Skip to Content

Обавјештење о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - Мићо Ђукић, Бијељина

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-344-16/17
Датум: 28.06.2018.

На основу одредби члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), и члана 23. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске", број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске издаје сљедеће
 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора 


Пријем и обрада захтјева
Ђукић Мићo из Бијељине, заступан по пуномоћнику Драгану Гаврићу, адвокату из Бијељине (у даљем тексту: подносилац захтјева) је пред Регулаторном комисијом за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) покренуо поступак рјешавања спора против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина (у даљем тексту: противна страна), у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије, на мјерном мјесту идентификациони број 0041014700196001, у улици Рачанска цеста број 79 у Бијељини. Регулаторна комисија је провела скраћени поступак и донијела рјешење број 01-344-9/17/Р-59-237 од 5. октобра 2017. године, којим је захтјев одбијен као неоснован и којим је одлучено о трошковима имјештања мјерног мјеста и трошковима поступка.
Поступајући по тужби Ђукић Мића поднесеној против овога рјешења, Окружни суд у Требињу је донио пресуду број 15 0 У 003691 17 У од 30.05.2018. године, којом је тужба уважена и оспорено рјешење поништено, те је одлучено о трошковима поступка. У пресуди су детаљно образложена правна схватања и примједбе суда у погледу поступка, те је према овој пресуди Регулаторна комисија дужна да у поновном поступку, донесе нови управни акт уважавајући правно схватање и примједбе суда у погледу поступка.
Регулаторна комисија је, на 86. редовној сједници, одржаној 28.06.2018. године, у Требињу, размотрила комплетан предмет у вези са захтјевом подносиоца, те је у циљу правилног и потпуног утврђивања чињеничног стања, одлучила да одржи формалну расправу у овом поступку. 

Мјесто, вријема и предмет формалне расправе
У поступку рјешавања овог спора, Регулаторна комисија заказује формалну расправу која ће се одржати сриједу, 11. јула 2018. године, са почетком у 09.00 часова, у просторијама МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, улица Мајевичка 97, у Бијељини.
Предмет формалне расправе је захтјев за рјешавање спора Ђукић Мића из Бијељине, а иста се одржава у циљу потпуног утврђивања чињеница на основу којих ће Регулаторна комисија донијети коначну одлуку о захтјеву. 
На расправи ће се изводити сљедећи докази: изјаве странака, саслушање свједока, увид у исправе и друге документе, а по потреби ће се изводити и други докази. Редослијед извођења појединих доказа биће утврђен на формалној расправи. Поред тога, странкама се омогућује да током одржавања формалне расправе покушају да настали спор ријеше мирним путем.

Статус умјешача у поступку
Заинтересована лица могу поднијети Регулаторној комисији захтјев за стицање статуса умјешача у овом поступку. 
Статус умјешача може стећи правно или физичко лице под условом да благовремено поднесе захтјев за стицање статуса умјешача, те да испуњава сљедеће критеријуме:
- да има посебан интерес да учествује у поступку и
- да располаже подацима и чињеницама од значаја за овај поступак. 

Јавност поступка 
Формална расправа је отворена за јавност, с тим да јавност не може учестовати у расправи, а у расправи могу учествовати само учесници у поступку – странке и умјешачи, као и друга лица која учествују у доказном поступку по одобрењу водитеља поступка.
Заинтересована лица могу поднијети Регулаторној комисији захтјев за стицање статуса умјешача у овом поступку, те доставити коментаре у писаној форми у вези са предметом овог поступка најкасније до 6. јула 2018. године и то поштом на адресу Регулаторне комисије у Требињу, Улица Краљице Јелене Анжујске бр. 7, факсом на број 059/272-430, или путем е-поште "regulator@reers.ba".

Предсједник 
Владислав Владичић