Skip to Content

Закључак о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора - Мићо Ђукић, Бијељина

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-344-15/17/Р-86-174
Датум: 28.06.2018.

На основу одредби члана 28. став 1. Закона о електричној енергији ("Службени гласник Републике Српске", број: 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11), члана 10. став 1. алинеја 9. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 6/10), члана 33. став 1. тачка д) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 5. и члана 60. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби ("Службени гласник Републике Српске'', број 70/10), у поступку рјешавања спора по захтјеву Ђукић Мићa из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 86. редовној сједници, одржаној 28.06.2018. године, у Требињу, донијела је 
 

З А К Љ У Ч А К
о одржавању формалне расправе у поступку рјешавања спора

I

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) у поступку рјешавања спора по захтјеву Ђукић Мићa из Бијељине, заступаног по пуномоћнику Драгану Гаврићу, адвокату из Бијељине, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије, заказује формалну расправу која ће се одржати у сриједу, 11. јула 2018. године, са почетком у 09.00 часова, у просторијама МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, улица Мајевичка 97, у Бијељини.

II

Предмет формалне расправе је захтјев из тачке I овог закључка. 
Формална расправа се одржава у циљу утврђивања чињеница на основу којих ће Регулаторна комисија донијети коначну одлуку о захтјеву.
На расправи ће се изводити сљедећи докази: изјаве странака, изјаве свједока, вршење увида у исправе и друге документе, а по потреби ће се вршити извођење и дугих доказа.
Редослијед извођења појединих доказа биће утврђен на формалној расправи.

III

За водитеља поступка формалне расправе именује се Милан Ковачина, шеф Сектора за правне послове. 
За замјеника водитеља поступка именује се Миодраг Андрић, правник специјалиста.
Водитељ поступка руководи формалном расправом и има сва права и одговорности утврђене одредбама Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби и других аката Регулаторне комисије. 

IV

Заинтересована лица могу поднијети Регулаторној комисији захтјев за стицање статуса умјешача у овом поступку најкасније до 6. јула 2018. године.
Статус умјешача може стећи правно или физичко лице под условом да благовремено поднесе захтјев за стицање статуса умјешача, те да испуњава сљедеће критеријуме:
- да има посебан интерес да учествује у поступку и
- да располаже подацима и чињеницама од значаја за овај поступак. 

V

Формална расправа је отворена за јавност, а у расправи могу учествовати само учесници у поступку - странке и умјешачи, као и друга лица која учествују у доказном поступку по одобрењу водитеља поступка.

VI

Регулаторна комисија објављује Обавјештење за јавност са основним подацима из поднесеног захтјева на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије, те се омогућује заинтересованим лицима да доставе коментаре у писаној форми најкасније до 6. јула 2018. године.

VII

Ова одлука ступа на снагу даном доношења, објављује се на огласној табли и интернет страници Регулаторне комисије и доставља се странкама у поступку.
 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је поступајући по захтјеву Ђукић Мићa из Бијељине од 04.07.2017. године, против МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћене потрошње електричне енергије, на мјерном мјесту идентификациони број 0041014700196001, у улици Рачанска цеста број 79 у Бијељини, на 59. редовној сједници, одржаној 5. октобра 2017. године, донијела коначно рјешење број 01-344-9/17/Р-59-237, којим је захтјев одбијен као неоснован и којим је одлучено о трошковима имјештања мјерног мјеста и трошковима поступка.
Поступајући по тужби Ђукић Мића поднесеној против овога рјешења, Окружни суд у Требињу је донио пресуду број 15 0 У 003691 17 У од 30.05.2018. године, којом је тужба уважена и оспорено рјешење поништено, те је одлучено о трошковима поступка. У пресуди је детаљно образложено да су повријеђена правила поступка приликом доношења оспореног рјешења, односно да нису испуњени услови за спровођење скраћеног поступка, те да је требало у управном поступку одржати формалну расправу, у циљу утврђивања чињеница и околности које су спорне међу странкама. Повреда правила поступка је ималa за посљедицу да чињенично стање није потпуно и правилно утврђено. У пресуди су, такође, детаљно образложена правна схватања и примједбе суда у погледу поступка, те је према овој пресуди Регулаторна комисија дужна да у поновном поступку, донесе нови управни акт уважавајући правно схватање и примједбе суда у погледу поступка.
Након доношења пресуде Окружног суда у Требињу Регулаторна комисија је поново разматрала цјелокупан спис овог предмета, уважавајући правна схватања и примједбе суда у погледу потпуног и правилног утврђивања чињеничног стања, те је, на основу одредбе члана 60. став 1. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (у даљем тексту: Правилник), овим закључком одлучила да се одржи формална расправа у овом поступку дана 11. јула 2018. године, са почетком у 09.00 часова, у просторијама МХ "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗЕДП "Електро-Бијељина" а.д. Бијељина, улица Мајевичка 97, у Бијељини. На основу одредба члана 5. став 2. Правилника именован је водитељ поступка и његов замјеник, те је одредђен рок до 6. јула 2018. године, за подношење захтјева за стицање статуса умјешача у овом поступку и за достављање коментара заинтересованих лица. О одржавању формалне расправе Регулаторна комисија ће објавити обавјештење за јавност, сачињено у складу са чланом 23. наведеног Правилника, на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије.

Предсједник
Владислав Владичић