Skip to Content

Рјешење о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у MСЕ "Торич 2"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-300-7/18/Р-92-220
Датум: 13.09.2018.

На основу одредбe члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), одлучујући по захтјеву подносиоца привредног друштва „Солар Торич“ д.о.о. Бања Лука, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала соларна електрана „Торич 2“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 92. редовној сједници, одржаној 13. септембра 2018. године, у Требињу, донијела

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о одобравању прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у производном постројењу Мала соларна електрана „Торич 2“


1. Подносиоцу захтјева, привредном друштву „Солар Торич“ д.о.о. Бања Лука, одобрава се прелиминарно право на подстицај, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, за електричну енергију коју ће производити у производном постројењу Мала соларна електрана „Торич 2“, инсталисане снаге 171,6 kW и планиране нето годишње производње електричне енергије 243.000 kWh, које се гради на земљишту означеном као к.ч. број 479/1 К.О. Билећа (нови премјер), Билећа.
2. Подносилац захтјева на основу овог рјешења стиче право да закључи предуговор са Оператором система подстицаја о остваривању права из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у укупном планираном годишњем износу од 243.000 kWh, у складу са Потврдом за енергију, број 1.1/04/1-30-246/18, од 27. августа 2018. године, а на основу које има могућност да оствари право на подстицај у 2018. години. 
3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења даје се до 31. децембра 2018. године до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу.
4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање/усклађивање предуговора о подстицању којим резервише количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени у складу са овим рјешењем. 
5. Право на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 30. јуна 2019. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора.
6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицаја за усклађивање/закључење предуговора у складу са овим рјешењем.
7. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, 16. марта 2016. године примила захтјев, број 1-30-03/16 од 16. марта 2016. године, привредног друштва „Солар Торич“ д.о.о. Билећа (у даљем тексту: подносилац захтјева) за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију, коју ће производити коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала соларна електрана „Торич 2“. Уз захтјев је достављена и пратећа документација. Према подацима који су наведени у захтјеву, производно постројење се гради на земљишту означеном као к.ч. број 479/1 К.О. Билећа (нови премјер), инсталисана снага фотонапоснких панела је 171,6 kWp, те је планирана нето годишња производња електричне енергије од 243.000 kWh, а планирани почетак рада постројења је 1. март 2017. године.
Регулаторна комисија је, у складу са чланом 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању), 21. марта 2016. године, обавијестила подносиоца захтјева и јавност о пријему комплетног захтјева, те je упутила захтјев МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матичном предузећу, а.д. Требиње, као вршиоцу дужности Оператора система подстицаја, за издавање потврде за енергију којом треба да се потврди испуњеност услова из члана 21. Закона о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) у погледу количинских ограничења енергије планиране за подстицање која се утврђују Акционим планом Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије - у даљем тексту: Акциони план (Одлука о усвајању Акционог плана Републике Српске објављена је у Службеном гласнику Републике Српске број 111/15 и 5/16). 
Оператор система подстицаја је издао Потврду за енергију за Малу соларну електрану „Торич 2“ број 1.1/04/1-85-107/16 од 28. марта 2016. године на основу које је утврђено да су количине електричне енергије планиране за подстицај до 2020. године у цјелости резервисане. Поступајући по овом захтјеву Регулаторна комисија је, на 10. редовној сједници, одржаној 5. априла 2016. године, донијела Закључак о обустављању овога поступка. Закључком је, такође, утврђено да се подносилац евидентира на листу чекања, код Оператора система подстицаја, за случај да се појаве расположиве количине електричне енергије за подстицање, јер у вријеме одлучивања о захтјеву није било расположивих количина електричне енергије за подстицање, а што је утврђено на основу издате потврде за енергију. Дакле, овим закључком, као актом процедуралне природе, није мериторно одлучено о захтјеву, већ је константовано да се поносилац евидентира на листи чекања код Оператора система подстицаја, што подразумијева привременост у поступку, до евентуалне појаве расположивих количина. 
С обзиром на динамику остваривања циљева из Акционог плана, те на основу увида у издате потврде за енергију Оператора система подстицаја, Регулаторна комисија је, поново, на 43. редовној сједници, размотрила захтјев подносиоца.
Одредбама члана 23. став (3) Правилника о подстицању прописано је да ће Регулаторна комисија одбити захтјев ако нису испуњени сви критеријуми и услови прописани Правилником о подстицању. Одребама члана 27. став 2. Закона, дефинисано је да произвођач електричне енергије из обновљивих извора енергије или у ефикасној когенерацији може остварити прелиминарно право на подстицај обавезног откупа по гарантованој откупној цијени или право на премију у току изградње постројења ако испуњава услове из члана 21. став 1. тачка а) и б) и става 2. Закона. Одредбама члана 21. Закона дефинисани су услови под којима се може остварити право на подстицај, а одредбом става 1. тачка б) овога члана Закона прописан је и услов да количине електричне енергије за подстицање не прелазе количине утврђене Акционим планом. Такође, и одредбама члана 6. став 1. тачка б) Правилника о подстицању прописано је да инсталисани капацитети, односно производња електричне енергије у производним постројењима, која користе обновљиве изворе или ефикасну когенерацију за које се остварује право на подстицај, не прелазе количине за подстицање утврђене Акционим планом, а што се доказује потврдом за капацитет, односно потврдом за енергију Оператора система подстицаја. На основу Потврде за енергију за Малу соларну електрану „Торич 2“ број 1.1/04/1-85-107/16 од 28. марта 2016. године, недвосмислено је утврђено да су количине електричне енергије планиране за подстицање производње електричне енергије коришћењем неакумулисане енергије сунца, као обновљивог извора енергије у цјелости резервисане. 
На основу наведеног правног основа, а посебно чињенице да према Акционом плану не постоје расположиве количине енергије за подстицање до 2020. године, указала се потреба да се о поднесеном захтјеву за одобрење прелиминарног права на подстицај мериторно одлучи. Имајући у виду да није испуњен услов за одобрење прелиминарног права на подстицај прописан одредбом члана 21. став 1. тачка б. Закона и одредбом члана 6. став 1. тачка в. Правилникa о подстицању, захтјев подносиоца је Рјешењем, број 01-196-7/16/Р-43-76, од 21. априла 2017. године одбијен као неоснован. 
Такође, на 43. редовној сједници Регулаторна комисија је донијела закључак, број 01-255-1/17/Р-43-96, према коме ће се, уколико се ослободи дио распоређених количина енергије у систему подстицаја у оквиру количина одређених Акционим планом у вријеме доношења овог закључка, због одустајања корисника права на подстицај, губитка права на подстицај или нормализације плана производње, слободне количине распоредити у складу са раније стеченим статусом подносилаца захтjева утврђеним одлукама Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске, с тим да је потребно поднијети нови захтјев за одобрење права на подстицај.
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је 8. јуна 2018. године од Оператора система подстицаја примила обавјештење, односно Потврду за енергију, број 1.1/04/1-30-163/18 за производно постројење Малa соларнa електранa „Торич 2“ од 31. маја 2018. године, у којој је наведено да су се након извршене нормализације плана производње за 2018. годину и губитка прелиминарног права на подстицај појединих корисника права појавиле расположиве количине за подстицај за Малу соларну електрану „Торич 2“ у 2018. години, у износу од 76.252 kWh. 
Такође, у претходном периоду подносилац захтјева је обавијестио Регулаторну комисију о извршеним промјенама у упису у одговарајући регистар, односно о промјени сједишта привредног друштва, те да подносилац послује под фирмом „Солар Торич“ д.о.о. Бањалука.
С обзиром на напријед наведени закључак о начину расподјеле слободних количина електричне енергије за подстицање у складу са статусом подносиоца утврђеним одлуком Регулаторне комисије, као и Потврду за енергију, број 1.1/04/1-30-163/18 за производно постројење Малу соларну електрану „Торич 2“, привредно друштво „Солар Торич“ д.о.о. Бања Лука поднијело је Регулаторној комисији нови захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај у Малој соларној електрани „Торич 2“, дана 18. јуна 2018. године, при чему је претходно за ово производно постројење достављена сва прописна документација. Регулаторна комисија је, у складу са чланом 21. став 6. Правилника о подстицању, дана 19. јуна 2018. године, обавијестила подносиоца захтјева и јавност о пријему комплетног захтјева. 
С обзиром на достављену потврду од стране Оператора система подстицаја број 1.1/04/1-30-163/18 и чињеницу да су постојале расположиве количине за подстицање у износу од 76.252 kWh, Регулаторна комисија је, на 84. редовној сједници, одржаној 21. јуна 2018. године, размотрила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Малој соларној електрани „Торич 2“ и донијела рјешење број 01-300-5/18/Р-84-162.
Оператор система је 5. септембра 2018. године, након што су се појавиле расположиве количине за подстицање усљед губитка прелиминарног права на подстицај других корисника, за Малу соларну електрану „Торич 2“ доставио нову Потврду за енергију, број 1.1/04/1-30-246/18 од 27. августа 2018. године на основу које ово производно постројење може остварити право на подстицај у току 2018. године за укупну планирану годишњу производњу у износу од 243.000 kWh.
С обзиром на наведено, Регулаторна комисија је, по службеној дужности, покренула поступак доношења новог рјешења о прелиминарном праву на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију којa ће се производити у производном постројењу Мала соларна електрана „Торич 2“, а у смислу одредбе чланa 112. Закона о општем управном поступку, те је, на 92. редовној сједници, одржаној 13. септембра 2018. године, поново размотрила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Малој соларној електрани „Торич 2“
У складу са одредбама члана 27. Закона и 32. Правилника о подстицању размотрен је захтјев и утврђено је да подносилац захтјева испуњава све критеријуме и услове у погледу извора енергије, снаге постројења, планиране годишње производње и количина које су Акционим планом одређене за подстицање, те је подносиоцу захтјева одобрено прелиминарно право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за нето произведену електричну енергију која се испоручује у мрежу у планираном годишњем износу од 243.000 kWh, а у складу са Потврдом за енергију за Малу соларну електрану „Торич 2“, број 1.1/04/1-30-246/18, од 27. августа 2018. године, односно одлучено је као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења.
Чланом 33. став (3) Правилника о подстицању прописано је да се период трајања прелиминарног права на подстицај утврђује на основу планираног почетка рада производног постројења, врсте извора и технологије рада производног постројења. Подносилац захтјева је у захтјеву од 18. јуна 2018. године навео да је планирани датум прикључења и пуштања у погон објекта 31. децембар 2018. године, те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.
Чланом 27. став (5) Закона, те чланом 30. став (2) Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 15 дана од дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја захтјев за усклађивање/закључивање предуговора о подстицају. Имајући ово у виду, одлучено је као у тачки 4. диспозитива овог рјешења. 
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 33. став (5) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 30. јуна 2019. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицаjа. У противном, након истека овог рока, губи право на количине резервисане на основу овога рјешења. 
Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.
Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицања, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицања. На основу наведеног одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.
Поред наведеног, одредбом члана 33. став (4) и (5) Правилника о подстицању је прописано да произвођач/инвеститор, који је остварио прелиминарно право на подстицај краћи од три године, може да поднесе захтјев за продужење периода трајања прелиминарног права на подстицај, најдуже за шест мјесеци у случају да је реализовано 50% планиране инвестиције из студије економске оправданости, с тим да укупан период трајања прелиминарног права на подстицај не може износити дуже од три године од дана издавања овог рјешења, те да се захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај подноси најкасније 30 дана прије истека периода прелиминарног права на подстицај који је утврђен рјешењем Регулаторне комисије.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог закона и одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање. 
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић