Skip to Content

Рјешење о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу ел. енергије у МХЕ „Ситонија“

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-514-10/17/Р-72-57 
Датум: 02.03.2018.


На основу члана 27. Закона о обновљивим изворима енергије и ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 39/13, 108/13 и 79/15), члана 190. Закона о општем управном поступку (Службени гласник Републике Српске, број 13/02, 87/07 и 50/10), члана 33. став (1) тачка г) Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (Службени гласник Републике Српске, број 59/10) и члана 32. Правилникa о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (Службени гласник Републике Српске, број 114/13, 88/14 и 43/16) одлучујући по захтјеву привредног друштва „SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије коришћењем енергије водотока ријеке Тисоваче, као обновљивог извора енергије, у Малој хидроелектрани „Ситонија“, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске је, на 72. редовној сједници, одржаној 2. марта 2018. године, у Требињу, донијела
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о одобрењу прелиминарног права на подстицај за производњу електричне енергије у Малој хидроелектрани „Ситонија“


1. Подносиоцу захтјева, привредном друштву „SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка, одобрава се прелиминарно право на подстицај у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени за електричну енергију коју ће производити у Малој хидроелектрани „Ситонија“, номиналне активне снаге на турбини 249 kW и планиране нето годишње производње од 901.500 kWh, која се гради на ријеци Тисовачи у општини Градишка, на земљишту означеном као к.ч. број 3107/2, 3107/3, 3424/3, 3258, 3093/3, 3264/4, 3087/2, 3243, 3084, 3082 и 3264/1 КО Горњи Подграци.
2. Подносилац захтјева остварује прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овога рјешења за нето произведену електричну енергију у планираном годишњем износу од 901.500 kWh у складу са Потврдом за енергију број 1.1/04/1-30-53/18 од 12. фебруара 2018. године, а на основу које има могућност да оствари право на подстицај у 2018. години. 
3. Прелиминарно право на подстицај из тачке 1. овог рјешења даје се на период до 30. новембра 2018. године, до када је подносилац дужан да почне са радом, односно да прибави употребну дозволу за производно постројење.
4. Подносилац захтјева дужан је да у року од 15 дана од дана пријема овог рјешења поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицању којим резервише количине у систему подстицаја, ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени. 
5. Право на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени може се остварити најкасније до 30. маја 2019. године, а након изградње производног постројења, прибављања рјешења о праву на подстицај, уз испуњење прописаних услова и након закључења уговора о обавезном откупу са Оператором система подстицаја по цијени која је на снази у вријеме закључења уговора. 
6. Рјешење о прелиминарном праву на подстицај престаје да важи и подносилац захтјева губи резервацију количина у систему подстицаја ради остварења права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени уколико у периоду одређеном тачком 3. овога рјешења не започне са радом производног постројења или уколико у року прописаном у тачки 4. овога рјешења не поднесе захтјев Оператору система подстицаја за закључење предуговора. 
7. Ово рјешење је коначно, ступа на снагу даном доношења и објављује се на интернет страници и огласној табли Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске.
 

О б р а з л о ж е њ е
 

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је 30. новембра 2017. године од привредног друштва „SETTE ENERGY“ д.о.о. Градишка (у даљем тексту: подносилац захтјева) примила захтјев, број 12/17 од 16.11.2017. године, за одобрење прелиминарног права на подстицај производње електричне енергије, у виду права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени, коришћењем енергије водотока ријеке Тисоваче, као обновљивог извора енергије, у производном постројењу Мала хидроелектрана „Ситонија“, која се гради у општини Градишка, на земљишту означеном као к.ч. број 3107/2, 3107/3, 3424/3, 3258, 3093/3, 3264/4, 3087/2, 3243, 3084, 3082 и 3264/1 КО Горњи Подграци. У обрасцу захтјева је наведено да је номинална активна снага производног постројења на турбини 249 kW, планирана нето годишња производња 901.500 kWh, а планирани датум прикључења и пуштања у погон објекта је 30. новембар 2018. године. 
Прегледом достављене документације утврђено је да је захтјев потребно допунити, а недостајућа документација наведена је у обавјештењу о некомплетности које је подносиоцу захтјева упућено 12. децембра 2017. године. Поступајући по овом обавјештењу захтјев је допуњен, односно подносилац је доставио документацију којом се доказују ријешени имовинско правни односи на земљишту на коме се гради Мала хидроелектрана „Ситонија“. Документација је у Регулаторној комисији примљена 18. јануара 2018. године, а предата је на пошту 12. јануара 2018. године, што се сматра датумом комплетирања овог захтјева.
Регулаторна комисија је, у складу са чланом 21. став 6. Правилника о подстицању производње електричне енергије из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Правилник о подстицању), дана 24. јануара 2018. године, обавијестила подносиоца захтјева и јавност о пријему комплетног захтјева и, у складу са чланом 39. Правилника о подстицању, упутила захтјев за издавање потврде за енергију МХ „Електропривреда Републике Српске“ Матичном предузећу, а.д. Требиње, као вршиоцу дужности Оператора система подстицаја, којом треба да се потврди испуњеност услова из члана 21. Закона о обновљивим изворима и ефикасној когенерацији (у даљем тексту: Закон) у погледу количинских ограничења енергије планиране за подстицање која се утврђују Акционим планом Републике Српске за кориштење обновљивих извора енергије (у даљем тексту: Акциони план).
Оператор система подстицаја је издао Потврду за енергију, број 1.1/04/1-30-53/18 од 12. фебруара 2018. године за производно постројење Мала хидроелектрана „Ситонија“ која је достављена Регулаторној комисији 23. фебруара 2018. године, а према којој подносилац захтјева има могућност да оствари прелиминарно право на подстицај у 2018. години за планирану нето годишњу производњу електричне енергије од 901.500 kWh.
С обзиром на достављену потврду од стране Оператора система подстицаја и чињеницу да постоје расположиве количине за подстицање, Регулаторна комисија је, на 72. редовној сједници, одржаној 2. марта 2018. године, размотрила захтјев за одобрење прелиминарног права на подстицај за електричну енергију која ће се производити у Малој хидроелектрани „Ситонија“.
У складу са чланом 27. Закона и чланом 32. Правилникa о подстицању подносиоцу захтјева је одобренo прелиминарно право на подстицај за укупну нето произведену електричну енергију у планираном годишњем износу од 901.500 kWh у складу са Потврдом за енергију, 1.1/04/1-30-53/18 од 12. фебруара 2018. године, те је одлучено као у тачки 1. и 2. диспозитива овог рјешења.
Чланом 33. став (3) Правилника о подстицању прописано је да се период трајања прелиминарног права на подстицај утврђује на основу планираног почетка рада производног постројења, врсте извора и технологије рада производног постројења. Подносилац захтјева је у свом захтјеву навео да је планирани датум прикључења и пуштања у погон објекта 30. новембар 2018. године, те је одлучено као у тачки 3. диспозитива овог рјешења.
Чланом 27. став (5) Закона, те чланом 30. став (2) Правилника о подстицању прописано је да произвођач електричне енергије закључује предуговор о праву на подстицај са Оператором система подстицаја и на тај начин резервише количине у систему подстицаја, те да је произвођач електричне енергије/инвеститор, који добије рјешење о прелиминарном праву на подстицај дужан да у року од 15 дана од дана пријема рјешења о прелиминарном праву на подстицај поднесе Оператору система подстицаја захтјев за закључивање предуговора о подстицају. На основу наведених одредби, одлучено као у тачки 4. диспозитива овог рјешења. 
Оператор система подстицаја приликом закључења уговора води рачуна о редослиједу издавања рјешења Регулаторне комисије о праву на подстицај и прелиминарном праву на подстицај, који је у сагласности са редослиједом издавања потврда за енергију, тј. редослиједом подношења комплетних захтјева за одобрење права на подстицај и прелиминарног права на подстицај.
Тачка 5. диспозитива овог рјешења заснива се на члану 33. став (5) Правилника о подстицању. При томе се прописани услови за стицање права на обавезан откуп по гарантованој откупној цијени или премији односе на прибављање сертификата за производно постројење, који издаје Регулаторна комисија, као и на остале услове за остварење права на подстицај прописане члановима 4. и 6. Правилника о подстицању у погледу обавезе уградње опреме која није претходно коришћена и на посједовање одговарајуће регистрације правног или физичког лица које производи електричну енергију. Подносиоцу захтјева се оставља могућност да у року од шест мјесеци након истека периода прелиминарног права на подстицај из тачке 3. овог рјешења, односно до 30. маја 2019. године, прибави рјешење о подстицају и закључи уговор о обавезном откупу са Оператором система подстицаjа. У противном, након истека овог рока, губи право на количине резервисане на основу овога рјешења. Према члану 26. став (5) Закона приликом закључивања уговора о обавезном откупу примјењује се цијена из Одлуке о висини гарантованих откупних цијена и премија за електричну енергију произведену из обновљивих извора и у ефикасној когенерацији која је на снази у вријеме закључивања уговора и остаје непромијењена у периоду важења уговора, осим у случају већих промјена курса конвертибилне марке у односу на курс евра у Босни и Херцеговини.
Чланом 34. став (3) Правилника о подстицању прописано је да уколико подносилац захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не почне са радом у року прописаним рјешењем о прелиминарном праву на подстицај, односно у периоду трајања прелиминарног права на подстицај, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву на подстицај и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицаја. Такође, чланом 34. став (2) Правилника о подстицању прописано је да подносицу захтјева који стекне прелиминарно право на подстицај, а не поднесе захтјев за закључење предуговора о праву на подстицај са Оператором система подстицања, престаје да важи рјешење о прелиминарном праву и губи резервацију количина електричне енергије у систему подстицања. На основу наведених одредби, одлучено је као у тачки 6. диспозитива овога рјешења.
Поред наведеног, одредбом члана 33. став (4) и (5) Правилника о подстицању је прописано да произвођач/инвеститор, који је остварио прелиминарно право на подстицај краћи од три године, може да поднесе захтјев за продужење периода трајања прелиминарног права на подстицај, најдуже за шест мјесеци у случају да је реализовано 50% планиране инвестиције из студије економске оправданости, с тим да укупан период трајања прелиминарног права на подстицај не може износити дуже од три године од дана издавања овог рјешења, те да се захтјев за продужење прелиминарног права на подстицај подноси најкасније 30 дана прије истека периода прелиминарног права на подстицај који је утврђен рјешењем Регулаторне комисије.
Тачка 7. диспозитива овог рјешења заснива се на одредби члана 25. став (1) Закона о енергетици, с обзиром на коначност, те одредби члана 20. став (3) истог закона и на одредби члана 20. став (2) алинеја 5. Статута Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске - Пречишћени текст (Службени гласник Републике Српске, број 6/10), с обзиром на објављивање. 
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 25. став (2) Закона о енергетици и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (Службени гласник Републике Српске, број 109/05 и 63/11).
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема овог рјешења.
 

Предсједник
Владислав Владичић