Skip to Content

Обавјештење о утврђивању нацрта дозволе за производњу ел. енергије - МХЕ "До", "СТРАЈКО" д.о.о. Берковићи

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-320-9/18
Датум: 14.09.2018. 
 

На основу одредбе члана 9. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (“Службени гласник Републике Српске”, број 70/10) и члана 17. став 7. Правилника о издавању дозвола (“Службени гласник Републике Српске”, број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске објављује
 

ОБАВЈЕШТEЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) je на 92. редовној сједници одржаној 13.09.2018. године у Требињу утврдила Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "До" по захтјеву подносиоца Друштва са ограниченом одговорношћу "СТРАЈКО" д.о.о. Берковићи.
Нацрт дозволе стављен је на располагање јавности у просторијама Регулаторне комисије, на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије: "www.reers.ba". 
У поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе, Регулаторна комисија ће одржати општу расправу у Берковићима, дана 24.09.2018. године, у просторијама Општине Берковићи, Улица погинулих бораца отаџбинског рата бб, са почетком у 10.00 часова.
Општа расправа је отворена за присуство јавности и активно учешће заинтересованих лица, у циљу прибављања коментара на Нацрт дозволе, непосредно на самој расправи. 
Заинтересована лица могу доставити коментаре на Нацрт дозволе, у писаној форми, на адресу Регулаторне комисије или на самој расправи. Коментари у писаној форми морају бити потписани, у противном Регулаторна комисија није обавезна да их разматра.
Статус умјешача у поступку издавања дозволе Регулаторна комисија може одобрити правном или физичком лицу које поднесе захтјев за стицање статуса умјешача у писаној форми. Лице које жели стећи статус умјешача у поступку издавања дозволе треба да докаже да има посебан (властити, директан) интерес у поступку и да располаже подацима, чињеницама или доказима од значаја за одлучивање о захтјеву за издавање дозволе.
Kоментари на Нацрт дозволе у писаној форми и захтјеви за стицање статуса умјешача могу се доставити, путем поште, на адресу: Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, Краљице Јелене Анжујске број 7, 89101 Требиње, факсом на број 059-272-430 или на електронску адресу: regulator@reers.ba, најкасније до 24.09.2018. године. 

Предсједник
Владислав Владичић