Skip to Content

Закључак о одржавању опште расправе - Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Главица"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-303-6/18-Р-86-172
Датум: 28.06.2018.

На основу одредби члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка д. и члана 35. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10), члана 5. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) и члана 17. став 4. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске на 86. редовној сједници одржаној 28.06.2018. године, у Требињу, донијела је
 

З А К Љ У Ч А К 
о одржавању опште расправе

I

Нацрт дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Главица", утврђен у поступку по захтјеву подносиоца "БББ" д.о.о. Шипово, упућује се на јавну расправу.
У поступку јавног разматрања Нацрта ове дозволе, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) ће одржати општу расправу у Шипову, у понедјељак, 09.07.2018. године, у просторијама Скупштине општине Шипово, Трг патријарха српског Павла 1, са почетком у 12.30 часова.

II

Циљ опште расправе из тачке I овог закључка је анимирање заинтересованих лица и јавности да узму активно учешће на расправи изношењем усмених коментара на расправи или подношењем коментара у писаној форми на нацрт дозволе.

III

Регулаторна комисија објављује обавјештење за јавност о мјесту и термину одржавања опште расправе у дневним новинама које су доступне на територији Републике Српске, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије.
Регулаторна комисија позива заинтересована лица да учествују на расправи и да доставе своје коментаре у писаној форми на нацрт дозволе, те евентуални захтјев за стицање статуса умјешача у поступку, најкасније до 10.07.2018. године, на начин прописан у обавјештењу за јавност. 
Нацрт дозволе ставља се на располагање јавности, ради увида, у просторијама Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7 и на интернет страници Регулаторне комисије www.reers.ba.

IV

За водитеља опште расправе именује се Милица Вуковић, инжењер за дозволе - специјалиста за изградњу електроенергетских објеката и заштиту околине. 
За замјеника водитеља поступка именује се Мирко Вулетић, стручни сарадник за правне послове. 
Водитељ поступка руководи расправом и има сва права, обавезе и одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, Пословника о раду Регулаторне комисије и другим актима Регулаторне комисије. 
 

V

Овај закључак ступа на снагу даном доношења и објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије.

Предсједник 
Владислав Владичић