Skip to Content

Рјешење о давању сагласности на "Измјене и допуне Општих услова за снабдијевање природним гасом"

Постављено у
Верзија прилагођена за штампање

Број: 01-14-5/18/Р-71-43
Датум: 26.02.2018.

На основу одредби члана 4. став 2. тачка ђ), а у вези са чланом 7. и 41. став 1. Закона о гасу ("Службени гласник Републике Српске", број 86/07 и 121/12), члана 33. став 1. тачка г. Пословника о раду Регулаторне комисије за eнергетику Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 59/10) Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, на 71. редовној сједници, одржаној дана 26.02.2018. године, у Требињу, донијела је
 

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на "Измјене и допуне Општих услова за снабдијевање природним гасом"

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на ''Измјене и допуне Општих услова за снабдијевање природним гасом" број 01-87-128/18 од 23.01.2018. године, Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију природног гаса "САРАЈЕВО - ГАС" Источно Сарајево. 

II

Акционарско друштво за транспорт и дистрибуцију природног гаса "САРАЈЕВО - ГАС" Источно Сарајево објављује ''Измјене и допуне Општих услова за снабдијевање природним гасом" у "Службеном гласнику Републике Српске", на огласној табли и интернет страници друштва. 

III

Ово рјешење објављује се у ''Службеном гласнику Републике Српске".
 

О б р а з л о ж е њ е

Рјешењем број 01-457-4/14/Р-93-285 од 06.11.2014. године, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске (у даљем тексту: Регулаторна комисија) је, у смислу члана 4. став 2. тачка ђ) и члана 41. Закона о гасу, дала сагласност на ''Опште услове за снабдијевање природним гасом“, које је Управни одбор Акционарског друштва за транспорт и дистрибуцију природног гаса "САРАЈЕВО - ГАС" Источно Сарајево (у даљем тексту: "САРАЈЕВО - ГАС") донио на 20. сједници одржаној 09.10.2014. године. 
Дана 05.02.2018. године, "САРАЈЕВО - ГАС" је доставило Регулаторној комисији ''Измјене и допуне Општих услова за снабдијевање природним гасом" број 01-87-128/18, које је донио Управни одбор овог друштва дана 23.01.2018. године. Извршене су измјене и допуне члана 13. тачка 1. и 3. ''Општих услова за снабдијевање природним гасом“ којима се дефинише начин корекције количине испрученог природног гаса у случају одступања енергетске вриједности од уговорене.
На 71. редовној сједници одржаној 26.02.2018. године, Регулаторна комисија је размотрила ''Измјене и допуне Општих услова за снабдијевање природним гасом“ подносиоца "САРАЈЕВО - ГАС" и констатовала да су измјене и допуне овог акта у цјелости извршене у складу са прописима, па је, на основу одредбе члана 4. став 2. тачка ђ), а у вези са чланом 7. и 41. став 1. Закона о гасу, одлучено као у тачки 1. диспозитива овог рјешења.
На основу одредбе члана 41. став 3. 3акона о гасу, а поштујући начело јавности рада, "САРАЈЕВО - ГАС" објављује ''Измјене и допуне Општих услова за снабдијевање природним гасом" у "Службеном гласнику Републике Српске", на огласној табли и интернет страници друштва, како је утврђено у тачки 2. диспозитива овог рјешења.
Поука о правном лијеку се заснива на одредби члана 7. став 3. Закона о гасу и члана 5. и 15. Закона о управним споровима (''Службени гласник Републике Српске“, број 109/05 и 63/11).
Поука о правном лијеку: Ово рјешење је коначно. Против овог рјешења  може се покренути управни спор подношењем тужбе Окружном суду у Требињу у року од 30 дана од дана пријема рјешења.
 

Предсједник 
Владислав Владичић