Skip to Content

Обавјештење о рјешавању спора у скраћеном поступку - Радојка Балабан, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-468-7/17 
Датум: 02.03.2018. 


На основу одредби члана 28. став 1. алинеја 4. Закона о електричној енергији (''Службени гласник Републике Српске'', број: 8/08, 34/09, 92/09 и 1/11) и члана 73. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10), Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске Требиње издаје 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ
о рјешавању спора у скраћеном поступку


На 72. редовној сједници, одржаној 02.03.2018. године, у Требињу, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, након разматрања захтјева за рјешавање спора Балабан Радојке из Бање Луке, коју заступа пуномоћник Филип Нишкановић, адвокат из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћенo утрошене електричне енергије,, донијела Закључак број 01-468-6/17/Р-72-59 oд 02.03.2018. године o рјешавању овога спора у скраћеном поступку и утврдила нацрт рјешења овог спора. Донесени закључак и нацрт рјешења су достављени странкама у поступку, тако да странке и заинтересована лица могу поднијети Регулаторној комисији коментаре на ове акте, у писменој форми, у року од осам дана од дана достављања, односно објављивања овог обавјештења.
 

Предсједник
Владислав Владичић