Skip to Content

Закључак о обустављању поступка за издавање, односно продужење важења дозволе за изградњу МХЕ "Медна"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-429-6/17/Р-72-56
Датум: 02.03.2018. 

На основу члана 208. став 1. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник Републике Српске", број 13/02, 87/07 и 50/10) и члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске", број 59/10) и члана 17. став 3. Правилника о издавању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13) одлучујући о захтјеву за издавање, односно продужење дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Медна", привредног друштва "Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. Бања Лука, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске je, на 72. редовној сједници, одржаној 02.03.2018. године, у Требињу, донијела
 

З А К Љ У Ч А К

ОБУСТАВЉА СЕ поступак издавања, односно продужења важења дозволе за изградњу покренут Захтјевом за издавање дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Медна" на ријеци Сани број 0649-03/17 од 13.09.2017. године, подносиоца "Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. Бања Лука. 
 

О б р а з л о ж е њ е

Привредно друштво "Л.С.Б. ЕЛЕКТРАНЕ" д.о.о. Бања Лука (у даљем тексту: подносилац захтјева) је Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) поднијело захтјев за издавање, односно продужење важења дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Медна", број 0649-03/17 од 13.09.2017. године, заведен у Регулаторној комисији под бројем 01-429-1/17 дана 14.09.2017. године. Иначе, Рјешењем Регулаторне комисије број 01-298-36/15/Р-117-214 од 4.11.2015. године подносиоцу захтјева је издата дозвола за изградњу за Малу хидроелектрану "Медна" инсталисане снаге 4,9 MW, са периодом важења до 13.12.2016. године. По захтјеву подносиоца ова дозвола је продужена рјешењем број 01-592-22/16/Р-39-42 од 16.03.2017. године, на период до 13.12.2017. године.
Имајући у виду да се у овом случају ради о продужењу важења дозволе за изградњу Мале хидроелектране "Медна" на ријеци Сани, подносилац је уз захтјев доставио документацију која се односила на оправданост разлога за продужење рока изградње овога производног постројења. Подносилац је уз захтјев доставио и образложење у писаној форми о разлозима због којих предметна електрана није изграђена у планираном року као и информацију о проведеним активностима на изградњи електране. На тражење Регулаторне комисије да допуни поднесени захтјев, подносилац је дана 30.01.2018. године доставио анекс уговора о концесији, којим је продужен рок за изградњу овога производног постројења. 
У току овога поступка, подносилац је обавијестио Регулаторну комисију да су радови на изградњи Мале хидроелектране "Медна" на ријеци Сани завршени, те да је у току поступак издавања употребне дозволе. Накнадно, односно дана 27.02.2018. године подносилац захтјевa је обавијестио Регулаторну комисију да је издата употребна дозвола за ово производно постројење, те је доставио рјешење надлежног органа о употребној дозволи број 15.03-360-7/18 од 23.02.2018. године.
Имајући у виду чињеницу је завршена изградња Мале хидроелектране "Медна" на ријеци Сани, односно да је надежни орган издао одобрење за употребу и да је пуштена у рад ова електрана, то су престали разлози да издавање дозволе за изградњу овога производног постројења у смислу одредби члана 51. алинеја 3. и члана 67. став 1. Закона о електричној енергији („Службени гласник Републике Српске“, број 8/08,34/09, 92/09 и 1/11) и члана 5. став 1. тачка д. Правилника о издвању дозвола (''Службени гласник Републике Српске'', број 39/10 и 65/13).
Имајући у виду наведени чињенични и правни основ, требало је обуставити овај поступак издавања дозволе за изградњу, како је и одлучено у диспозитиву овог закључка. 
Правна поука се заснива на одредби члана 25. Закона о енергетици (''Службени гласник Републике Српске'', број 49/09), те члану 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске'', број 109/05 и 63/11).
Правна поука: Овај закључак је коначан. Против овог закључка може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог закључка.
 

Предсједник
Владислав Владичић