Skip to Content

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за производњу електричне енергије у МХЕ "До"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-320-8/18/Р-92-217
Датум: 13.09.2018. 
 

На основу одредби члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка д. и члана 35. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), члана 5. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) и члана 17. став 4. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 92. редовној сједници, одржаној 13.09.2018. године, у Требињу, донијела је
 

З А К Љ У Ч А К 
о одржавању опште расправе

I

Нацрт дозволе за обављање дјелатности производње електричне енергије у Малој хидроелектрани "До" (у даљем тескту: Нацрт дозволе), утврђен у поступку по захтјеву подносиоца Друштвo са ограниченом одговорношћу "СТРАЈКО" д.о.о. Берковићи, упућује се на јавну расправу.
У поступку јавног разматрања Нацрта дозволе, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) ће одржати општу расправу у Берковићима, у понедељак, 24.09.2018. године, у просторијама Општине Берковићи, Улица погинулих бораца отаџбинског рата бб, са почетком у 10:00 часова.

II

Циљ опште расправе из тачке I овог закључка је анимирање заинтересованих лица и јавности да узму активно учешће на расправи изношењем усмених коментара на расправи или подношењем коментара у писаној форми на Нацрт дозволе.

III

Регулаторна комисија објављује обавјештење за јавност о мјесту и термину одржавања опште расправе у дневним новинама које су доступне на територији Републике Српске, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије.
Регулаторна комисија позива заинтересована лица да учествују на расправи и да доставе своје коментаре у писаној форми на Нацрт дозволе, те евентуални захтјев за стицање статуса умјешача у поступку, најкасније до 24.09.2018. године, на начин прописан у обавјештењу за јавност. 
Нацрт дозволе ставља се на располагање јавности, ради увида, у просторијама Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7 и на интернет страници Регулаторне комисије www.reers.ba.

IV

За водитеља опште расправе именује се Небојша Сушић, шеф сектора за дозволе и техничке послове. 
За замјеника водитеља поступка именује се Мирко Вулетић, стручни сарадник за правне послове.
Водитељ поступка руководи расправом и има сва права, обавезе и одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, Пословника о раду Регулаторне комисије и другим актима Регулаторне комисије. 

V

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.

Предсједник 
Владислав Владичић