Skip to Content

Закључак о одбацивању захтјева за стицање статуса умјешачау поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак – Каракај

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-286-6/18/Р-87-182
Датум: 05.07.2018.

На основу 208. Закона о општем управном поступку (''Службени гласник Републике Српске'', број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), члана 27. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10) и члана 63 став 1. Правилника о тарифној методологији и тарифном систему за транспорт и складиштење природног гаса (Службени гласник Републике Српске, број 51/14) одлучујући о захтјеву Предузећа за гасне пројекте ''ГАС-РЕС'' д.о.о. Бања Лука за стицање статуса умјешача у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак - Каракај, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 87. редовној сједници, одржаној 5. јула 2018. године, у Требињу, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К

ОДБАЦУЈЕ СЕ Захтјев број 423/18 од 28.06.2018. године Предузећа за гасне пројекте ''ГАС-РЕС'' д.о.о. Бања Лука за стицање статуса умјешача у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак – Каракај.
 

О б р а з л о ж е њ е

Дана 29.06.2018. године у Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је примљен захтјев Предузећа за гасне пројекте ''ГАС-РЕС'' д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) за стицање статуса умјешача број 423/18 од 28.06.2018. године. Овим захтјевом се тражи да се дозволи статус умјешача у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак - Каракај, који је покренуло Акционарско друштво за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса ''Гас Промет'' Источно Сарајево-Пале.
Регулаторна комисија је, на 67. редовној сједници, донијела Одлуку број 031-3-2/18/Р-67-3 о провођењу тарифног поступка и одржавању формалне расправе у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак – Каракај. 
Предузеће за гасне пројекте ''ГАС-РЕС'' д.о.о. Бања Лука је доставило Регулаторној комисији захтјев за стицање статуса умјешача у поступку одобрења цијена за кориснике транспортног система природног гаса на дионици Шепак – Каракај, број 59/18 од 29. јануара 2018. године.
Поступајући по наведеном захтјеву, Регулаторна комисија је, на 69. редовној сједници, донијела закључак број 01-3-8/18/Р-69-28 којим је усвојен захтјев Предузећа за гасне пројекте ''ГАС-РЕС'' д.о.о. Бања Лука за стицање статуса умјешача у поступку за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак-Каракај, по захјеву Акционарског друштва за увоз, снабдијевање и транспорт природног гаса ''Гас Промет'' Источно Сарајево-Пале. На основу наведеног јасно је да је Регулаторна комисија поступила по захтјеву за стицање статуса умјешача у наведеном поступку и донијела одлуку по захтјеву.
Утврђено је да се Захтјев подносиоца број 423/18 од 28.06.2018. године за стицање статуса умјешача, такође, односи за тарифни поступак за одобрење цијене за кориснике транспортног система природног гаса за дионицу Шепак – Каракај, у коме је подносилац већ стакао статус умјешача, на основу закључка број 01-3-8/18/Р-69-28. С обзиром да је већ одлучено о захтјеву за стицање статуса умјешача, односно да је подносиоцу већ додијељен статус умјешача у овом поступку, то је, на основу одредбе члана 27. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, поднесени захтјев требало одбацити како је одлучено у диспозитиву овога закључка. 
 

Предсједник
Владислав Владичић