Медош на ријеци Дрињачи, општина Зворник подносилац захтјева је у захтјеву истакао да је за изградњу овога производног објекта до тренутнка подношења захтјева, реализовао инвестициона средства у износу од 5.869.950,85 ЕУР, те је уз захтјев доставио потребну документацију којом се потврђује испуњеност услова за продужење прелиминарног права на подстицај, односно да је рализовао 50% вриједности инвестиције, која је утврђена у Студији економске оправданости. Као доказе да је рализовано 50% вриједности инвестиције за овај производни објекат, подносилац захтјева је приложио:
1. уговор за набавку и уградњу електромашинске опреме и анекс уговора са добављачем АТБ Север Суботица, (број подносиоца захтјева 26-01/17, број извођача 40/2017) од 20. априла 2018. године, предрачуне и одговарајуће овјерене изводе са банке о извршеним плаћањима у укупном износу од 3.229.515,30 ЕУР као доказ о набављеној и плаћеној хидро-механичкој опреми; 
2. за извршење грађевинских радова који чине највећи дио укупних радова достављени су:
- четрнаест привремених грађевинских ситуација - ГП ЖГП д.д. Сарајево, према којима је вриједност извршених радова на дан 5. јул 2018. године (датум 14. привремене ситуације) износила 724.216,76 ЕУР, додатак 1 уговора за грађевинске радове за малу хидроелектрану „Медош“ од 6. априла 2017. године, уговори о цесији са цесионаром „Зворник путеви“ а.д. Каракај, бб Зворник, те овјерени извод трансакционог рачуна банке о извршеним плаћањима; 
- уговор о приступању правима и обавезама из уговора за дио грађевинских радова од 9. априла 2018. године са Рудинг Кооп Угљевик, авансни рачун и овјерени изводи са банке о извршеним плаћањима у укупном износу од 590.817,55 ЕУР; 
- привремене ситуације - Симинг трејд Фоча и овјерени изводи са банке о извршеним плаћањима у укупном износу од 260.716,77 ЕУР и
- овјерени изводи са банке о извршеним плаћањима у укупном износу од 1.086.593,22 ЕУР за остале грађевинске, као и остале радове за које је достављен преглед по врсти уговорених радова и извођачима.
На основу достављене документације, утврђено је да је реализована инвестиција у износу већем од 50% износа који је утврђен у студији економске оправданости и који износи 9.685.786 ЕУР и то: за грађевинске радове 1.575.751 ЕУР, хидро-механичку опрему у износу од 3.229.515,30 ЕУР, остале радове који се односе на израду пројекта, гаранције и слично у износу од 1.086.593,22 ЕУР, што укупно износи 5.891.859,52 ЕУР. Дакле, оцјеном приложених доказа утврђено је да је реализовано више од 50% инвестиције, чиме су у смислу одредбе члана 33. став 4. Правилника о подстицању испуњени услови за продужење прелиминарног права на подстицај у трајању од шест мјесеци, односно до 1. марта 2019. године. Имајући у виду наведену одредбу Правилника није се могао прихватити приједлог подносилаца да се продужи трајање прелиминарног права на подстицај до 30. септембра 2019. године, те је одлучено као у тачки 1. и 3. диспозитива овога рјешења.
Оператор система подстицаја је 20. јуна 2017. године издао Потврду за енергију за Малу хидроелектрану „Медош“, број 1.1/04/1-99-180/17, а 16. априла 2018. године Потврду за енергију за Малу хидроелектрану „Медош“, број 1.1/04/1-30-114/18. Потврда за енергију из 2018. године је издата ради усклађивања расположивих количина за подстицање у 2018. години. Према овим потврдама подносилац захтјева је могао резервисати дјелимичне количине електричне енергије и у 2018. години, међутим, имајући у виду да је прелимиларно право на подстицај овим рјешењем продужено до 1. марта 2019. године, те да је извјесно да се неће подстицати производња електричне енергије у овом производном постројењу у току 2018. године, то је одлучено да се количине електричне енергије за подстицање за ово производно постројење резервишу у 2019. години. Дакле, у току 2019. године и надаље, подносилац захтјева може остварити право на подстицај за укупну планирану нето годишњу производњу електричне енергије у количини од 18.040.000 kWh, те је одлучено као у тачки 2. диспозитива овог рјешења.
Чланом 27. став (5) и (6) Закона, те чланом 30. став (2) и (7) Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај, дужан да у року од 15 дана од дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицају, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор у постројењу инсталисане снаге веће од 250 kW дужан да, прије потписивања предуговора о подстицању, уплати новчани депозит или достави банкарску гаранцију Оператору система подстицаја у висини од 2% од вриједности инвестиције. На основу наведених одредби, одлучено као у тачки 4. диспозитива овог рјешења. 
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 33. став (5) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 1. септембра 2019. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицаjа. У противном, након истека овог рока, губи право на количине резервисане на основу овога рјешења. Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора о подстицају и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.
Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицања, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицања. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог закона и на одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање. 
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић