Skip to Content

Закључак о рјешавању спора у скраћеном поступку - Радојка Балабан, Бања Лука

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-468-6/17/Р-72-59  
Датум: 02.03.2018.

На основу одредби члана 33. став 1. тачка д. Пословника о раду Регулаторне комисије за енергетику Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 59/10) и члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби (''Службени гласник Републике Српске'', број 70/10) у поступку рјешавања спора по захтјеву Балабан Радојке из Бање Луке, коју заступа пуномоћник Филип Нишкановић, адвокат из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћенo утрошене електричне енергије, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 72. редовној сједници, одржаној 02.03.2018. године, у Требињу, донијела јe
 

З А К Љ У Ч А К

Спор покренут захтјевом Балабан Радојке из Бање Луке, коју заступа пуномоћник Филип Нишкановић, адвокат из Бање Луке, против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука, у вези са тарифама по којима се испоручује електрична енергија, односно у вези са оспоравањем обрачуна неовлашћенo утрошене електричне енергије, рјешаваће се у скраћеном поступку.

 

О б р а з л о ж е њ е

Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) примила је, дана 05.10.2018. године и 16.11.2017. године, захтјев за рјешавање спора Балабан Радојке из Бање Луке, коју заступа пуномоћник Филип Нишкановић, адвокат из Бање Луке (у даљем тексту подносилац захтјева) против Мјешовитог холдинга "ЕРС" - МП а.д. Требиње - ЗП "Електрокрајина" а.д. Бања Лука, РЈ "Електродистрибуција" Бања Лука (у даљем тексту: противна страна). Подносилац захтјева, између осталог, наводи да, као крајњи купац, ЕД број 103097130, у улици Стевана Мокрањца бр. 1 у Бањој Луци, уредно измирује своје текуће обавезе по основу утрошене електричне енергије у износу од око 30 КМ мјесечно, те да посједује признанице о уплати за 2016. и 2017. годину. Међутим, подносилац наводи да га противна страна терети за износ дуга од 551,78 КМ за период од 01.01.2012. године. Због увећаних рачуна за утрошену електричну енергију и због сумње да се можда неко од комшија прикључио на њењегово бројило, подносилац наводи да је поднеском од 20.06.2017. године тражио да противна страва изврши провјеру бројила. Радници противне стране су изашли на лице мјеста, промијенили бројило и нису констатовали никакве неправилности. У поднексу противне стране од 29.08.2017. године, који је након тога примио, је наведено да је извршено самоукључење и да је покидана пломба, а што, како подносилац сматра, не произилази из сачињеног запсиника, те му је наложено да по основу неовлашћене потрошње плати износ од 885,40 КМ. Овај износ подносилац захтјева у цјелости оспорава, јер је одређен паушално и незаконито, па од Регулаторне комисије тражи да му се омогући поновно успостављање права на напајање електричном енергијом, те да се обрачун неовлашћенo утрошене електричне енергије поништи као неоснован.
Након разматрања поднесеног захтјева и приложене документације, актом број 01-468-4/17 од 04.12.2017. године, Регулаторна комисија је од противне стране затражила да се изјасни о поднесеном захтјеву, те да достави сву расположиву документацију.
Регулаторна комисијa је дана 19.02.2018. године примила изјашњење противне стране број 5832/17 од 15.02.2018. године и број 100449/17 од 14.02.2018. године, уз које је достављена расположива документација. У изјашњењу противне стране је, између осталог, наведено да се захтјев подносиоца односи на оспоравање обрачуна неовлашћено утрошене електричне енергије у укупном износу од 885,40 КМ који је извршен у смислу одредби члана 89.-92. Општих услова за испоруку и снабдијевање електричном енергијом – пречишћени текст (''Службени гласник Републике Српске'', број 90/12) – у даљем тексту: Општи услови, јер је подносилац захтјева након што му је извршена обуставе испоруке електричне енергије због дуга, извршио самоукључење. Противна страна наводи да се мјерно мјесто налази у стубишту зграде, редовно се очитава и редовно се испостављају рачуни, а дана 16.11.2017. године са подносиоцем захтјева је закључен уговор о снабдијевању. На основу налога за обуставу испоруке електричне енергије од 19.04.2017. године, због доспјелог, а неплаћеног дуга по основу утрошене еелектричне енергије у износу од 416,24 КМ, подносиоцу захтјева је извршена обустава испоруке електричне енергије искључењем на бројилу. Након тога, дана 22.06.2017. године, подносилац захтјева се обратио противној страни због увећаних рачуна за електричну енергију, те затражио да радници противне стране издађу на лице мјеста, провјере стање бројила због могућих злоупотреба од других станара у згради. Противна страна наводи да је, дана 16.08.2017. године, извршила контролу мјерног мјеста, којом приликом је констатовано да је извршено самоукључење електричне енергије након извршеног искључења, скидањем дистрибутвивне пломбе одвртањем поклопца чиме су одлазне фазе прикључене на бројило, да је позвана полиција, да је бројило замијењено због истека важности верификационог жига, о чему је сачињен записник о утврђивању неовлашћене потрошње електричне енергије и записник о контроли мјерног мјеста са директним мјерењем потрошње, те сачињена потврда о замјени бројила. Подносилац захтјева је одбио да потпише записник. Противна страна даље детаљно појашњава начин на који је примјеном одредби Општих услова, извршила обрачун неовлашћене потрошње у износу од 885,40 КМ који је сачињен 29.08.2017. године, а који обухвата период од 19.04.2017. године, када је извршена обустава испоруке електричне енергије због дуга, па до 16.08.2017. године, када је контролом мјерног мјеста утврђено да је извршено самоукључење. Противна страна наводи да су дана 31.08.2017. године редовни рачуни за електричну енергију за вријеме трајања неовлашћене потрошње стављени ван снаге корекцијом обрачуна кроз извршена енергетска одобрења. Поводом приговора подносиоца од 27.09.2017. године због извршене обуставе испоруке електричне енергије, противна страна наводи да је, дана 29.09.2017. године, подносиоцу захтјева доставила одговор, док је 17.11.2017. године извршено поновно укључење јер је подносилац платио трошкове укључења у износу од 35,10 КМ и дио дуга по основу текуће потрошње за мјесец јуни 2017. године у износу од 9,00 КМ.
Регулаторна комисија је, након што је размотрила све прикупљене доказe у овом поступку, оцијенила да је прибављено довољно доказа на основу којих се може утврдити потпуно и правилно чињенично стање и донијети праведна одлука и без посебног саслушања странака и додатног прикупљања и извођења доказа, па је, на основу одредбе члана 72. Правилника о јавним расправама и рјешавању спорова и жалби, на 72. редовној сједници, одржаној 02.03.2018. године, у Требињу, одлучено као у диспозитиву овога закључка, односно да се одлука о захтјеву подносиоца донесе у скраћеном поступку. 
Правна поука: На овај закључак странке могу Регулаторној комисији за енергетику Републике Српске поднијети коментаре у писменој форми у року од осам дана од дана пријема овог закључка.

Предсједник
Владислав Владичић