Skip to Content

Обавјештење о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права - „Монтинг енергетика“ д.о.о. Требиње

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-352-4/18
Датум: 10.09.2018.

На основу одредби члана 31. став 5. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефиксаној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

о пријему комплетног захтјева за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије у соларној електрани

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је 24. августа 2018. године од привредног друштва „Монтинг енергетика“ д.о.о. Требиње примила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која се планира производити у производном постројењу МСЕ „МЕ-солар“,које се гради у Билећи, на крову пословног објекта који је у власништву привредног друштва „Монтинг енергетика“ д.о.о. Требиње. Према подацима који су наведени у захтјеву инсталисана снага инвертера је 240 kW, фотонапоснких панела 249,6 kW, планирана производња за коју се захтијева подстицај је 362.500 kWh, те планирани почетак рада 30. јун 2019. године. Иначе, подносилац захтјева је, у претходном периоду, 17. марта 2016. године, Регулаторној комисији доставио комплетан захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за наведено производно постројење уз који је достављена пратећа документација, о чему је јавност, такође, обавијештена.

У складу са Закључком Регулаторне комисије, број 01-255-1/17/Р-43-96 од 21. априла 2017. године и новом Потврдом за енергију број 1.1/04/1-30-247/18, од 28. августа 2018. године, издатом од стране Оператора система подстицаја, подносилац захтјева је био дужан доставити иновирани захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај. Иновирани захтјев је достављен на протокол Регулаторне комисије 24. августа.2018. године.

Регулаторна комисија размотриће захтјев и уколико су, у складу са Законом о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15) и Правилником о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији, испуњени прописани услови за додјелу прелиминарног права на подстицај на редовној сједници ће донијети коначну одлуку у форми рјешења. 

 

Предсједник
Владислав Владичић